Show simple item record

dc.contributor.authorSzczukocka, Agata
dc.contributor.editorSzymańska, Anna
dc.date.accessioned2017-07-21T11:50:17Z
dc.date.available2017-07-21T11:50:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSzczukocka A., Ubezpieczenie jako forma zabezpieczenia kredytu, [w:] Szymańska A. (red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [145]-156, doi: 10.18778/8088-628-5.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-628-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22348
dc.description.abstractPodstawą działalności banku jest osiąganie zysku, a jednym ze sposobów uzyskiwania dochodów jest udzielanie kredytów. W ostatnich latach obserwujemy duże zainteresowanie kredytami, które są obarczone ryzykiem. W celu minimalizacji ryzyka kredytowego banki stosują różne formy zabezpieczeń. Jedną z metod zabezpieczenia spłaty kredytu jest ubezpieczenie. Celem artykułu jest analiza sytuacji na rynku kredytowym i zwrócenie uwagi na jedną z form zabezpieczenia spłaty kredytów jaką jest ubezpieczenie. Ubezpieczenia kredytów cieszą się dużym zainteresowaniem i są często stosowaną formą zabezpieczenia spłaty kredytu. Ze względu na dużą liczbę zaciąganych kredytów oraz pojawiające się problemy z ich spłatą, słusznym wydało się podjęcie takiego tematu badawczego.pl_PL
dc.description.abstractThe main activity of the bank is to gain profit and one way of earning an income is granting credits. In recent years we have seen a great interest in loans that incur risk. In order to minimize credit risk, banks use different forms of collateral. This article aims to analyze the current situation on the credit market and to draw attention to credit insurance as one possible form collateral. Credit insurance is a very popular and often used form of loan collateral. Due to the large number of credits taken and emerging problems with repayment, pursuing this research topic seems justified.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSzymańska A. (red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkredytpl_PL
dc.subjectubezpieczeniepl_PL
dc.subjectzabezpieczenie kredytówpl_PL
dc.subjectcreditpl_PL
dc.subjectcollateral for loanspl_PL
dc.subjectinsurancepl_PL
dc.titleUbezpieczenie jako forma zabezpieczenia kredytupl_PL
dc.title.alternativeInsurance as a form of collateralpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[145]-156pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-629-2
dc.referencesBogacka-Kisiel E. (red.) (2000), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesJaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B. (2000), Banki rynek operacje polityka, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRaport o sytuacji banków w 2015 r. (2016), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttps://rf.gov.pl/vademecum-klienta/abc-ubezpieczen/Ubezpieczenia_kredytow__2868.pl_PL
dc.referenceshttps://www.big.pl/rejestr-dluznikow.pl_PL
dc.referenceshttps://www.stat.gov.pl.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-628-5.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska