Repozytorium UŁ - Przyczynek do dyskusji nad skutkami wdrożenia zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do usług ubezpieczeniowych

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Przyczynek do dyskusji nad skutkami wdrożenia zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do usług ubezpieczeniowych

Pokaż pełny rekordTytuł: Przyczynek do dyskusji nad skutkami wdrożenia zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do usług ubezpieczeniowych
Autor: Sułkowska, Wanda
Streszczenie: Dyrektywa Rady 2004/113/WE wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Akta Dyrektywy 2004/113/UE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U. L 373 z 21.12.2004: 37–43) ma na celu zapewnienie równego traktowania mężczyzn i kobiet w celu rozszerzenia zasady równego traktowania poza sferę rynku pracy i życia zawodowego na inne dziedziny życia codziennego. W dyrektywie przyjęto zapis, że zastosowanie w odniesieniu do usług ubezpieczeniowych Dyrektywy Rady 2004/113/WE zabrania użycia płci jako czynnika występującego w kalkulowaniu składek oraz wyliczaniu wysokości świadczeń ubezpieczeniowych w umowach ubezpieczenia zawartych po 21 grudnia 2007 r. Konsekwencje implementacji do prawa krajowego Dyrektywy Rady 2004/113/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług w odniesieniu do składek i świadczeń ubezpieczeniowych powinny być odczuwalne w wielu obszarach polskiego rynku ubezpieczeń życiowych i majątkowych.Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services (Acts of Directive 2004/113 / EU, Official Journal of the European Union OJ L 373 of 21.12. 2004: 37–43) has been designed to ensure extension of equal treatment outside the spheres of the labor market and work environment to areas of everyday activities. The Directive adopts a provision which applies to insurance services and it prohibits the use of sex as a factor in the calculation of premiums and benefits for the purposes of insurance and related financial services concluded after 21 December 2007. The consequences of the implementation of the principle of equal treatment between men and women in the access to goods and services in respect of insurance premiums and benefits should be noticeable in many areas of the Polish market of life insurance and property insurance.
URI: http://hdl.handle.net/11089/22347
Data: 2017

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
[131]-144_Sułkowska_Przyczynek do dyskusji.pdf 256.6KB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź