Show simple item record

dc.contributor.authorŚwieszczak, Marika
dc.date.accessioned2017-01-02T10:10:48Z
dc.date.available2017-01-02T10:10:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationM. Świeszczak, Reklamy bankowe i ich kontekst etyczny, [w:] I. D. Czechowska (red.), Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, ser. Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 181-201.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-212-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20270
dc.descriptionEtyczny kontekst działania nabiera coraz większego znaczenia w teorii i praktyce finansów. W publikacji podjęto więc próbę przedstawienia niezwykle ważnych aspektów etycznego wymiaru funkcjonowania różnych podmiotów życia gospodarczego, będących w relacjach z gospodarstwami domowymi. Impulsem do przygotowania książki była też analiza literatury przedmiotu, w której wykazano, że o ile powstaje coraz więcej pojedynczych artykułów na temat etyki w finansach, o tyle stosunkowo nieliczne publikacje są w całości poświęcone tej problematyce. W rozdziałach niniejszej monografii, opisujących przestrzeń etyczną powiązaną z procesami finansowymi, przyjęto perspektywę poznawczą, wyprowadzoną z teorii etyki biznesu, relacji świadczeniodawca usługi finansowej–świadczeniobiorca (osoba indywidualna). Książka jest adresowana do szerokiego grona Czytelników, m.in. do studentów uczelni ekonomicznych, praktyków, osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat etyki procesów finansowych, a także do członków gospodarstw domowych, którzy mając świadomość etycznych problemów w relacjach z instytucjami, będą mogli lepiej zarządzać finansami osobistymi.pl_PL
dc.description.abstractBanki w działalności reklamowej powinny przestrzegać przepisów prawa, a także zasad etycznych. Kwestia występowania w reklamach deficytów etycznych jest zagadnieniem szczególnie istotnym, gdyż rzutuje na pozytywny wizerunek banków i zaufanie do nich. Celem niniejszego rozdziału jest umiejscowienie reklam bankowych w kontekście etycznym, a także weryfikacja nieetyczności działalności reklamowej instytucji finansowych w Polsce na podstawie analizy skarg wnoszonych przez konsumentów do Komisji Etyki Reklamy w latach 2007–2015 na reklamy określonych produktów poszczególnych banków.pl_PL
dc.description.abstractBanks in their advertising must comply with the law and ethical principles. The prevalence of ethics’ deficits in advertising is an issue of particular importance, since affects the positive image of banks and trust them. The aim of this paper is to place advertising in the context of ethical banking. as well as verification of ethical deficits in banks advertising activities on the basis of consumer complaints about the advertising of certain products of individual banks to the Committee of Advertising Ethics in the years 2007–2015.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja została wydana w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim: program edukacji ekonomicznej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofEtyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, ser. Ekonomia;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectreklamy bankowepl_PL
dc.subjectKomisja Etyki Reklamypl_PL
dc.subjectetykapl_PL
dc.subjectnośniki reklamypl_PL
dc.subjectbank advertisingpl_PL
dc.subjectCommittee of Advertising Ethicspl_PL
dc.subjectethicspl_PL
dc.subjectmedia advertisingpl_PL
dc.titleReklamy bankowe i ich kontekst etycznypl_PL
dc.title.alternativeBanks’ Adverts and Their Context of Ethicspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Marika Świeszczak, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number181-201pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-375-8
dc.referencesBajdak A., Internet w marketingu, PWE, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesBarańska M., Reklama i jej ograniczenia. Standardy europejskie a prawo polskie, Poltext sp. z o. o., Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBudzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesBudzyński W., Sztuka skutecznej reklamy, „Marketing w Praktyce” 1996, nr 1.pl_PL
dc.referencesBulmore D., Billboard, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesChłopocki J. H., Reklama – rozwój, pojęcia, metody, [w:] Materiały na II Kongres Reklamy Polskiej, Aida Media, Poznań 1993.pl_PL
dc.referencesChryssides G. D., Kaler J. H., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesCialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011.pl_PL
dc.referencesCzubała A., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesDejnaka A., Strategia reklamy marki, produktów i usług, OnePress, Gliwice 2005.pl_PL
dc.referencesDereń A. M., Próchniak E., Reklama a prawo. Poradnik dla przedsiębiorców, TNOiK, Bydgoszcz 1997.pl_PL
dc.referencesEuropejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej z 5 maja 1989 r.pl_PL
dc.referencesFoltyński Z. (red.), Reklama w handlu zagranicznym, PWE, Poznań 1983.pl_PL
dc.referencesGasparski W. (red.), Uczciwość w świecie finansów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGolka M., Świat reklamy, Agencja badawczo-promocyjna ARTIA, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesGopalsamy N., A Guide To Corporate Governance, New Age International, New Delhi 2006.pl_PL
dc.referencesGrabski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesGrimshaw B., Ethical Issues and Agendas, „Facilities” 2001, vol. 19.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk A., Reklama, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk A. M., Retoryka w środowisku komunikacji rynkowej. Podręcznik dla studentów Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesGrzywacz J., Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesHolder D., Reklama prasowa, [w:] M. J. Thomas, Podręcznik marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesHollensen S., Marketing Management. A Relationship Approach, FT Prentice Hall, Harlow 2003.pl_PL
dc.referencesKall J., Reklama, PWE, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKall J., Reklama, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKindleberger Ch. P., Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKlimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesKodeks Etyki Bankowej, http://www.bph.pl/repo/bph/zasady_dobrej_praktyki_bankowej.pdf.pl_PL
dc.referencesKodeks Etyki Reklamy, http://www.radareklamy.org/kodeks-etyki-reklamy.htm.pl_PL
dc.referencesKotler Ph., Armstrong G., Saunders I., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKotler Ph., Marketing, Management, Planning and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1980.pl_PL
dc.referencesKozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlowej, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKozłowska A., Reklama. Techniki perswazyjne, SGH, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKozłowski A., Strategia reklamowa jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, PARP, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesLaszczak M., Psychologia przekazu reklamowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA), http://iaa.org.pl/o-reklamie/kodeksy/dobrowolny- kodeks-postepowania-w-zakresie-reklamy-i-promocji-piwa.html.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA), http://iaa.org.pl/o-reklamie/kodeksy/kodekspostepowania- w-dziedzinie-reklamy.html.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA), http://iaa.org.pl/o-reklamie/kodeksy/zasadyetyki- w-reklamie-politycznej.html.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy Kodeks Reklamy, 1991.pl_PL
dc.referencesMikosz J., Reklama prasowa – rodzaje i podrodzaje. Sposoby promocje prasy, „Folia Litteraria Polonica” 2011, nr 14.pl_PL
dc.referencesNowacki R., Promocja w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwem, [w:] A. Olejniczuk- -Merta (red.), Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesNowacki R., Reklama, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesNowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Lexis- Nexis, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesOddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce, http://iaa.org.pl/o-reklamie/iaapoleca. html.pl_PL
dc.referencesPeter J. P., Donelly J. H., A Preface to Marketing Management, Richard D. Irwin, Burr Ridge 2000.pl_PL
dc.referencesPolak R., Leonowicz-Bukała I., Gawroński S., Narzędzia współczesnej reklamy. Stosowanie i zapotrzebowanie, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2010.pl_PL
dc.referencesPope N. K., Voges K. E., Brown M. R., The Effect of Provocation in the Form of Mild Erotica on Attitude to the Ad and Corporate Image: Differences between Cause-Related and Product- -Based Advertising, „Journal of Advertising” 2004, spring.pl_PL
dc.referencesPratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy, PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPride W. M., Ferrell O. C., Marketing: Concepts and Strategies, Houghton Mifflin 2010.pl_PL
dc.referencesRezaee Z., Corporate Governance Post-Sarbanes-Oxley: Regulations, Requirements, and Integrated Processes, John Wiley & Sons, Hoboken 2007.pl_PL
dc.referencesRoszkowski Z., Marketing bankowy, Wydawnictwo WSE, Białystok 2002.pl_PL
dc.referencesRyan L. V. (red.), Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesSagan M., Reklama żywności w świetle polskiego prawa, „Przegląd Prawa Handlowego” 1996, nr 5.pl_PL
dc.referencesSimmel G., Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesSims R. R., Ethics and Corporate Social Responsibility: Why Giants Fall, Greenwood Publishing Group, London 2003.pl_PL
dc.referencesSłownik łacińsko-polski, wg słownika H. Mengego i H. Kopii, oprac. K. Kumaniecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Olsztyn 1982.pl_PL
dc.referencesSzpringer W., Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, ABC Dom Wydawniczy, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSztucki T., Encyklopedia marketingu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSztucki T., Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Placet, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, DzU 1993, nr 7, poz. 34, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 stycznia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU 1993, nr 47, poz. 211, ze zm.pl_PL
dc.referencesWalczak R., Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym. Orzecznictwo, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS sp. z o.o., Warszawa–Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesWheelen T. L., Hunger J. D., Strategic Management and Business Policy, Prentice Hall, New Jersey 2002.pl_PL
dc.referencesZasady Dobrej Praktyki Bankowej, Związek Banków Polskich, 2001.pl_PL
dc.referencesZimbardo Ph. G., Leippe M. R., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań 2004.pl_PL
dc.referenceshttps://www.radareklamy.pl/uchwalypl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska