Repozytorium UŁ - Wydarzenia w przestrzeni miejskiej jako czynnik budowania pozytywnego wizerunku miasta

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Wydarzenia w przestrzeni miejskiej jako czynnik budowania pozytywnego wizerunku miasta

Pokaż pełny rekordTytuł: Wydarzenia w przestrzeni miejskiej jako czynnik budowania pozytywnego wizerunku miasta
Autor: Chojnacka, Małgorzata
Streszczenie: Przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, naukowe stały się w ostatnich latach architektami wizerunku miast i zaczynają dominować w ich identyfikacji. Poszczególne miasta zauważają potencjał, jaki tkwi w organizowanych na ich terenach wydarzeniach. Dzięki ich renomie i zasięgu, miasta w których się odbywają, są z nimi utożsamiane, a tym samym stają się rozpoznawalne na arenie krajowej i międzynarodowej. Jest to ważny instrument w zakresie komunikowania pożądanego wizerunku miasta. Istotny jest także dobór charakteru wydarzeń do celów wizerunkowych, ich spójność z charakterem miasta, jego historią i przede wszystkim z zapisami dokumentów strategicznych określających markę miasta i sposób jej komunikacji. Organizacja przedsięwzięcia, które jest spójne z atrybutami wizerunku miasta daje większą skuteczność i efektywność jego wykorzystania. Niniejsza rozprawa doktorska koncentruje się na analizie miast pod kątem organizowanych na ich terenie wydarzeń i wykorzystywanych w tym celu przestrzeni, a także charakterystyce zakresu i specyfiki używania instrumentów marketingowych w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć z zakresu kultury, sportu i rekreacji. W rozprawie skupiono się na problemach umiejscowienia marketingu terytorialnego w procesie zwiększania rozpoznawalności i podnoszenia atrakcyjności wizerunku Łodzi, Lublina, Białegostoku, Poznania i Gdańska, a także roli jaką pełnią wydarzenia w kreowaniu wizerunku miast.In recent years, events of culture, sport and science have become architects of the image of cities. They begin to dominate in identification of cities. Cities have seen potential of events organized in their areas. They are equated with them, and become recognizable in the national and international arena. This is an important instrument in process of communication of desired image of the city. Significant is also the choice of the nature of the events, their consistency with the character of the city, its history and, above all, with the strategic documents defining the brand of the city and its communication. Events, which are consistent with the attributes of the image of the city, give greater effectiveness and efficiency of their use. This dissertation focuses on analyses of the cities and events organized in their area and used of them as marketing instruments in the process of creating a competitive advantage. The objective of dissertation was identification of problems of positioning territorial marketing in the process of increasing awareness and raising the attractiveness of the image of Lodz, Lublin, Bialystok, Poznan and Gdansk, as well as the role they play in shaping the image of the event cities.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21281
Data: 2017

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
Chojnacka M. Wy ... przestrzeni miejskiej.pdfBlocked 2.698MB PDF

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź