Show simple item record

dc.contributor.authorKałuża-Kopias, Dorota
dc.date.accessioned2017-02-20T08:53:34Z
dc.date.available2017-02-20T08:53:34Z
dc.date.issued2016-12
dc.identifier.citationDorota Kałuża-Kopias, Migracje w województwie łódzkim, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, Nr 290, 185-197pl_PL
dc.identifier.issn2083-8611
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20621
dc.description.abstractCelem niniejszego opracowania jest przedstawienie skali zmian, jakie wystąpiły w latach 2002-2013 w ruchu wędrówkowym w województwie łódzkim. Analiza danych jednoznacznie wskazuje na utrzymywanie się niekorzystnej sytuacji w województwie łódzkim, jeśli idzie o saldo migracji (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych). W najlepszej sytuacji będą powiaty sąsiadujące ze stolicą województwa, mające dodatnie salda migracji, charakteryzujące się napływem ludności głównie z obszarów województwa, a zwłaszcza z Łodzi. Jednocześnie postępujący proces suburbanizacji prowadzić będzie do umocnienia się regresu demograficznego miasta Łodzi.pl_PL
dc.description.sponsorshipThe aim of this paper is to present the scale of the changes that have occurred in the years 2002-2013 in migration in Lodzkie region. Data analysis clearly indicates the persistence of the disadvantages in the Lodz region when it comes to net migration (both internal and external). In the best case will be the neighboring counties of the province capital, having a positive migration balance, characterized by the influx of people mainly from areas of the region, especially from Lodz. At the same time, the continuing process of suburbanization, will lead to a strengthening of the demographic regression of the city of Lodz.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;290
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.subjectdemografia regionalnapl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleMigracje w województwie łódzkimpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderDorota Kałuża-Kopiaspl_PL
dc.page.number185-197pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesKałuża D. (2008), Ruch wędrówkowy ludności w Łodzi [w:] J.T. Kowaleski (red.), Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym, tom 1, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 67-82.pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias D. (2010), Migracje wewnętrzne w Łodzi na tle wybranych największych miast w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 35, s. 199-217pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (2005), Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi [w:] K. Bald, T. Markowski (red.), Obszar metropolitalny Łodzi – wyzwania i problemy, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 215, s. 25-47.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Marszał T. (2007), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesMikulec A. (2008), Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na przykładzie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2007, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesRaźniak P. (2007), Migration Processes in Polish Selected Metropolitan Areas in the Years 2000-2005, „Bulletin of Geography. Socio-Economic Series”, No. 8.pl_PL
dc.referencesStrzelecki Z. (1989), Cykl życia rodziny a migracje, Monografie i Opracowania, SGPiS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”, t. 85, nr 2, s. 173-197.pl_PL
dc.references[www 1] GUS, baza Demografia, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ (dostęp: 12.10.2014).pl_PL
dc.references[www 2] GUS, baza Demografia, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx (dostęp: 12.10.2014).pl_PL
dc.references[www 3] GUS, NSP 2011, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/narodowy-spis-powszechny- ludnosci-i-mieszkan-2011/migracje-zagraniczne-ludnosci-nsp-2011,1,1.html (dostęp: 12.10.2014).pl_PL
dc.references[www 4] GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/informacjao- rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042013,2,7.html (dostęp: 12.10.2014).pl_PL
dc.relation.volume290pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska