Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowska, Beata
dc.contributor.authorCzebotarov, Viaczeslav Anatoliewicz
dc.contributor.editorGlinkowska, Beata
dc.date.accessioned2017-09-21T09:49:11Z
dc.date.available2017-09-21T09:49:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGlinkowska B., Czebotarov V.A., Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw we współczesnych warunkach – ogólna charakterystyka, [w:] Glinkowska B., Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania – procesy – wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [141]-151, doi: 10.18778/8088-492-2.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-492-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22687
dc.descriptionCelem publikacji jest ukazanie dorobku naukowego, głównie polskich i ukraińskich uczonych, w zakresie uwarunkowań procesów i rezultatów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz jej wpływu na funkcjonowanie biznesu w dobie globalizacji. Opracowanie stanowi istotny wkład w zakresie teorii i praktyki w proces restrukturyzacji przedsiębiorstw w kierunku ich internacjonalizacji. Może posłużyć jako inspiracja do stworzenia strategii opartej na poszukiwaniach (prospector strategy), co będzie sprzyjać zwiększonej innowacyjności w budowaniu strategii i organizacji firm przechodzących transformację. Może też być przesłanką do zacieśniania współpracy biznesów z różnych krajów i do wspólnych badań w tym względzie. Książka powstała jako rezultat międzynarodowej konferencji naukowej (teoretyczno-metodyczno-praktycznej), zorganizowanej 21-22 listopada 2016 r. pt. „Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw – uwarunkowania, modele, wyniki badań”. Zamieszczone studia przypadków i analizy jakościowe mogą ułatwić przedsiębiorstwom dostosowanie się do warunków działania na nowych rynkach. Będą też pomocne menedżerom oraz przedsiębiorcom w zrozumieniu konieczności i metod dostosowania się do globalnej konkurencji, która generuje nowe akcenty w zarządzaniu.pl_PL
dc.description.abstractTreść opracowania, to ogólnie pojmowana charakterystyka warunków i możliwości internacjonalizacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw oraz porównanie wybranych czynników w tym procesie. Zawarto w nim informacje dotyczące istoty i definicji tego procesu, także motywów, barier i korzyści ekspansji zagranicznej oraz współcześnie panujących warunków prowadzenia biznesu w Polsce i na Ukrainie, i związanych z tym – pośrednio i bezpośrednio – kierunków internacjonalizacji. W podsumowaniu zawarto główne wnioski i odniesiono się do dalszego kierunku badań w zakresie analizowanym w niniejszym opracowaniu.pl_PL
dc.description.abstractThe article consists of generally understood characteristics of the conditions and possibilities of internationalization of Polish and Ukrainian companies and comparison of selected factors in this process. It includes content about the nature and definition of the process, the motives, barriers and benefits of international expansion and today's prevailing business conditions in Poland and Ukraine, as well as indirectly and directly related to it directions of internationalization. The summary contains main conclusions and reference to the further direction of the research analyzed in this study.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja jest rezultatem ministerialnego projektu: międzynarodowej konferencji naukowej (teoretyczno-metodyczno-praktycznej) pt. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw – uwarunkowania, modele, wyniki badań – finansowana w ramach umowy 641/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGlinkowska B., Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania – procesy – wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectinternacjonalizacjapl_PL
dc.subjectmotywypl_PL
dc.subjectbarierypl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectinternationalizationpl_PL
dc.subjectmotivespl_PL
dc.subjectbarrierspl_PL
dc.subjectthe companypl_PL
dc.titleInternacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw we współczesnych warunkach – ogólna charakterystykapl_PL
dc.title.alternativeInternationalization Polish and Ukrainian enterprises in contemporary conditions – general characteristicspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[141]-151pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania,Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationŁugański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki, Starobielsk, Ukraina, Katedra Teorii Ekonomicznej, Marketingu i Przedsiębiorczościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-493-9
dc.referencesAlexander N. (1995), Internationalisation: Interpreting the Motives, [w:] McGoldrick P., Davies G. (eds.), International Retailing: Trends and Strategies, London.pl_PL
dc.referencesBielawska A. (2006), Finanse zagraniczne MSP: wybrane problemy, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorusiak B. (2006), Przyczyny niepowodzenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.pl_PL
dc.referencesCzarna Lista Barier (2006), PKPP Lewiatan, Warszawa, styczeń.pl_PL
dc.referencesЧеботарёв В.А. (2011), Державна регуляторна політика інноваційної структурної трансформації харчової та переробної промисловості, [в:] Чеботарёв В.А., мо- нографія. Луганськ, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B. (2014), Internacjonalizacja przedsiębiorstw z sektora MSP szansą na ich rozwój, [w:] Cisek M., Nowogródzka T. (red.), Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHollander S. (1970), Multinational Retailing, Michigan State University, Michigan.pl_PL
dc.referencesInvestieren in Ausland (1981), DIHT, Bonn.pl_PL
dc.referencesЛяшенко В.І. (2015), Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або „крах проекту”, [в:] Ляшенко В.І., Є.В.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті Полтавський ун- т економіки і торгівлі – Київ.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E. (2007), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw handlowych, „Gospodarka Narodowa”, nr 9.pl_PL
dc.referencesPrzybylska K. (2005), Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni”, nr 3.pl_PL
dc.referencesRymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRynek i konsumpcja. Raporty z badań – rok 2005 (2006), Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK).pl_PL
dc.referencesWiktor J.W. (1998), Internacjonalizacja a marketing międzynarodowy, [w:] Wiktor J.W. (red.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, AE w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-492-2.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska