Show simple item record

dc.contributor.authorSobczak, Michał Jerzy
dc.date.accessioned2017-07-19T12:14:52Z
dc.date.available2017-07-19T12:14:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSobczak M.J. (red.), Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych. Na przykładzie województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [1]-266, doi: 10.18778/8088-646-9.01pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-646-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22283
dc.descriptionSpółdzielnie socjalne to jeden z rodzajów podmiotów gospodarki społecznej, który został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w 2004 r. w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Organizacje te zalicza się do narzędzi aktywnej polityki rynku pracy, gdyż poprzez zatrudnienie osób zagrożonych ekskluzją społeczną dążą do ich reintegracji społeczno-zawodowej. Ma to na celu poprawienie zatrudnialności spółdzielców na otwartym rynku pracy w dalszych etapach ich karier zawodowych. Spółdzielnia socjalna to przedsiębiorstwo, które może podejmować działania w różnych branżach i konkurować z innymi podmiotami rynkowymi. Nie może jednak dowolnie dobierać pracowników, gdyż w większości muszą to być osoby z różnych powodów zagrożone wykluczeniem społecznym. Prezentowana monografia została napisana na podstawie badań weryfikujących skuteczność spółdzielni socjalnych w wypełnianiu ich głównego celu ustawowego jakim jest reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to interesujące studium stanu rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce po dziesięciu latach od zaistnienia tej formy działalności w gospodarce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectspółdzielnie socjalnepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectwykluczenie społecznepl_PL
dc.subjectekskluzja społecznapl_PL
dc.subjectinkluzja społecznapl_PL
dc.titleReintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych. Na przykładzie województwa łódzkiegopl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Michał Jerzy Sobczak, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number266pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-647-6
dc.referencesAuleytner J., Polityka społeczna w Polsce i na świecie, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBabbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBalcerzak-Paradowska B. (red.), Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania, IPiSS, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesBorzaga C., Santuari A., Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech. Doświadczenia spółdzielni społecznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBroda-Wysocki P., Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, IPiSS, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesDefourny J., Nyssens M. (red.), Social enterprise in Europe: recent trends and developments, EMES European Research Network, Liege 2008.pl_PL
dc.referencesDzierzgowski J., „Bakolandia” – Zabawa dla dzieci i komfort dla rodziców, http://atlas.ekonomiaspoleczna.pl/x/779950 [dostęp 05.11.2013.].pl_PL
dc.referencesDziewięcka-Bokun L., Zamorska K., Polityka społeczna. Teksty źródłowe, WUWr, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesEvers A., Laville J-L. (red.), The Third Sector in Europe. Globalization and Welfare, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2004.pl_PL
dc.referencesFandrejewska A., Rościszewska E., Sanitariuszki z Chorzowa – Spółdzielnia Socjalna „Szansa i Wsparcie”, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/ public/Atlas_dobrych_praktyk/atlas_dobrych_praktyk_nowe/23atlas_Dobrych_Praktyk_Chorzow_ver052009.pdf [dostęp:21.04.2012].pl_PL
dc.referencesFrąckiewicz L. (red.), Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, Wydawnictwo AE im. K. Adamieckiego, Katowice 2005.pl_PL
dc.referencesGalera G., Borzaga C., Social enterprise. An international overview of its conceptual evolution and legal implementation, http://www.fdsc.ro/library/files/prometeus/Social_enterprise.An_international_overview.pdf [dostęp 03.09.2014].pl_PL
dc.referencesGrewiński M., Rymsza M. (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGrewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesHausner J., Lariusz N., Mazur S., Przedsiębiorstwo społeczne – konceptualizacja, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesHelmig B., Ingerfurth S., Pinz A., Success and Failure of Nonprofit Organizations: Theoretical Foundations, Empirical Evidence, and Future Research, „VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations” Vol. 25/2014, s. 1509–1538.pl_PL
dc.referencesIzdebski A., Ołdak M., Spółdzielczość socjalna w Polsce w świetle wyników badania „Monitoring spółdzielni socjalnych 2010”, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 20(1)/2013, s. 109–130.pl_PL
dc.referencesJanocha W., Koperek J., Zielińska-Król K. (red.), Spółdzielnie socjalne jako instrument polityki społecznej państwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.pl_PL
dc.referencesJanowska Z. (red.), Spółdzielczość socjalna drogą do aktywności zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Międzynarodowa Fundacja Kobiet, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesJanowska Z. (red.), Spółdzielczość socjalna w województwie łódzkim 2012, Międzynarodowa Fundacja Kobiet, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesJuraszek-Kopacz B., Tyrowicz J., Zmierzyć niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego. Poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKarwińska A., Wiktor D., Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesKeynes J.M., Ogólne teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKoral J., Zielone blokowiska – Spółdzielnia Socjalna „Tajemniczy Ogród”, [w:] Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/671714 [dostęp 21.04.2012].pl_PL
dc.referencesKowalczyk O., Kamiński S. (red.), Wymiary polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesLeś E. (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, WUW, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesLeś E., Ołdak M. (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Collegium Civitas Press, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesLeś E., Ołdak M. (red.), Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Collegium Civitas, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMair J., Robinson J., Hockerts K., Przedsiębiorczość społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie 2010.pl_PL
dc.referencesMichalik A., Spółdzielnia socjalna jako platforma wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji zawodowych, „Ekonomia Społeczna” 1/2011, s. 29–40.pl_PL
dc.referencesMiżejewski C., Przemiany prawa spółdzielczości socjalnej w Polsce, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 20(1)/2013, s. 43–66.pl_PL
dc.referencesMuzińska A., Eko-spółdzielcy, http://atlas.ekonomiaspoleczna.pl/x/779952 [dostęp 05.11.2013].pl_PL
dc.referencesNawojczyk M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesNowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesOrczyk J., Balcerzak-Paradowska B., Szylko-Skoczny M., Żołędowski C. (red.), Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana, IPiSS Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesOrganiściak-Krzykowska A. (red.), Współczesne aspekty rynku pracy, UWM w Olsztynie i IPiSS, Olsztyn–Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPiotrowski P., Spółdzielnia socjalna ELLES z Bydgoszczy, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/487163 [dostęp 21.04.2012].pl_PL
dc.referencesPiotrowski M., Spółdzielnia socjalna „Od Nowa” z Chełmna, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/479470 [dostęp: 21.04.2012].pl_PL
dc.referencesPłonka M., Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna” Nr 2/2008, s. 26–34.pl_PL
dc.referencesPoławski P. (red.), Trzeci sektor: fasady i realia, IPiSS, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesPrzywara M., Pomóc samemu sobie – wspólnota Emaus w Krężnicy Jarej, http://atlas.ekonomiaspoleczna.pl/x/671713 [dostęp: 5.11.2013].pl_PL
dc.referencesRogozińska-Pawełczyk A., Majewski D. (red.), Absolwent na rynku pracy, WUŁ, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesRymsza M., Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce, „Trzeci Sektor” Nr 9/2007, s. 2–8.pl_PL
dc.referencesSacks J., The Money Trail. Measuring your impact on the local economy using LM3, New Economics Foundation 2002.pl_PL
dc.referencesSchimanek T., Bytom – Spółdzielnia Socjalna W&Team, http://atlas.ekonomiaspoleczna.pl/x/783895 [dostęp 05.11.2013].pl_PL
dc.referencesSchimanek T., Gdynia – Spółdzielnia Socjalna „50+”, http://atlas.ekonomiaspoleczna.pl/x/779945 [dostęp 05.11.2013].pl_PL
dc.referencesSchimanek T., Łódź – Spółdzielnia Socjalna „Figa”, http://atlas.ekonomiaspoleczna.pl/x/779940 [dostęp 05.11.2013].pl_PL
dc.referencesSchimanek T., Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych, Instytut Spraw Publicznych, http:// www.isp.org.pl/uploads/filemanager/ISPKlauzulespo.wpolpzp-T.Schimanek.pdf [dostęp 21.10.2011].pl_PL
dc.referencesSchimanek T., Spółdzielnia Socjalna „Bydgoszczanka”, http://atlas.ekonomiaspoleczna.pl/x/779939 [dostęp 05.11.2013].pl_PL
dc.referencesSienicka A., Formy prawne przedsiębiorstw społecznych Anglii i Walii, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSienicka A., Spółdzielnia socjalna, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672519 [dostęp 03.09.2014].pl_PL
dc.referencesSławińska M., Witczak H. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSobczak M., Zróżnicowanie poziomu wykluczenia społecznego w Polsce według województw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe” nr 115/2012, s. 163–175.pl_PL
dc.referencesSobol A., Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych oraz Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSzarfenberg R., Spółdzielczość, gospodarka społeczna a polityka społeczna, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, 20/2013, s. 13–42.pl_PL
