Show simple item record

dc.contributor.authorDzieduszyńska, Danuta
dc.date.accessioned2017-03-30T12:42:52Z
dc.date.available2017-03-30T12:42:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1427-9711
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21069
dc.description.abstractThe aim of the article is to show the significance of the morphogenetic processes which took place during the reactivation of cold stages during the Late Vistulian in the Łódź Region, in the light of the latest stratigraphical and paleaoenvironmental approach. The processes were activated in slope, fluvial and aeolian environments and operated under conditions of climatic unstability. The transitional nature of this period caused that processes characteristic of the periglacial environment, with the permafrost presence, overlapped with the moderate conditions. The cold periods were potentially favorable for morphogenetic activity, although their records are in the Łódź Region not as common as the effects of the processes that took place during earlier periods of the Vistulian.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest wykazanie znaczenia rzeźbotwórczej roli okresów cyklicznych powrotów zimna w późnym vistulianie w ewolucji regionu łódzkiego w świetle najnowszych interpretacji stratygraficznych i środowiskowych. Procesy rzeźbotwórcze późnego vistulianu były uruchamiane w środowiskach: stokowym, rzecznym i eolicznym działały w specyficznych warunkach niestabilności klimatycznej. Przejściowość tego okresu powodowała, że zazębiały się procesy charakterystyczne dla środowiska peryglacjalnego, przy udziale zmarzliny oraz dla środowiska umiarkowanego. Zimne fazy potencjalnie sprzyjały aktywności morfogenetycznej, chociaż ich świadectwa nie są w regionie łódzkim tak powszechne jak efekty procesów, które miały miejsce podczas wcześniejszych okresów vistuliańskich.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica;15
dc.subjectmorphogenetic processesen_GB
dc.subjectgeoarchivesen_GB
dc.subjectPleistocene-Holocene transitionen_GB
dc.subjectŁódź Regionen_GB
dc.subjectprocesy morfogenetycznepl_PL
dc.subjectgeoarchiwapl_PL
dc.subjectprzełom plejstocen-holocenpl_PL
dc.subjectregion łódzkipl_PL
dc.titleZnaczenie zimnych okresów późnego vistulianu w rozwoju rzeźby regionu łódzkiegopl_PL
dc.title.alternativeSignificance of the Late Vistulian cold periods in relief development in the Łódź Regionen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[17]-24
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
dc.identifier.eissn2353-6063
dc.referencesCohen, K.M., Gibbard, P.L., 2015. Quaternary correlation charts: the last 270 Ka. Quaternary Geology and Modern Questions, INQUA Peribaltic Working Group meeting and international field symposium, Utrecht–As­sen–Utrecht, Netherlands, 2–8 November 2015.pl_PL
dc.referencesDylikowa, A., 1967. Wydmy środkowopolskie i ich znaczenie dla stratygrafii schyłkowego plejstocenu, [w:] Galon R., Dylik J. (red.), Czwartorzęd Pol­ski. PWN, Warszawa, 353–371.pl_PL
dc.referencesDylikowa, A., 1970. Cechy podłoża wydm w Katarzynowie koło Łodzi. Acta Geographica Lodziensia 24, 135–154.pl_PL
dc.referencesDzieduszyńska, D., 2011. Ochłodzenie młodszego dryasu i jego efekty morfo­genetyczne w regionie łódzkim. Acta Geographica Lodziensia 98, 1–104.pl_PL
dc.referencesDzieduszyńska, D., 2013. Stan wiedzy o późnym vistulianie w regionie łódz­kim. Acta Geographica Lodziensia 101, 25–36.pl_PL
dc.referencesDzieduszyńska, D., Forysiak, J., 2015. The Late Glacial organic sediments in palaeogeographical reconstructions (cases of the Łódź region). Bulletin of Geography, Physical Geography Series 8, 47–57.pl_PL
dc.referencesDzieduszyńska, D., Trzeciak, P., 2015. Weichselian decline reflected in frequ­ency distribution of 14C dates (Łódź region, Central Poland). Quaternary Geology and Modern Questions, INQUA Peribaltic Working Group mee­ting and international field symposium, Utrecht–Assen–Utrecht, Nether­lands, 2–8 November 2015.pl_PL
dc.referencesDzieduszyńska, D.A., Kittel, P., Petera-Zganiacz, J., Brooks, S.J., Korzeń, K., Krąpiec, M., Pawłowski, D., Płaza, D.K., Płóciennik, M., Stachowicz-Ryb­ka, R., Twardy, J., 2014. Environmental influence on forest development and decline in the Warta River valley (Central Poland) during the Late Weichselian. Quaternary International 324, 99–114.pl_PL
dc.referencesForysiak, J., 2012. Zapis zmian środowiska przyrodniczego późnego vistulia­nu i holocenu w osadach torfowisk regionu łódzkiego. Acta Geographica Lodziensia 99, 1–164.pl_PL
dc.referencesForysiak, J., Twardy, J., 2010. Budowa geologiczna i paleogeografia torfowiska Żabieniec i jego otoczenia, [w:] Twardy J., Żurek S., Forysiak J. (red.), Torfo­wisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicz­nych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 179–188.pl_PL
dc.referencesForysiak, J., Borówka, R.K., Pawłowski, D., Płóciennik, M., Twardy, J., Żela­zna-Wieczorek, J., Kloss, M., Żurek, S., 2010. Rozwój zbiornika Żabieniec w późnym glacjale i jego znaczenie dla paleoekologii i paleogeografii, [w:] Twardy J., Żurek S., Forysiak J. (red.), Torfowisko Żabieniec: warunki natu­ralne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 191–202.pl_PL
dc.referencesGoździk, J., 1995. A permafrost evolution and its impact on some depositio­nal conditions between 20 and 10 ka in Poland. Biuletyn Peryglacjalny 34, 53–72.pl_PL
dc.referencesGoździk, J., 2007. The Vistulian aeolian succession in central Poland. Sedimentary Geology 193, 211–220.pl_PL
dc.referencesvan der Hammen, T., Maarleveld, G.C., Vogel, J.C., Zagwijn, W.H., 1967. Stra­tigraphy, climatic succession and radiocarbon dating of the last glacial in the Netherlands. Geologie en Mijnbouw 46, 79–95.pl_PL
dc.referencesIversen, J., 1954. The Late-glacial flora of Denmark and its relation to climate and soil. Danmarks Geologiske Undersøgelse II, Raekke 80, 87–119.pl_PL
dc.referencesKlatkowa, H., 1965. Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi. Acta Geo­graphica Lodziensia 19, 1–142.pl_PL
dc.referencesKlatkowa, H., 1984. Osady depozycji naśnieżnej późnego vistulianu. Acta Geographica Lodziensia 50, 51–72.pl_PL
dc.referencesKobojek, E., 2000. Morfogeneza doliny Rawki. Acta Geographica Lodziensia 77, 1–157.pl_PL
dc.referencesKrajewski, K., 1977. Późnoplejstoceńskie i holoceńskie procesy wydmotwór­cze w pradolinie warszawsko-berlińskiej w widłach Warty i Neru. Acta Geographica Lodziensia 39, 1–87.pl_PL
dc.referencesLitt, T., Brauer, A., Goslar, T., Merkt, J., Bałaga, K., Müller, H., Ralska-Jasie­wiczowa, M., Stebich, M., Nagendank, J.F.W., 2001. Correlation and syn­chronisation of Lateglacial continental sequences in northern central Europe based on annually laminated lacustrine sediments. Quaternary Science Review 20, 1233–1249.pl_PL
dc.referencesLotter, A.F., Eicher, U., Siegenthaler, U., Birks, H.J.B., 1992. Late-Glacial cli­matic oscillations as recorded in Swiss lake-sediments. Journal of Quater­nary Science 7 (3), 187–204.pl_PL
dc.referencesLowe, J.J., Rasmussen, S.O., Björck, S., Hoek, W.Z., Steffensen, J.P., Walker, M.J.C., Yu, Z.C., the INTIMATE group, 2008. Synchronization of palaeoen­vironmental events in the North Atlantic region during the Last Termina­tion: a revised protocol recommended by the INTIMATE group Quaterna­ry Science Review 27, 6–17.pl_PL
dc.referencesMangerud, J., Andersen, S.T., Berglund, B.E., Dinner, J.J., 1974. Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification. Bo­reas 4, 109–128.pl_PL
dc.referencesManikowska, B., 1985. O glebach kopalnych, stratygrafii i litologii wydm Pol­ski środkowej. Acta Geographica Lodziensia 52, 1–137.pl_PL
dc.referencesManikowska, B., 1995. Aeolian differentiation in the area of Poland during the period 20-8 BP. Biuletyn Peryglacjalny 34, 125–164.pl_PL
dc.referencesPetera-Zganiacz, J., Dzieduszyńska, D., 2015. Younger Dryas periglacial stru­ctures. Quaternary Geology and Modern Questions, INQUA Peribaltic Working Group meeting and international field symposium, Utrecht–As­sen–Utrecht, Netherlands, 2–8 November 2015.pl_PL
dc.referencesPetera-Zganiacz, J., Dzieduszyńska, D.A., Twardy, J., Pawłowski, D., Płócien­nik, M., Lutyńska, M., Kittel, P., 2015. Younger Dryas flood events: A case study from the middle Warta River valley (Central Poland). Quaternary International 386, 55–69.pl_PL
dc.referencesPłóciennik, M., Self, A., Birks, H.J.B., Brooks, S.J., 2011. Chironomidae (In­secta: Diptera) succession in Żabieniec bog and its palaeo-lake (Central Poland) through the Late Weichselian and Holocene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 307, 150–167.pl_PL
dc.referencesRalska-Jasiewiczowa, M., Goslar, T., Madeyska, T., Starkel, L. (red.), 1998. Lake Gościaż, Central Poland. A Monographic Study, Part 1, Szafer Insti­tute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, 1–340.pl_PL
dc.referencesRinterknecht, V.R., Clark, P.U., Raisbeck, G.M., Yiou, F., Bitinas, A., Brook, E.J., Marks, L., Zelcs, V., Lunka, J.P., Pavlowskaya, I.E., Piotrowski, J.A., Rau­kas, A., 2006. The Last Deglaciation of the Southern Sector of the Scandi­navian Ice Sheet. Science 311, 1449–1452.pl_PL
dc.referencesRoman, M., Dzieduszyńska, D., Petera-Zganiacz, J., 2014. Łódź Region and its northern vicinity under Vistulian Glaciation conditions. Quaestiones Geographicae 54, 55–68.pl_PL
dc.referencesTurkowska, K., 1975. Rzeczne procesy peryglacjalne na tle morfogenezy do­liny Mrogi. Acta Geographica Lodziensia 36, 1–122.pl_PL
dc.referencesTurkowska, K., 1988. Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie. Acta Geographica Lodziensia 57, 1–157.pl_PL
dc.referencesTurkowska, K., 1995. Recognition of valley evolution during the Pleistocene­-Holocene transition in non-glaciated regions of the Polish Lowland. Biu­letyn Peryglacjalny 34, 209–227.pl_PL
dc.referencesTurkowska, K., 2006. Geomorfologia regionu łódzkiego. Wydawnictwo UŁ, Łódź, 1–238.pl_PL
dc.referencesTurkowska, K., Forysiak, J., Petera, J., Miotk-Szpiganowicz, G., 2000. Morfo­geneza powierzchni Kotliny Kolskiej w okolicach Koźmina. Acta Geograp­hica Lodziensia 78, 98–134.pl_PL
dc.referencesTurkowska, K., Forysiak, J., Petera, J., Miotk-Szpiganowicz, G., 2004. A Warta River system during the Younger Dryas in the Koło Basin (Middle Poland). Quaestiones Geographicae 23, 83–107.pl_PL
dc.referencesWalanus, A., Nalepka, D., 2010. Calibration of Mangerud’s boundaries. Ra­diocarbon 52 (4), 1639–1644.pl_PL
dc.referencesWalker, M.J.C., Björck, S., Lowe, J.J., Cwynar, L.C., Johnsen, S., Knudsen, K.-L., Wohlfarth, B., INTIMATE group, 1999. Isotopic ‘events’ in the GRIP ice core: a stratotype for the late Pleistocene. Quaternary Science Review 18, 1143–1150.pl_PL
dc.referencesWasylikowa, K., 1964. Roślinność i klimat późnego glacjału w środkowej Pol­sce na podstawie badań w Witowie koło Łęczycy. Biuletyn Peryglacjalny 13, 261–417.pl_PL
dc.referencesWasylikowa, K., 1999. Przemiany roślinności jako odbicie procesów wydmo­twórczych i osadniczych w młodszym dryasie i holocenie na stanowisku archeologicznym w Witowie koło Łęczycy. Prace i Materiały Muzeum Ar­cheologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologia 41, 43–80.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1427-9711.15.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record