Show simple item record

dc.contributor.authorKlima, Ewa
dc.contributor.authorJaniszewska, Anna
dc.contributor.authorMordwa, Stanisław
dc.date.accessioned2017-06-27T09:42:58Z
dc.date.available2017-06-27T09:42:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22020
dc.description.abstractThe article raises the issue of the quality of life of elderly people. It focuses on the significance of the phenomenon and possible routes for approaching it within the framework of social geography. The importance of the problem of the quality of life of the elderly is not only a result of demographic conditions related to the increase in the size of this group, but it is also related to the scope of care over elderly people. When describing the quality of life of the elderly, one must refer to four basic categories: (social) communication, health, autonomy and utilisation of institutional services. Studies into the quality of life of the elderly conducted by various scientists help expand the knowledge on this subject and approach these matters from different angles depending on the specific character of each study related to a different area of science. The authors of the study emphasise the role of social geography in this area, not only for explaining the spatial aspects of the phenomenon of the quality of life of elderly people.en_GB
dc.description.abstractW artykule podjęto problem badawczy dotyczący jakości życia ludzi starych. Zwrócono uwagę na istotę tego zagadnienia i możliwe drogi podjęcia tego tematu w geografii społecznej. Waga problemu jakości życia ludzi w podeszłym wieku nie jest wynikiem tylko uwarunkowań demograficznych związanych z powiększaniem się tej grupy osób, ale dotyczy także rozmiaru zadań w zakresie opieki nad osobami starszymi i starymi. Przy opisie jakości życia ludzi starych należy odnieść się do czterech podstawowych kategorii: komunikacji (społecznej), zdrowia, autonomii i korzystania z usług instytucji. Podejmowane badania nad jakością życia seniorów przez różne dyscypliny naukowe przyczyniają się do poszerzenia wiedzy na ten temat i ujmowania tych zagadnień pod różnym kątem w zależności od swoistego charakteru badań przynależnego danej dyscyplinie naukowej. Autorzy opracowania zwracają uwagę na rolę geografii społecznej w tej dziedzinie i to nie tylko przy wyjaśnianiu aspektów przestrzennych zjawiska jakości życia ludzi starych.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;13
dc.subjectelderly peopleen_GB
dc.subjectquality of lifeen_GB
dc.subjectsocial geographyen_GB
dc.subjectludzie starzypl_PL
dc.subjectjakość życiapl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.titleElderly people and their quality of life – challenges for geographyen_GB
dc.title.alternativeLudzie starzy a ich jakość życia – wyzwania dla geografiipl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014en_GB
dc.page.number[173]-189
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Department of Population and Services Studies
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAvramov D., Maskova M., 2003, Active ageing in Europe, „Population Studies” 41(1), Council of Europe Publishing.pl_PL
dc.referencesBaumann K., 2006, Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny, „Gerontologia Polska” 14(4).pl_PL
dc.referencesBorowik I., 2003, Blokowiska. Miejski habitat w oglądzie socjologicznym, Wydział Nauk Społecznych, University of Wrocław, Wrocław.pl_PL
dc.referencesCampbell A., 1981, The sense of well-being in America: Recent patterns and trends, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesCBOS, 2012, Polacy wobec własnej starości, [accessed: 31 January 2014]. On-line access: cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_094_12.PDF.pl_PL
dc.referencesEurostat 2004, Ageing Population [in:] Regions: Statistical Yearbook 2004, European Communities.pl_PL
dc.referencesFrątczak E., 2002, Proces starzenia się ludności Polski, „Studia Demograficzne” 2(142).pl_PL
dc.referencesGiddens A., Duneier M., Appelbaum R.P., Carr D., 2011, Essentials of Sociology, W.W. Norton Company, Inc., New York, London.pl_PL
dc.referencesGlobal AgeWatch Index 2013, [accessed: 30 January 2014]. On-line access: www.helpage.org/global-agewatch/.pl_PL
dc.referencesGrundy E., 1996, Population ageing in Europe [in:] Coleman D. (ed.), Europe’s population in the 1990s, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesKing R., Warnes A.M., Williams A, 1998, International retirement migration in Europe, „International Journal of Population Geography” 4(2).pl_PL
dc.referencesKinsella K., Phillips D.R., 2005, Global Aging: The Challenge of Success, „Population Bulletin” 60(1).pl_PL
dc.referencesKotowska I., 1999, Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, Warsaw School of Economics, Warsaw.pl_PL
dc.referencesKowaleski J.T., 2008, Struktura demograficzna starszego odłamu ludności (rozważania metodologiczne i elementy obrazu sytuacji w województwach i powiatach na przełomie stuleci) [in:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (eds), Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Łódź University Press, Łódź.pl_PL
dc.referencesLauder R.H., 1998, Social Problems and the Quality of Life, McGraw-Hill, Boston.pl_PL
dc.referencesMaslow A., 2006, Motywacja a osobowość, PWN, Warsaw.pl_PL
dc.referencesNiezabitowski M., 2011, Relacje społeczne ludzi starszych w środowisku zamieszkania – aspekty teoretyczne i empiryczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 38.pl_PL
dc.referencesPreston S.H., Himes C., Eggers M., 1989, Demographic Conditions Responsible for Population Ageing, „Demography” 26(4).pl_PL
dc.referencesSibley D., 1995, Geographies of Exclusion: Society and Difference in the Urban West, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B., 2006, Jakość życia w fazie starości – próba diagnozy [in:] Halicka M., Halicki J. (eds), Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80. rocznicę urodzin i 55. rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2008, Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku [in:] Szukalski P. (ed.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, Institute of Public Affairs, Warsaw.pl_PL
dc.referencesTornstam L., 2005, Gerotranscendence. A developmental theory of positive aging, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesVan de Kaa D.J., 2003, The idea of a second demographic transition in industrialized countries, „The Japanese Journal of Population” 1(1).pl_PL
dc.referencesZałożenia polityki ludnościowej Polski 2013, 2013, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailevaklima@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailannajaniszewska1@wp.pl
dc.contributor.authorEmailmost@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.13.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record