dc.referencesSzymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesTaylor J.B., Economics, Stanford University, Palo Alto, CA, 1995.pl_PL
dc.referencesThomas A., The Rise of Social Cooperatives in Italy, “International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations”, Vol. 15, No. 3, 2004, s. 243–263.pl_PL
dc.referencesToczyski W., Niezborności ekonomii społecznej? Rola i miejsce ekonomii społecznej w programach operacyjnych, „Trzeci Sektor” Nr 9/2007, s. 36–45.pl_PL
dc.referencesUkleja M., Spółdzielnia Socjalna „Eko-mat” z Chełmna, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/499516 [dostęp 21.04.2012].pl_PL
dc.referencesWierzbicka Z., Spółdzielnia socjalna „RedHead” z Bytomia, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/495140 [dostęp 21.04.2012].pl_PL
dc.referencesWittels W., Studzieniec, Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”, http://atlas.ekonomiaspoleczna.pl/x/908942 [dostęp 5.11.2013].pl_PL
dc.referencesWojciechowski W., Banaszewski J., Jak ograniczyć w Polsce liczbę umów na czas określony i wzmocnić tempo rozwoju gospodarki?, „Analiza Forum Obywatelskiego Rozwoju” 7/2011.pl_PL
dc.referencesWojdyło-Preisner M., Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesWoodward A., Kohli M., Inclusions and Exclusions in European Societies, Routledge, London and New York 2003.pl_PL
dc.referencesWzorek A., Gmina, której chce się chcieć, „Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego”, 52/2011, http://www.wspolnota.org.pl/artykul/13628,gmina-kt%C3%B3rej-chce-si%C4%99-chcie%C4%87, [dostęp 02.04.2011].pl_PL
dc.referencesYunus M., Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, ConCorda, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesZachariasz K., Stworzyli sobie miejsca pracy, czyli bombki na cały rok, http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,11472975,Stworzyli_sobie_miejsca_pracy__czyli_bombki_na_caly.html [dostęp: 21.04.2012].pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010–2011 r., Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ocena stanu spółdzielczości socjalnej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Program „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej”, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesRegionalne Centrum Polityki Społecznej, Materiały robocze zespołu ds. przygotowania regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej, Mapa ekonomii społecznej w województwie łódzkim.pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Kraju 2020.pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007–2020.pl_PL
dc.referencesWieloletni Plan Działań na Rzecz Rozwoju i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013–2020.pl_PL
dc.referencesStatut Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25.09.2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (Monitor Polski 2012, poz. 882).pl_PL
dc.referencesUchwała Nr 796/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Rozwoju i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013–2020.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982, nr 30, poz. 210 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003, nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006, nr 94, poz. 651 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009, nr 91, poz. 742).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010, nr 28, poz. 146).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 marca 2014 o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 598).pl_PL
dc.referenceshttp://www.akses.crzl.gov.pl/Akredytacja-OWES,p4.html [dostęp 18.05.2015]pl_PL
dc.referenceshttp://www.aniolybiznesu.org/ [dostęp 18.05.2015]pl_PL
dc.referenceshttp://bazy.ngo.plpl_PL
dc.referenceshttp://civicpedia.ngo.plpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/eurostatpl_PL
dc.referenceshttp://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_dialogue/l26018_pl.htm [dostęp 09.03.2015]pl_PL
dc.referenceshttp://www.ekonomiaspoleczna.plpl_PL
dc.referenceshttps://www.ipiss.com.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/ISPKlauzulespo.wpolpzp-T.Schimanek.pdf [dostęp 21.10.2011]pl_PL
dc.referenceshttp://ja-ty-my.org/ [dostęp 05.06.2014]pl_PL
dc.referenceswww.krs.org.pl [dostęp 29.05.2014]pl_PL
dc.referenceshttp://www.mpips.gov.plpl_PL
dc.referenceshttp://ozrss.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.proveandimprove.org/tools/ [dostęp 05.06.2014]pl_PL
dc.referenceshttp://www.rcps-lodz.pl/O_nas/1/0/ [dostęp 17.04.2014]pl_PL
dc.referenceshttp://www.spoldzielniesocjalne.orgpl_PL
dc.referenceshttp://www.stat.gov.pl/bdlpl_PL
dc.referenceshttp://www.strategia.lodzkie.pl/ [dostęp 16.04.2014]pl_PL
dc.referenceshttp://www.wspolnota.org.pl/artykul/13628,gmina-kt%C3%B3rej-chce-si%C4%99-chcie%C4%87, [dostęp 02.04.2011]pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-646-9.01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska