Show simple item record

dc.contributor.authorChojnacka, Małgorzata
dc.date.accessioned2017-04-19T11:10:45Z
dc.date.available2017-04-19T11:10:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21281
dc.description.abstractPrzedsięwzięcia kulturalne, sportowe, naukowe stały się w ostatnich latach architektami wizerunku miast i zaczynają dominować w ich identyfikacji. Poszczególne miasta zauważają potencjał, jaki tkwi w organizowanych na ich terenach wydarzeniach. Dzięki ich renomie i zasięgu, miasta w których się odbywają, są z nimi utożsamiane, a tym samym stają się rozpoznawalne na arenie krajowej i międzynarodowej. Jest to ważny instrument w zakresie komunikowania pożądanego wizerunku miasta. Istotny jest także dobór charakteru wydarzeń do celów wizerunkowych, ich spójność z charakterem miasta, jego historią i przede wszystkim z zapisami dokumentów strategicznych określających markę miasta i sposób jej komunikacji. Organizacja przedsięwzięcia, które jest spójne z atrybutami wizerunku miasta daje większą skuteczność i efektywność jego wykorzystania. Niniejsza rozprawa doktorska koncentruje się na analizie miast pod kątem organizowanych na ich terenie wydarzeń i wykorzystywanych w tym celu przestrzeni, a także charakterystyce zakresu i specyfiki używania instrumentów marketingowych w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć z zakresu kultury, sportu i rekreacji. W rozprawie skupiono się na problemach umiejscowienia marketingu terytorialnego w procesie zwiększania rozpoznawalności i podnoszenia atrakcyjności wizerunku Łodzi, Lublina, Białegostoku, Poznania i Gdańska, a także roli jaką pełnią wydarzenia w kreowaniu wizerunku miast.pl_PL
dc.description.abstractIn recent years, events of culture, sport and science have become architects of the image of cities. They begin to dominate in identification of cities. Cities have seen potential of events organized in their areas. They are equated with them, and become recognizable in the national and international arena. This is an important instrument in process of communication of desired image of the city. Significant is also the choice of the nature of the events, their consistency with the character of the city, its history and, above all, with the strategic documents defining the brand of the city and its communication. Events, which are consistent with the attributes of the image of the city, give greater effectiveness and efficiency of their use. This dissertation focuses on analyses of the cities and events organized in their area and used of them as marketing instruments in the process of creating a competitive advantage. The objective of dissertation was identification of problems of positioning territorial marketing in the process of increasing awareness and raising the attractiveness of the image of Lodz, Lublin, Bialystok, Poznan and Gdansk, as well as the role they play in shaping the image of the event cities.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectmarketing terytorialnypl_PL
dc.subjectwizerunek miastapl_PL
dc.subjectwydarzeniapl_PL
dc.subjecteventpl_PL
dc.subjectmegaeventpl_PL
dc.subjectcitypl_PL
dc.subjectterritorial marketingpl_PL
dc.subjectimage of the citypl_PL
dc.subjecteventpl_PL
dc.subjectmegaeventpl_PL
dc.titleWydarzenia w przestrzeni miejskiej jako czynnik budowania pozytywnego wizerunku miastapl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number240pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.dissertation.directorStawasz, Danuta
dc.dissertation.reviewerBojar, Ewa
dc.dissertation.reviewerGregor, Bogdan
dc.date.defence2017


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska