Repozytorium UŁ - Fotogrametria bliskiego zasięgu – nowe możliwości dla badań w geografii osadnictwa

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Fotogrametria bliskiego zasięgu – nowe możliwości dla badań w geografii osadnictwa

Pokaż pełny rekordTytuł: Fotogrametria bliskiego zasięgu – nowe możliwości dla badań w geografii osadnictwa
Autor: Dmochowska-Dudek, Karolina
Streszczenie: Współcześnie ogromny postęp technologiczny (nowe metody i techniki badawcze w kartografii, fotogrametrii, fotointerpretacji i teledetekcji) daje geografom dostęp do ogromnej zasobu danych przestrzennych. Powszechna „produkcja” informacji przestrzennych, której doświadczamy na przełomie XX i XXI w. pozwala geografom na podejmowanie badań i rozwiązywanie problemów, które niegdyś były trudne do realizacji – przede wszystkim ze względu na ich czaso‐ i kosztochłonność. Celem stawianym w artykule jest omówienie fotogrametrii bliskiego zasięgu w budowie modeli 3D i geowizualizacji, oraz ich wykorzystanie w badaniach osadniczych. Przykładowe prezentacje mają na celu zwrócenie uwagi na coraz łatwiejszy i powszechniejszy dostęp do danych przestrzennych, które dzięki użyciu narzędzi i technik komputerowych z jednej strony stanowić mogą materiał źródłowy do badań, z drugiej umożliwiają opracowanie finalnych form przekazu informacji geograficznej o wysokich walorach estetycznych i poznawczych.Nowadays, a technological progress (new methods and techniques in cartography, photogrammetry, aerial and remote sensing) gives geographers access to a huge amount of spatial data. Universal "production" of spatial information, which we experience at the turn of the century allows geographers to undertake research and problems that were once difficult to implement – mainly due to their time‐ and cost effectiveness. The aim of the article is to discuss the close range photogrammetry in building 3D models and geovisualization, and their use in settlement research. Examples of presentations intended to draw attention to the increasingly easier and more widespread access to spatial data, which through the use of tools and computer technology on the one hand can serve as source material for research, on the other, permit the design of the final forms of communication of geographical information about the high aesthetic and cognitive.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21359
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
[173]-186_Dmochowska_Fotogrametria.pdf 3.500MB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź