Show simple item record

dc.contributor.authorJakóbczyk-Gryszkiewicz, Jolanta
dc.date.accessioned2017-04-04T11:57:33Z
dc.date.available2017-04-04T11:57:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21198
dc.description.abstractThe paper presents the results of a research project carried out in Łódź and the Łódź region under EU grant Diversity Improvement as a Viable Enrichment Resource for Society and Economy. The research was conducted in various institutions dealing with foreigners in Poland and in the region, in enterprises employing immigrants (public, for-profit and not-for-profit), and in voluntary organizations with which such persons are involved.The purpose of the project was to find out if there is an effectively functioning model in Poland and in the region for Third Country Nationals (TCNs) integration, and if any practices have been adopted to support their equal treatment and effective valorisation of their skills, knowledge and competence.The presence of TNCs in the Łódź region is only marginal. They are mostly staying in Łódź and its metropolitan area. Their nationality structure has been found to be similar to that of the country as a whole – the most numerous are immigrants from Ukraine (25% of the total number of immigrants), Belarus and other former socialist countries, and from Asia (Chinese constituting 10% of their total number). The majority of the im­migrants are employed in positions which do not require high qualifications. Those staying in the Łódź region are mainly working in manufacturing, con­struction and trade, depending on their country of origin.In view of the present demographic situation of the aging Polish society and considering external factors such as the war and economic crisis in Ukraine, an increased inflow of TCNs should be expected.en_GB
dc.description.abstractArtykuł omawia rezultaty badań prowadzonych w Łodzi i regionie łódzkim w ramach grantu UE nt. Diversity Improvement as a Viable Enrichment Resource for Society and Economy. Badania przeprowadzono w różnych instytucjach zajmujących się cudzoziemcami w Polsce i regionie, w przedsiębiorstwach zatrudniających imigrantów (10 przedsiębiorstw – public, profit i non profit) oraz w organizacjach wolontariackich, w których takie osoby działają.Ogólnym celem projektu było sprawdzenie, czy funkcjonuje w Polsce i regionie skuteczny model integracji imigrantów spoza UE, zbadanie czy istnieją praktyki wspierające ich równe traktowanie oraz skuteczna waloryzacja ich umiejętności, wiedzy i kompetencji. Wyniki badań stanowiły podstawę do wskazania co i jak należy poprawić w działaniach wobec imigrantów. Celem niniejszej pracy była prezentacja idei i wyników tego projektu.Jak wykazały badania, obecność imigrantów spoza UE w regionie łódzkim jest marginalna. Cudzoziemcy koncentrowali się głównie w Łodzi i jej obszarze metropolitalnym. Ich struktura narodowościowa okazała się podobna jak w całej Polsce – najliczniej reprezentowani byli przybysze z Ukrainy (25% ogółu imigrantów), Białorusi i innych byłych krajów socjalistycznych oraz z Azji (w tym Chińczycy 10% ogółu). Przeważały osoby zatrudnione na stanowiskach nie wymagających wysokich kwalifikacji. Imigranci przebywający w regionie łódzkim, w zależności od kraju pochodzenia, pracowali głównie w przemyśle wytwórczym, budownictwie i handlu.Wobec aktualnych potrzeb w sytuacji demograficznej starzejącego się społeczeństwa polskiego, jak również takich czynników zewnętrznych, jak np. wojna i kryzys gospodarczy na Ukrainie, spodziewany będzie większy napływ imigrantów spoza UE.Generalnym wnioskiem z badań jest wskazanie, że należy udoskonalić istniejące przepisy prawne oraz stworzyć nowe regulujące w lepszy sposób problem pobytu imigrantów spoza UE, zasad uznawania ich kwalifikacji zawodowych oraz pozyskiwania pracy w Polsce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; 26
dc.subjectImmigrantsen_GB
dc.subjectThird Country Nationalsen_GB
dc.subjectintegrationen_GB
dc.subjectimmigrants’ skillsen_GB
dc.subjectknowledge and competenceen_GB
dc.subjectEUen_GB
dc.subjectPolanden_GB
dc.subjectŁódźen_GB
dc.subjectthe Łódź regionen_GB
dc.subjectImigracjapl_PL
dc.subjectimigrancipl_PL
dc.subjectimigranci spoza UEpl_PL
dc.subjectumiejętnościpl_PL
dc.subjectwiedza i kompetencje imigrantówpl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectregion łódzkipl_PL
dc.titleImigranci spoza UE w Polsce, Łodzi i regionie łódzkimpl_PL
dc.title.alternativeThird Country Nationals in Poland, Łódź and Łódź regionen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[135]-153
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBiuletyn Migracyjny nr 41 z kwietnia 2013, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiuletyn Migracyjny nr 54 z czerwca 2016, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrunarska Z., Grotte M., Lesińska M., 2012, Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka transfery pieniężne, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDuszczyk M., 2012, Polska polityka migracyjna a rynek pracy, Instytut Polityki Społecz­nej, UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGolinowska S. (red.), 2004, Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, IPiSS, Studia i Materiały, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGórny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (red.), 2010, Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzymała-Kazłowska A., 2002, Wpływ migracji zagranicznych w Warszawie na sytuację na stołecznym rynku pracy, Prace Migracyjne nr 44, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHalik T., Nowicka E., 2002, Wietnamczycy w Polsce. Izolacja czy integracja, Instytut Orientalistyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Sztybel-Boberek M., Wolaniuk A., 2015, Poland – Immigrants in a New Immigrant Country. Institutions, Society, Economy and TCNs in Łódź [w:] Zanfrini L. (red.), The Diversity Value. How to Reinvent the European Approach to Immigration, Mc Graw – Hill Education, s. 239–250.pl_PL
dc.referencesKlaus W. (red.), 2011, Ziemia obiecana. Warunki pracy cudzoziemców w Polsce, Fundacja im. S. Batorego.pl_PL
dc.referencesKloc-Nowak W., 2007, Funkcjonowanie imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy – sytuacja obecna i rekomendacje dla społeczeństwa przyjmującego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlorek N., Szulecka M., 2013, Migranckie instytucje ekonomiczne i ich wpływ na otoczenie. Przykład centrów handlowych w Wólce Kosowskiej, Stowarzyszenie Interwencji Prawnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonieczna-Sałamatin J., 2015, Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych, Cen­trum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKorczyńska J., Duszczyk M., 2005, Zapotrzebowanie na pracę obcokrajowców w Polsce – próba analizy i wniosków dla polityki migracyjnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOkólski M., 2011, Polska jako kraj imigracji – wprowadzenie, [w:] Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (red.), Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPolakowski M., 2010, Imigranci z krajów trzecich na polskim rynku pracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRaport. Imigranci z Ukrainy ratunkiem dla polskiej demografii, 2016, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności, 2014, Diversity Index.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjolgrysz@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.26.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record