Show simple item record

dc.contributor.authorFeltynowski, Marcin
dc.date.accessioned2017-04-05T12:01:40Z
dc.date.available2017-04-05T12:01:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21214
dc.description.abstractSpatial planning is certain of basic areas of activity of local governments. Communes were equipped with planning controls so they can shape the use of space. The main instrument of spatial planning in Poland is land-use plan optionally drawn up by the local government. Planners use various planning materials, which include analysis and thematic studies in the procedure of spatial planning. More and more often there are used spatial data which are collected using GPS devices.The article presents an analysis of spatial data resource, specifying the location of vehicles in the pedestrian part of the Piotrkowska Street and adjacent quarters. It was possible to perform analyzes with the collected material which suggest potential location of the multi-storey car parks. The analysis show too, which of location lies on the areas belonging to the commune. Such studies are an excellent input material, which enables planners to make decisions regarding the location of objects. The use of spatial information for planning is becoming increasingly common, because of and low cost of collecting data. This allows to indicate this resource, as one of the main source of conduct spatial analysis to the needs of local authorities.en_GB
dc.description.abstractPlanowanie przestrzenne jest jednym z podstawowych obszarów działalności samorządów lokalnych. Gminy posiadają władztwo planistyczne, dzięki czemu mogą kształtować wykorzystanie przestrzeni. Podstawowym instrumentem planowania przestrzennego w Polsce są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzane przez władze lokalne fakultatywnie. W procedurze planistycznej wykorzystuje się różnego rodzaju materiały planistyczne, do których należą analizy, studia oraz opracowania tematyczne. Coraz częściej używane są dane przestrzenne, które gromadzi się z wykorzystaniem urządzeń GPS.Artykuł prezentuje analizę zasobu danych przestrzennych, określających położenie samochodów w deptakowej części ulicy Piotrkowskiej oraz w kwartałach przylegających. Dzięki zebranemu materiałowi możliwe było wykonanie analiz wskazujących potencjalne miejsca lokalizacji parkingów wielopoziomowych. Istotna stała się również analiza wskazująca, które z obszarów stanowią własność gminy. Tego rodzaju opracowania są doskonałym materiałem wejściowym dla planowania przestrzennego, pozwalającym na właściwe podejmowanie decyzji w zakresie lokalizacji obiektów. Wykorzystanie informacji przestrzennej w pracach planistycznych staje się coraz powszechniejsze, a niski koszt w pozyskiwaniu danych dla szczebla gminnego pozwala wskazywać ten zasób jako jedno z podstawowych źródeł prowadzenia analiz przestrzennych na potrzeby władz lokalnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;323
dc.subjectspatial planningen_GB
dc.subjectspatial dataen_GB
dc.subjectevidence based spatial planningen_GB
dc.subjectparking placesen_GB
dc.subjectgeolocationen_GB
dc.subjectplanowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectdane przestrzennepl_PL
dc.subjectpolityka przestrzenna oparta na dowodachpl_PL
dc.subjectmiejsca parkingowepl_PL
dc.subjectgeolokalizacjapl_PL
dc.titleWykorzystanie danych przestrzennych dotyczących miejsc parkingowych dla celów planowania przestrzennego – przykład centrum Łodzipl_PL
dc.title.alternativeSpatial Data About Parking Places Used for Purpose of Spatial Planning – Example of Łódź Centreen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[67]-80
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAlbaredes G., (1992), A new approach: user oriented GIS, [w:] Proceedings of EGIS ‘92, EGIS Foundation, Munich.pl_PL
dc.referencesBurdziński J. (2012), Parking samochodowy – pozytywny składnik krajobrazu, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 18, ss. 21–31.pl_PL
dc.referencesCholewa T., Cholewa L. (1983), Materiały wejściowe, Biuro Planowania Przestrzennego Katowice, Katowice.pl_PL
dc.referencesFogel P. (2007), Bazy danych GIS w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym, „Roczniki Geomatyki 2007”, t. V, zeszyt 7, ss. 39–45.pl_PL
dc.referencesUrząd Miasta Katowice i Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. w Katowicach, (2006), Formuła opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych w mieście Katowice, Katowice; http://www.um.katowice.pl/mpzp/formula.pdf (dostęp: 10.10.2015).pl_PL
dc.referencesHosseinlou M.H., Balal E., Massahi A., Ghiasi I. (2012), Developing Optimal Zones for Urban Parking Spaces by Arc GIS and AHP, „Indian Journal of Science and Technology” vol. 5, issue 11, ss. 3618–3622.pl_PL
dc.referencesKil J. (2011), Planowanie przestrzenne od 2003 roku, [w:] Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, red. R. Cymerman, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesLitwin L., Myrda G. (2005), Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Helion, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMałysa-Sulińska K. (2008), Normy kształtujące ład przestrzenny, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMikowska M., Starak B. (2014), Raport: Marketing mobilny w Polsce.pl_PL
dc.referencesNiewiadomski Z. (2003), Planowanie przestrzenne: zarys systemu, wydanie 2 zaktualizowane, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParysek J.J. (2006), Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesRaport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce (2013), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587.pl_PL
dc.referencesUrząd Miasta Łodzi (2009), Strategia Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej na lata 2009–2020, Łódź.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M. (2007), Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesWeant R.A. (1978), Parking Garage Planning and Operation, ENO Foundation For Transportation, Connecticut.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z. (1995), Zasady zapisu ustaleń planów miejscowych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oddział Kraków, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarcin.feltynowski@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.323.05
dc.relation.volume4pl_PL
dc.subject.jelR52
dc.subject.jelO18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record