Repozytorium UŁ - Parki jako element struktury przestrzennej miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Parki jako element struktury przestrzennej miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Pokaż pełny rekordTytuł: Parki jako element struktury przestrzennej miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Autor: Durecka, Izabela
Streszczenie: Praca przedstawia szerokie i wielokierunkowe badania oraz analizy dotyczące parków jako elementu struktury przestrzennej miasta. Obszarem zainteresowania autorki jest Łódzki Obszar Metropolitalny (ŁOM), zaś przedmiotem badań - 54 parki miejskie zlokalizowane w 12 miastach ŁOM. Głównym celem rozprawy jest zbadanie zależności położenia parków w przestrzeni miejskiej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego względem ich genezy, zagospodarowania i pełnionych funkcji oraz wyjaśnienie i ocena rozpoznanych związków. Na potrzeby sporządzenia pracy zdefiniowano również następujące cele pomocnicze: 1) opracowanie typologii parków Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego pod względem ich genezy, zagospodarowania i pełnionych przez nie funkcji; 2) zbadanie i ocena położenia parków w strukturze przestrzennej miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego; 3) ocena wyposażenia miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w tereny parkowe i sformułowanie wniosków i rekomendacji na potrzeby kształtowania polityki lokalnej w tym zakresie. Rozdział pierwszy, poprzedzony wstępem, stanowi tło teoretyczne dla podjętych w rozprawie kwestii badawczych. W rozdziale drugim dokonano ogólnej charakterystyki parków miejskich ŁOM. W kolejnych trzech rozdziałach przeprowadzono typologię parków odpowiednio ze względu na ich genezę, sposób zagospodarowania oraz pełnione funkcje. W kolejnych czterech rozdziałach zbadano i oceniono położenie parków względem systemu przyrodniczego miast, systemu przestrzeni publicznych, struktur społeczno-demograficznych oraz funkcjonalno-przestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy mieszkaniowej. Ponadto zbadano i oceniono dostępność przedmiotowych terenów, w tym między innymi w aspekcie dojazdów publiczną komunikacją zbiorową. W ostatnim rozdziale podjęto próbę syntezy położenia wydzielonych typów parków miejskich ŁOM w strukturze przestrzennej poszczególnych miast. Zbadano, wyjaśniono i oceniono w nim rozpoznane związki. W tym celu wykorzystano metodę wielowymiarowej analizy korespondencji, którą można nazwać swego rodzaju modelem eksploracyjnym - "odkrywczym", pozwalającym wykryć związki między badanymi zmiennymi. Model ten wyznaczył 10 profilii parków, które można w przyszłości zweryfikować, obejmując badaniami większą grupę zmiennych lub obiektów. Całość dysertacji zakończona została wnioskami oraz rekomendacjami dla potrzeb polityki lokalnej w zakresie wyposażania jednostek osadniczych ŁOM w parki miejskie oraz kształtowania tego rodzaju terenów zieleni.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21937
Data: 2017

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
Rozprawa doktorska.pdf 14.37MB PDF Oglądaj/Otwórz
Aneks do rozprawy doktorskiej.pdf 19.06MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź