Show simple item record

dc.contributor.authorMatczak, Andrzej
dc.date.accessioned2017-07-10T12:04:53Z
dc.date.available2017-07-10T12:04:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22105
dc.description.abstractData on the number of employees, business entities and added gross value is analyzed against basic economic sectors. The analysis confirms the dominating role of the service sector in the functional structure of Łódź (with the clear predominance of metropolitan services). Łódź has been described as a city with dominant service function, together with a contribution from industry. An attempt of the empirical determination of the place of tourism in the functional structure of Łódź has been made on the basis of the numbers of employees and business entities. This attempt indicates the marginal role of tourism in the economy of the city. The lack of an appropriate disaggregation of data concerning gross values prevented us from using such values in the assessment of the place of tourism in the functional structure of the city. The number and amount of tourists’ expenses indirectly point at a certain significance of tourists for entrepreneurs dealing with them, but simultaneously, the marginal role of tourists in the whole economy of the city is observed. The application of classical indicators of tourism function has not succeeded in case of Łódź. The calculated values of such indicators suggest that the tourism function of Łódź is at the initial stage of development. This is in agreement with the observation reported by Ashworth and Page (2011) that tourism evidently needs diverse, flexible and accessible tourism products that are provided by a big city. However, it is not obvious that big cities support or have to support themselves through tourism. Therefore, the view on the important influence of tourism on the economy of big cities still requires confirmation through empirical research.en_GB
dc.description.abstractNa podstawie danych o liczbie pracujących, podmiotów gospodarczych i wartości dodanej brutto, Łódź na początku drugiej dekady XXI wieku określono jako miasto o dominującej funkcji usługowej z udziałem przemysłu. Podjęta próba empirycznego określenia miejsca turystyki w strukturze funkcjonalnej Łodzi na podstawie wyżej wymienionych danych, jak również w oparciu o tradycyjne wskaźniki funkcji turystycznej wskazuje na marginalną rolę turystyki w jej strukturze funkcjonalnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; 27
dc.subjectTourismen_GB
dc.subjectfunctional structureen_GB
dc.subjectTurystykapl_PL
dc.subjectstruktura funkcjonalnapl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleTurystyka w strukturze funkcjonalnej dużego miasta. Przykład Łodzipl_PL
dc.title.alternativeTourism in the functional structure of a big city. The case of Łódźen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[127]-139
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesAshworth G., Page S.J., 2011, Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes, „Tourism Management”, 3, s. 1–15.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Fijołek J. (red.), 1980, Łódź. Dzieje miasta, t. 1, Do 1918 r., Warszawa–Łódź.pl_PL
dc.referencesGinsbert A., 1962, Łódź. Studium monograficzne, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Dyba W., Marcińczak Sz., Tanaś S., 2008, Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi. Plany, perspektywy, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKiełczewska-Zaleska M., 1972, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1969, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, „Prace Geograficzne”, 79, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoter M., Liszewski S., Suliborski A., 2000, Łódź i region Polski Środkowej, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKrakowiak B., Latosińska J., 2011, Zabytkowa przestrzeń miasta na przykładzie Łodzi. Stan obecny i możliwości wykorzystania, [w:] Durydiwka M., Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydawnictwo IGiSR UW, s. 157–163.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1977, Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), „Turyzm”, 9(1), s. 51–73.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2001, Ewolucja funkcjonalna Łodzi, [w:] Liszewski S. (red.), Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Zarys monografii województwa łódzkiego, ŁTN, Łódź, s. 29–46.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2006, Powstanie i rozwój geografii turyzmu w Łodzi, „Turyzm”, 16(2), s. 153–182.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2008, Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce, „Turyzm”, 18(1), s. 27–38.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 2009, Łódź. Monografia miasta, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1992, Podstawy geografii miast, Skrypty i teksty pomocnicze UMK, Toruń.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2012, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich, Studium z metodologii geografii miast, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1996, Funkcja turystyczna w dużych miastach przemysłowych na przykładzie Łodzi, [w:] Polska w Europie Bałtyckiej, 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk–Ustka, 18–21 września 1996, s. 325–328.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 2002, Efektywność wykorzystania rejestrowanych obiektów noclegowych w Łodzi w latach 1979–2000, „Turyzm”, 12(2), s. 65–78.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 2011, Turystyczna baza noclegowa Łodzi w latach 1979–2009, [w:] Włodarczyk B. (red.), Księga jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 287–296.pl_PL
dc.referencesMilewska M., 2003, Łódzkie puby jako atrakcja turystyczna miasta w opinii mieszkańców i osób przyjeżdżających do Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, 3, Wydawnictwo WSTiH w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesMilewska M., Włodarczyk B., 2004, Historia hotelarstwa w Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, 5, Wydawnictwo PSTiH w Łodzi, Łódź, s. 55–94.pl_PL
dc.referencesPlan rozwoju lokalnego Łodzi na lata 2007–2013, 2007, Łódź.pl_PL
dc.referencesStatystyka Łodzi, 2014, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 2009, Łódź.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 1992, Geneza procesów przemian funkcji i struktury funkcjonalnej Łodzi, Kronika m. Łodzi, z. 1.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzymańska D., 2013, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B. (red.), 2011, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 r., ROT WŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B. (red.), 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 r., ROT WŁ, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailandrzej.matczak@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.27.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record