Show simple item record

dc.contributor.authorLeśniewska-Napierała, Katarzyna
dc.date.accessioned2017-04-19T12:31:20Z
dc.date.available2017-04-19T12:31:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2300-0562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21294
dc.description.abstractPolish Livonia is the most culturally diverse region in Latvia. Many organizations which work here, they try to uphold the traditions of national minorities. In the article discusses the organizational activities of the Polish minority in Latgale region. The study also shows the educational activities of Poles in the Republic of Latvia. In the research used a sociological method of in-depth interviews with the leaders of Polish organizations. The purpose of the interviews was to know the opinion of the most active and the most competent group of activists.en_GB
dc.description.abstractInflanty Polskie stanowią najbardziej zróżnicowany kulturowo region Łotwy. Działa tu wiele organizacji, starających się podtrzymać tradycje mniejszości narodowych. W artykule omówiono działalność organizacyjną mniejszości polskiej w Łatgalii. Ukazano także działalność oświatową Polaków w Republice Łotewskiej. W badaniach wykorzystano socjologiczną metodę wywiadów pogłębionych z liderami organizacji polskich. Celem wywiadów było poznanie opinii najaktywniejszej, a jednocześnie najbardziej kompetentnej grupy działaczy.pl_PL
dc.description.sponsorshipArtykuł powstał w ramach projektu, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/N/HS4/02144.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Geografii Politycznej i Historycznej;5
dc.subjectnational minorityen_GB
dc.subjectPolesen_GB
dc.subjecteducationen_GB
dc.subjectorganizational activityen_GB
dc.subjectmniejszość narodowapl_PL
dc.subjectPolacypl_PL
dc.subjectoświatapl_PL
dc.subjectdziałalność organizacyjnapl_PL
dc.subjectInflanty Polskiepl_PL
dc.subjectŁotwapl_PL
dc.titleDziałalność organizacyjna mniejszości polskiej na Łotwie (dawne Inflanty Polskie)pl_PL
dc.title.alternativeOrganizational activity of Polish minority in Latvia (former Polish Livonia)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[191]-208
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
dc.identifier.eissn2450-0127
dc.referencesAlbin J., 1993, Polski Ruch Narodowy na Łotwie w latach 1919–1940, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBiernat T., 2003, Być Polakiem na Łotwie. Świat życia codziennego, Toruń.pl_PL
dc.referencesBiesiadowska B., 2004, Polska prasa na Łotwie i jej rola w kreowaniu tożsamości narodowej, [w:] Kuczyński A., Michalska M. (red.), Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie, Wrocław, s. 325–331.pl_PL
dc.referencesBoroń P., 2011, Ryska Średnia Szkoła Polska im. I. Kozakiewicz, Ryga.pl_PL
dc.referencesBudyta-Budzyńska M., 2010, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesByczkowski J., 1992, Z dziejów Polaków na Łotwie w XX wieku, [w:] Kubiak H., Paleczny T., Rokicki J., Wawrykiewicz M. (red.), Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 351–362.pl_PL
dc.referencesDurejko A., 2001, Polskie życie kulturalne i literackie na Łotwie w XX wieku, Wrocław.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 1996, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w., Warszawa.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 1998a, Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność i rozmieszczenie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 1998b, Problematyka narodowościowa Łotwy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2012, Przemiany narodowościowe w Łatgalii, „Sprawy Narodowościowe”, 40, s. 63–85.pl_PL
dc.referencesFrąckowiak-Karczewska K., 1993, Z dziejów szkolnictwa polskiego na Łotwie, [w:] Walewander E. (red.), Polacy na Łotwie, Lublin, s. 309–320.pl_PL
dc.referencesFuszara M., 2009, Polacy nad Dźwiną – podobni czy odmienni od Polonii w innych krajach?, [w:] Kurczewski J., Małgorzata F. (red.), Polacy nad Dźwiną, Warszawa, s. 177–202.pl_PL
dc.referencesGawkowska A., 2009, Polacy w parafiach (głównie rzymskokatolickich) w Daugavpils,[w:] Kurczewski J., Małgorzata F. (red.), Polacy nad Dźwiną, Warszawa, s. 83–100.pl_PL
dc.referencesGrędzik A., 1999, Szkolnictwo polskie na Łotwie 1989–1998, „Przegląd Polonijny”, 2, s. 43–65.pl_PL
dc.referencesJanusz G., 2011, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin.pl_PL
dc.referencesJędrzejewski K., 1999, Odrodzenie życia narodowego Polaków w Łotwie w latach 1989–1996, „Przegląd Polonijny”, 4, s. 89–106.pl_PL
dc.referencesJēkabsons Ē., 1993, Stosunki polsko-łotewskie na przestrzeni dziejów, [w:] Walewander E. (red.), Polacy na Łotwie, Lublin, s. 23–44.pl_PL
dc.referencesJēkabsons Ē., 1994a, Zarys historii stosunków polsko-łotewskich, [w:] Sozański J., Szklennik R. (red.), Kultura polska na Łotwie, Ryga, s. 7–9.pl_PL
dc.referencesJēkabsons Ē., 1994b, Życie kulturalne Polaków w Republice Łotewskiej (1918–1940), [w:] Sozański J., Szklennik R. (red.), Kultura polska na Łotwie, Ryga, s. 188–199.pl_PL
dc.referencesJēkabsons Ē., 2013, Polska mniejszość narodowa na Łotwie. Krótka charakterystyka i zarys działalności, „Wiadomości Historyczne”, 4, s. 21–26.pl_PL
dc.referencesKowalski M., 2013, Ludność polska w wieloetnicznych regionach Litwy, Łotwy i Białorusi, [w:] Rykała A. (red.), Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 2, s. 205–236.pl_PL
dc.referencesKurczewski J., 2009, Polacy nad Dźwiną – wyniki badań ankietowych 2007 roku, [w:] Kurczewski J., Fuszara M. (red.), Polacy nad Dźwiną, Warszawa, s. 17–60.pl_PL
dc.referencesKurczewski J., Fuszara M., 2009, Polacy nad Dźwiną, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeśniewska K., 2014, Współczesna sytuacja mniejszości polskiej na Łotwie – ujęcie geograficzno-polityczne, „Acta Universitatis Lodzensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 17, s. 235–250.pl_PL
dc.referencesLeśniewska-Napierała K., 2015, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku, Łódź.pl_PL
dc.referencesŁach W.B., 2011, Rozbieżności w stosunkach polsko-łotewskich po I wojnie światowej i ich wojskowo-polityczne następstwa, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, 2, s. 135–150.pl_PL
dc.referencesŁossowski P., 1990a, Łotwa nasz sąsiad. Stosunki polsko-łotewskie w latach 1918–1939, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁossowski P., 1990b, Tragedia państw bałtyckich 1939–1941, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMakowski G., 2009, Polskie organizacje w Daugavpils, [w:] Kurczewski J., Fuszara M. (red.), Polacy nad Dźwiną, Warszawa, s. 123–152.pl_PL
dc.referencesNémeth Á., 2013, Ethnic diversity and its spatial change in Latvia, 1897–2011, „Post-Soviet Affairs”, 29 (5), s. 404–438.pl_PL
dc.referencesNémeth Á., Léphaft Á., 2013, Ethnic structure and minority rights in the interwar and post-Soviet Estonia and Latvia: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop422b/2010-0029_kotet_19_017_19/017_19.pdf [dostęp 15.05.2016].pl_PL
dc.referencesPaluszyński T., 1999, Walka o niepodległość Łotwy 1914–1921, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaluszyński T., 2011, Walka o niepodległość Estonii. Łotwy i Polski. Porównanie, [w:] Adamczyk A., Rogut D. (red.), Polska i kraje bałtyckie. Wybrane problemy z dziejów Polski i krajów bałtyckich w XX wieku, Piotrków Trybunalski, s. 21–54.pl_PL
dc.referencesRuniewicz-Jasińska R., 2003, Oświata polska w niepodległej Litwie, Łotwie i Estonii w latach 1991–2001, Wilno.pl_PL
dc.referencesStanisławska M., 2003, Szkolnictwo polskie na Łotwie, „Sprawy Wschodnie”, 1 (2), s. 65–76.pl_PL
dc.referencesStradiņš J., Grosvalds I., 1994, Nauka polska a Łotwa, [w:] Sozański J., Szklennik R. (red.), Kultura polska na Łotwie, Ryga, s. 31–44.pl_PL
dc.referencesStradiņš, J., Szymańska M., 1994, Udział Polaków w rozwoju kultury na Łotwie, [w:] Sozański J., Szklennik R. (red.), Kultura polska na Łotwie, Ryga, s. 24–30.pl_PL
dc.referencesUrlińska M.M., 2007, Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych – na przykładzie szkoły polskiej w Rydze, Toruń.pl_PL
dc.referencesUžule S., 2003, Łatgalia na tle innych regionów Łotwy, [w:] Paluszyński T., Navickas T., Marcinkowska L., Łotwa, wczoraj, dziś i jutro – materiały pokonferencyjne, Poznań,s. 103–106.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2300-0562.05.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record