Show simple item record

dc.contributor.authorZatoń, Wojciech
dc.date.accessioned2017-01-02T09:28:27Z
dc.date.available2017-01-02T09:28:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationW. Zatoń, Dylemat więźnia a dylematy etyczne, [w:] I. D. Czechowska (red.), Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, ser. Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 69-83.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-212-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20266
dc.descriptionEtyczny kontekst działania nabiera coraz większego znaczenia w teorii i praktyce finansów. W publikacji podjęto więc próbę przedstawienia niezwykle ważnych aspektów etycznego wymiaru funkcjonowania różnych podmiotów życia gospodarczego, będących w relacjach z gospodarstwami domowymi. Impulsem do przygotowania książki była też analiza literatury przedmiotu, w której wykazano, że o ile powstaje coraz więcej pojedynczych artykułów na temat etyki w finansach, o tyle stosunkowo nieliczne publikacje są w całości poświęcone tej problematyce. W rozdziałach niniejszej monografii, opisujących przestrzeń etyczną powiązaną z procesami finansowymi, przyjęto perspektywę poznawczą, wyprowadzoną z teorii etyki biznesu, relacji świadczeniodawca usługi finansowej–świadczeniobiorca (osoba indywidualna). Książka jest adresowana do szerokiego grona Czytelników, m.in. do studentów uczelni ekonomicznych, praktyków, osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat etyki procesów finansowych, a także do członków gospodarstw domowych, którzy mając świadomość etycznych problemów w relacjach z instytucjami, będą mogli lepiej zarządzać finansami osobistymi.pl_PL
dc.description.abstractPodstawę wielu teorii ekonomicznych, w tym głównie neoklasycznej oraz teorii podejmowania decyzji (zwłaszcza szeroko stosowanej teorii oczekiwanej użyteczności), stanowi naczelny postulat racjonalności – maksymalizacji własnych korzyści. Jednak wiele zachowań ekonomicznych dotyczy interakcji między ludźmi, m.in. zawierania umów i kontraktów. Dla trwałości funkcjonowania procesów ekonomicznych, w których podstawą są właśnie umowy i kontrakty, niezbędne jest wzmocnienie ich systemem zasad moralnych. Celem niniejszego rozdziału jest wskazanie na możliwości wykorzystania dylematu więźnia w analizie i kształtowaniu etycznych zachowań w działaniach ekonomicznych wymagających interakcji między ludźmi poprzez omówienie wybranych eksperymentów opisanych w literaturze. Przebieg i wyniki tych eksperymentów pokazują, jak racjonalne postępowanie każdego z uczestników gry prowadzi do suboptymalnych wyników, zaś kierowanie się racjonalnością grupową, spójną z teoriami etycznymi pozwala na osiągnięcie wyników optymalnych, zarówno z punktu widzenia interesów indywidualnych, jak i grupowych. Motywy postępowania mogą być uzasadnione zarówno na gruncie teorii deontologicznych, jak i teleologicznych. Ćwiczenie i analiza szeregu eksperymentów wykorzystujących dylemat więźnia mogłoby przyczynić się do lepszego zrozumienia sensu racjonalnego postępowania i towarzyszących mu zasad moralnych, zwłaszcza w kontekście konfliktu interesów indywidualnych i grupowych.pl_PL
dc.description.abstractThe basis of many economic theories is the fundamental postulate of rationality – to maximize own’s self-interest. Many of the economic behaviors concern human interactions eg. concluding agreements and contracts. For the sustainability of such economic system it is necessary to strengthen it with a system of moral principles. The aim of the paper is to indicate the possibility of using the prisoner’s dilemma in analyzing and shaping ethical behavior through discussion of selected experiments described in the literature. They show how the rational actions of each of the participants in the game lead to sub-optimal results, while following collective rationality, consistent with ethics theories, allows to achieve optimum result, both from the point of view of the individual and collective interests. Motives can be justified both on the grounds of deontological and teleological theories. Exercise and analysis of a series of experiments using the prisoner’s dilemma could contribute to a better understanding of the sense of rational behavior and the accompanying moral principles, especially in the context of conflict between individual and collective interests.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja została wydana w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim: program edukacji ekonomicznej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofEtyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, ser. Ekonomia;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdylemat więźniapl_PL
dc.subjectteoria gierpl_PL
dc.subjectetykapl_PL
dc.subjectmoralnośćpl_PL
dc.subjectracjonalnośćpl_PL
dc.subjectprisoner’s dilemmapl_PL
dc.subjectgame theorypl_PL
dc.subjectethicspl_PL
dc.subjectmoralitypl_PL
dc.subjectrationalitypl_PL
dc.titleDylemat więźnia a dylematy etycznepl_PL
dc.title.alternativePrisoner’s Dilemma and Ethical Dilemmaspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wojciech Zatoń, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number69-83pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-375-8
dc.referencesAxelrod R., The Evolution of Cooperation, Basic Books, New York 1984.pl_PL
dc.referencesChang O., Nichols D., Schulz J. Taxpayer Attitude Toward Tax Audit Risk, „Journal of Economic Psychology” 1987, no. 8.pl_PL
dc.referencesChong S., Humble J., Kendall G., Li J., You X., The Iterated Prisoner’s Dilemma: 20 Years on, „Advances in Natural Computation” 2007, vol. 4.pl_PL
dc.referencesCopeland T. E., Weston J. F., Financial Theory and Corporate Policy, Addison Wesley, New York 1988.pl_PL
dc.referencesDobson, J. Why Ethics Codes Don’t Work, „Financial Analysts Journal” 2003, vol. 59(6).pl_PL
dc.referencesGauthier D., Morals by Agreement, Clarendon Press, Oxford 1986.pl_PL
dc.referencesGigerenzer, G., Todd, P. M., & the ABC Research Group, Simple Heuristics That Make Us Smart, Oxford University Press, New York 1999.pl_PL
dc.referencesHill R., Watkins A., The Impact of Personal and Organizational Moral Philosophies on Marketing Exchange Relationships: A Simulation Using the Prisoner’s Dilemma Game, „Journal of Business Ethics” 2005, no. 62.pl_PL
dc.referencesHobbes Th., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesJames H.S., Using the Prisoner’s Dilemma to Teach Business Ethics When Personal and Group Interests Conflict, „Teaching Business Ethics” 1998, vol. 2(2).pl_PL
dc.referencesKahneman D., Tversky A., On the Psychology of Prediction, „Psychological Review” 1973, no. 80.pl_PL
dc.referencesKahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica” 1979, no. 47.pl_PL
dc.referencesKaptein M., Wempe J., Twelve Gordian Knots When Developing an Organizational Code of Ethics, „Journal of Business Ethics” 1998, vol. 17.pl_PL
dc.referencesKozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesMalawski M., Sosnowska H., Wieczorek A., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.pl_PL
dc.referencesSen A., Choice, Orderings and Morality, [w:] S. Körner (red.), Practical Reason, Basil Blackwell, Oxford 1974.pl_PL
dc.referencesSen A., Rational Behaviour, [w:] J. Eatwell, M. Milgate (red.), The New Palgrave: Utility and Probability, W. W. Norton, New York 1990.pl_PL
dc.referencesSen A., Does Business Ethics Make Economic Sense?, „Business Ethics Quarterly” 1993, vol. 3, issue 1.pl_PL
dc.referencesSimon H. A., Models of Man: Social and Rational, Wiley, New York 1957.pl_PL
dc.referencesSkyrms B., The Stag Hunt and the Evolution of Social Structure, Cambridge University Press, Cambridge 2004.pl_PL
dc.referencesSmith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSmith A., Teorii uczuć moralnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesSunstein C. R., Moral heuristics, „Behavioral and Brain Sciences” 2005, no. 28.pl_PL
dc.referencesSzulczewski G., Krytyka „etyki sympatii” i „problem A. Smitha” w świetle lektury Teorii uczuć moralnych, „Prakseologia” 2015, nr 157, t. 1.pl_PL
dc.referencesTversky A., Kahneman D., The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, „Science” 1981, no. 211(4481).pl_PL
dc.referencesVon Neumann J., Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton (NJ) 2007.pl_PL
dc.referencesWhite M., Kantian Ethics and the Prisoners’ Dilemma, „Eastern Economic Journal” 2009, vol. 35.pl_PL
dc.referencesZaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska