Show simple item record

dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.date.accessioned2017-01-27T17:08:53Z
dc.date.available2017-01-27T17:08:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationStasiak A., 2016, Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, Nr 5/2016, s. 6-28.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20396
dc.description.abstractCelem artykułu jest szczegółowa charakterystyka istoty, składników, roli i znaczenia doświadczenia we współczesnej gastronomii i turystyce kulinarnej. W pracy zaprezentowano m.in.: piramidę potrzeb konsumenta (turysty kulinarnego), która wskazuje na ciągłe różnicowanie i wzrost znaczenia potrzeb wyższego rzędu (społecznych, szacunku i uznania, samorealizacji). Następnie scharakteryzowano uniwersalne i indywidualne wymiary produktu gastronomicznego. Ich analiza dowiodła, że w szerokim rozumieniu jest to produkt bardzo skomplikowany, wieloaspektowy, zawierający liczne elementy materialne, jak i niematerialne. Kluczowa okazuje się przy tym relacja pomiędzy produktem oczekiwanym a psychologicznym. O ostatecznej satysfakcji klienta decyduje przekroczenie jego oczekiwań, zaskoczenie, wzbudzenie żywych emocji, wywołanie zachwytu (tzw. efekt „wow!”). W odrębnym rozdziale zaprezentowano szerokie możliwości i sposoby kreowania wyjątkowego, ponadprzeciętnego doświadczenia w gastronomii i turystyce kulinarnej. Na atrakcyjność „podróży w poszukiwaniu nowych smaków” składają się trzy nierozłączne komponenty: żywność, poznanie i doświadczenie. Zaprezentowane w artykule rozważania prowadzą do zasadniczej konkluzji: turystyka kulinarna jest doskonałą emanacją współczesnej gospodarki doświadczeń.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this article is a detailed description of the essence, components, role and meaning of experience in contemporary gastronomy and culinary tourism. The paper presents i.a.: a hierarchy of the consumer’s (culinary tourist’s) needs, which points to a continuous diversification and an increasing significance of higher order needs (social, respect and esteem, self-actualization needs). Next, the author describes the universal and individual dimensions of the gastronomical product. The analysis proves that, in a broad sense, it is a highly complex, multifaceted product, containing many material and immaterial elements. The key relation here is the one between the expected and the psychological product. The customer feels ultimate satisfaction when his/her expectations are exceeded, if he/she experiences a feeling of astonishment, strong emotions and a feeling of amazement (the “wow!” effect). A separate chapter presents the wide range of possibilities and ways of efficient creation of experience in gastronomy and culinary tourism. The attractiveness of “a journey in search of new tastes” consists in three inseparable components: food, cognition and experience. The deliberations presented in the article lead to a fundamental conclusion: culinary tourism is a perfect emanation of the contemporary economy of experiences.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesTurystyka Kulturowa;5
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subjectprodukt gastronomicznypl_PL
dc.subjectkulinarny produkt turystycznypl_PL
dc.subjectturystyka kulinarnapl_PL
dc.subjectgospodarka doświadczeńpl_PL
dc.subjectdoświadczenie turystypl_PL
dc.subjectgastronomic productpl_PL
dc.subjectculinary tourism productpl_PL
dc.subjectculinary tourismpl_PL
dc.subjecteconomy of experiencespl_PL
dc.subjecttouristic experiencepl_PL
dc.titleTurystyka kulinarna w gospodarce doświadczeńpl_PL
dc.title.alternativeCulinary tourism in the economy of experiencespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderCopyright (c) 2016 Andrzej Stasiakpl_PL
dc.page.number6-28pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBoguszewicz-Kreft M., 2010, Doświadczenie jako propozycja wartości dla klienta, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej”, Finanse i Marketing, nr 3 (52), s. 79-91pl_PL
dc.referencesBuczkowska-Gołąbek K., 2015, Foodie w podróży, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 173-190pl_PL
dc.referencesDerek M. (red.), 2013a, Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 52, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, ss. 154pl_PL
dc.referencesDerek M., 2013b, Kierunki rozwoju usług gastronomicznych w warszawskiej dzielnicy Śródmieście, [w:] M. Derek (red.), Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 52, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 85–100pl_PL
dc.referencesDurydiwka M., 2013, Turystyka kulinarna- nowy (?) trend w turystyce kulturowej, [w:] M. Derek (red.), Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 52, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 9-30pl_PL
dc.referencesGołębiowska J., 2015, Socjologia jedzenia – niezbędne uzupełnienie badań nad turystyką kulinarną, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 43-54pl_PL
dc.referencesGwiazdowska K., Kowalczyk A., 2015, Zmiany upodobań żywieniowych i zainteresowanie kuchniami etnicznymi – przyczynek do turystyki (kulinarnej?), „Turystyka Kulturowa”, Nr 9, s. 6-24pl_PL
dc.referencesHall C. M., Mitchell R., 2005, Gastronomic tourism: Comparing food and wine tourism experiences, [w:] M. Novelli (red.), Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, s. 73-88pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, wyd. II, PWE, Warszawa, ss. 464pl_PL
dc.referencesKivela J., Crotts R., 2006, Tourism and gastronomy: gastronomy’s influence on how tourists experience a destination, „Journal of Hospitality and Tourism”, 3(30), s. 354-37pl_PL
dc.referencesKrakowiak B., Stasiak A. (red.), 2015, Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, ss. 376pl_PL
dc.referencesKrippendorf J., 1971, Marketing im Fremdsverkher, „Berner Studien zum Fremdsverkher”, Heft 17, Bernpl_PL
dc.referencesLaSalle D., Britton T. A., 2003, Priceless. Turning ordinary products into extraordinary experience, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, ss. 208pl_PL
dc.referencesLewandowski H. J., 2015, Uwarunkowania rozwoju regionalnego produktu kulinarnego, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 79-98pl_PL
dc.referencesLong M. L. (red.), 1998, Culinary Tourism, University Press of Kenkucky, ss. 320pl_PL
dc.referencesMilewska M., Prączko A., Stasiak A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa, ss. 364pl_PL
dc.referencesMruk H., Rutkowski I. P., 1999, Strategia produktu, wyd. II, zmienione, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesOESD, 2012, Food and the Tourism Experience. The OECD-Korea Workshop, OESD Studies on Tourism, OESD Publishing, ss. 173pl_PL
dc.referencesPine B. J., Gilmore J. H., 1999, The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, ss. 254pl_PL
dc.referencesPlebańczyk K., 2013, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski, „Turystyka Kulturowa”, Nr 10, s. 23-38pl_PL
dc.referencesRichards G., 2015, Food experience as integrated destination marketing strategy, paper presented at the World Food Tourism Summit in Estoril, Portugal, 10.04. 2015 r. (w wersji elektronicznej: https://www.academia.edu/12107978/Food_experience_as_integrated_destination_marketing_strategy)pl_PL
dc.referencesRichards G., 2012, An overview of food and tourism trends and policies, [w:] Food and the Tourism Experience. The OECD-Korea Workshop, OESD Studies on Tourism, OESD Publishing, s. 13-46pl_PL
dc.referencesSkowronek I., 2012, Marketing doświadczeń. Od doświadczenia klienta do wizerunku firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, ss. 286pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, z. 11, „Turystyka i Hotelarstwo”, s. 103-129pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, 23/1, s. 29-38pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, 23/2, s. 65-74pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2015, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 119-150pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2015, Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podsta¬wą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 379, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 332-347pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2015, Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń, [w:] G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki, AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 53-69pl_PL
dc.referencesSala J., 2004, Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa, ss. 228pl_PL
dc.referencesTomaszewska-Bolałek 2015, Foodies na turystycznym szlaku, czyli obraz turystyki kulinarnej według polskich blogerów, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 191-200pl_PL
dc.referencesTomczyk-Miczka E., 2015, Jak zmierzyć zawartość kultury w turystyce kulinarnej? Atrakcje kulinarne: moda czy autentyczne zapotrzebowanie?, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 55-63pl_PL
dc.referencesUNWTO, 2012, Global Report on Food Tourism, UNWTO, Madrid, ss. 68pl_PL
dc.referencesWilliams H. A., Williams Jr. R. L., Omar M., 2014, Experiencing the experience: an examination of the significance of impact factors during the three stages of transnational gastronomic tourism, „Transnational Marketing Journal”, Vol. 2, Nr 1, s. 21-37pl_PL
dc.referencesŽuromskaite B., 2009, Rozwój turystyki kulinarnej na Litwie, „Turystyka Kulturowa”, Nr 12, s. 21-32pl_PL
dc.contributor.authorEmailyen-dreck@wp.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska