Repozytorium UŁ - Ryzyko ubezpieczeniowe – współczesne wyzwania dla zakładów ubezpieczeń

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Ryzyko ubezpieczeniowe – współczesne wyzwania dla zakładów ubezpieczeń

Pokaż pełny rekordTytuł: Ryzyko ubezpieczeniowe – współczesne wyzwania dla zakładów ubezpieczeń
Autor: Ronka-Chmielowiec, Wanda
Streszczenie: Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej ma szczególne znaczenie, gdyż związane jest z celem i przede wszystkim przedmiotem tej działalności. Najistotniejszym jest ryzyko ubezpieczeniowe, któremu poświęcono rozważania przedstawione w artykule. Przedstawione zostały problemy związane z zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym przez zakłady ubezpieczeń. Z uwagi na fakt, że ryzyko ubezpieczeniowe charakteryzuje się dynamiką zmian wynikającą ze zmieniającego się otoczenia prawnego i ekonomicznego pochodzącego z różnych obszarów zmieniającego się rynku takich jak nowe technologie, nowe usługi finansowe, innowacyjność, zmiany społeczne i demograficzne oraz zmieniające się przepisy prawa o charakterze regulacyjnym, to w artykule zaprezentowane zostały dwa obszary zagadnień, które są pewnymi wyzwaniami dla zakładów ubezpieczeń. Pierwszy obszar dotyczy zmian o charakterze regulacyjno-prawnym, aktualnie związanych z implementacją Solvency II, które zakłady ubezpieczeń muszą przestrzegać oraz drugi obszar to nowe ryzyka ubezpieczeniowe, które ubezpieczyciele muszą rozeznać i skonstruować nowe odpowiednie produkty. W drugim obszarze oddzielnie zostały scharakteryzowane nowe wyzwania i problemy dla ryzyka ubezpieczeniowego osobowego i majątkowego, ponieważ każda z tych kategorii ryzyka ma inną specyfikę.Risk in the Insurance Business is of paramount importance since it is directly related to the aim, and first of all to the subject of the business activity in question. The most important, however, is the insurance risk which is dealt with in the present paper. We present the problems connected with the insurance risk management implemented by insurance companies. Given the fact that insurance risk is characterized by change dynamics resulting from the forever changing legal and economic environment, whose changes come from various areas of the market which never remains the same due to still newer technologies, novel financial services, innovativeness, social and demographic changes and legal regulations in business being changed almost on a daily basis, in the present paper we discuss two sets of issues which pose certain challenges to insurance companies. The first one concerns changes which are of legal and regulatory character currently binding and connected with the implementation of Solvency II which insurers must observe, and the second area which deals with new insurance risks which must be recognized by the insurers and relevant new products must be constructed. In this second area, new challenges and problems vis-à-vis personal and property insurance risk are described separately, for each of these risk categories has its own peculiar character.
URI: http://hdl.handle.net/11089/22346
Data: 2017

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
[117]-130_Ronka ... Ryzyko ubezpieczeniowe.pdf 208.4KB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź