Now showing items 2-16 of 16

  • Eduard Limonow i jego stosunek do władzy 

   Supa, Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   В статье обсуждается мировоззрение и художественная специфика автобиографической прозы Э. Лимонова, творчество которого вызывает полярно противоположные оценки критики. Пытаясь определить механизмы, управляющие обществом ...
  • Od Redaktora 

   Mucha, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  • Polemika z mitem „nowego człowieka” w powieści W. Kawierina Artysta nieznany 

   Sałajczykowa, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Миф „нового человека” был компонентом советской утопической идеологии, которая теоретически стремилась к перемене старого мира и образованию коммунистического рая на земле. Это привело большевиков к отрицанию и уничтожению ...
  • Problematyka przekładu zbioru baśni Czarodziejski pierścień na język polski 

   Szczerbiak, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   В статье рассматривается проблема перевода на польский язык некоторых элементов русских народных сказок, художественно обработанных Андреем Платоновым в сборнике Волшебное кольцо: постоянных эпитетов и уменьшительных ...
  • Rosyjscy pisarze pańszczyźniani 

   Mucha, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Статья посвящена общему анализу творчества крепостных писателей конца XVIII в. и первых десятилетий следующего столетия. В русской художественной литературе указанного периода они составляют особое течение, которое можно ...
  • Świece trzykrotnie wypalone 

   Bednarczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Песня Владимира Высоцкого Оплавляются свечи - это лирическое стихотворение о сменяющих друг друга жизни и смерти, о человеке, убивающим мир предметов, природы и космос, о повторении всего. Стихотворение написано двухстопным ...
  • Z obserwacji nad rosyjską literaturą popularną XVIII wieku 

   Warda, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Настоящая статья посвящена русской демократической прозе XVIII века, ее отношению к „высокой” литературе того столетия, формам ее функционирования в обществе, а также определению отличительных черт ее поэтики, ее постоянных ...
  • Библейская символика и проблема власти в русской поэзии XX века 

   Mnich, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Artykuł przedstawia związki i zależności rosyjskiej porewolucyjnej poezji z symboliką biblijną. W antytotalitarnym Poemacie o Stalinie A. Galicza profanacja ewangelicznych wątków służy wyjawieniu okrucieństwa radzieckiej ...
  • Власть и судьба в символике чисел Анны Ахматовой 

   Mnich, Ludmila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Niniejsze opracowanie przybliża problem symboliki liczb w języku poetyckim A. Achmatowej. W kontekście losu poetki szczególnego znaczenia nabierają w jej twórczości liczby 3, 4, 7, 13. Ich symbolikę determinują w znacznej ...
  • Маяковский и русская утопия XX века 

   Parniewski, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Majakowski był typowym, wzorcowym utopistą, duchowym typem utopisty heroicznego, rewolucyjnego. Źródła jego utopizmu wypływały z totalnej dezaprobaty wobec dotychczasowego porządku świata, z potrzeby szczęścia i ...
  • Об отношении писателя к власти (на материале предисловий к книгам второй половины XVIII века 

   Warda, Anna (Uniwersytet Łódzki, 1999)
   Artykuł poświęcono mało zbadanemu problemowi stosunku pisarzy do władzy w jednym aspekcie: dedykacji zawartych w ich książkach dla przedstawicieli władzy świeckiej czy kościelnej. Dedykacje te były bardzo rozpowszechnione ...
  • Павел I глазами Д. Мережковского и В. Ходасевича 

   Andruszczenko, Jelena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Postać tego cara przez długie dziesięciolecia mało interesowała historyków. Dopiero w stulecie śmierci imperatora cenzura zezwoliła na druk materiałów pamiętnikarskich wyjaśniających okoliczności jego zabójstwa. Materiały ...
  • Поэзия Марины Цветаевой в контексте проблемы „писатель и власть” 

   Dubrowska, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W pracy zostały ukazane złożone relacje między M. Cwietajewą a władzą radziecką z uwzględnieniem stosunku poetki do dziedzictwa historycznego i monarchii. Tragiczne przeżycia osobiste powodują, że rewolucję poetka postrzega ...
  • Проблема власти в судьбе и творчестве Владимира Маяковского 

   Łysienko, Nela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Artykuł jest próbą podsumowania aktualnego stanu badań na temat złożonych relacji między Majakowskim i władzą w porewolucyjnej Rosji. Przedmiotem analizy są trzy odmienne interpretacje danego zagadnienia. Jedni krytycy ...
  • Проблема инспирации Г. Т. Бокля в публицистике Д. И. Писарева 

   Olaszek, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Dzieło H. T. Buckle’a "Historia cywilizacji w Anglii" miało istotny wpływ na kształtowanie poglądów historiozoficznych D. Pisariewa, głównie jego zapatrywań na mechanizm przemian historycznych, rolę jednostki w dziejach, ...