Show simple item record

dc.contributor.authorŚwieszczak, Marika
dc.contributor.authorŚwieszczak, Krzysztof
dc.date.accessioned2016-12-01T12:47:20Z
dc.date.available2016-12-01T12:47:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20101
dc.description.abstractProblem etyki jest szczególnie istotny dla banków – na zasadach moralnych opierają swoje działanie, relacje z klientami, a także inne obszary funkcjonowania, jak choćby politykę wypłat dywidend, misję instytucji, obowiązki pracowników itp. Powstaje zatem pytanie, czy banki mogą sobie pozwolić na odstąpienie od tych reguł dla uzyskania korzyści (chociażby jednorazowych)? Doradca, jako pierwsze ogniwo, jest szczególnie istotny w kontekście budowania polityki etycznej i wdrażania wartości etycznych. Sposób postrzegania pracowników wpływa na wizerunek banku i jego reputację, dlatego też tak niezbędne jest, aby konsumenci odbierali ich jako działających zgodnie z zasadami etyki. Celem artykułu jest prezentacja pracy doradcy bankowego z perspektywy zasad etycznych, a także przedstawienie wyników badania pilotażowego dotyczącego rozumienia pojęcia etyczny i doradca etyczny oraz skojarzeń z terminem bank.pl_PL
dc.description.abstractThe problem of ethics is particularly important for banks, because on moral principles they base their activity, customer relations and other functional areas, such as the policy of dividend payments, the mission of the institution, responsibilities of employees, etc. The question is whether the banks cannot afford to waive of these rules for the benefit (even disposable)? Advisor is the first link and therefore he is particularly important in the context of building ethics policy and implementation of ethical values. The perception of employees affects the image of the bank and its reputation, which is why it is so essential that consumers regard them as operating in accordance with the rules of ethics. The aim of the article is to present the work of bank advisor from the perspective of ethical principles and to present the results of a pilot study about the understanding of the concept of ethics and ethical advisor as well as associations with the term bank.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbankipl_PL
dc.subjectetykapl_PL
dc.subjectdoradcapl_PL
dc.subjectbankspl_PL
dc.subjectethicspl_PL
dc.subjectadvisorpl_PL
dc.titleEtyczny doradca, czyli jaki?pl_PL
dc.title.alternativeEthics adviser, means who?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number81-90pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.referencesBoźović J., 2007, Business Ethics in Banking, „Economics and Organization”, vol. 4, no. 2.pl_PL
dc.referencesCaroll A. B., 1991, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Manage-ment of Organizational Stakeholders, „Business Horizons”, vol. 34, no. 4.pl_PL
dc.referencesCaroll A. B., 1979, A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, „Academy of Management Review”, vol. 4, no. 4.pl_PL
dc.referencesCode of Ethics, 2013, Bank of America, http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFy ZW50SUQ9MTg0MjA4fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1.pl_PL
dc.referencesCode of Ethics and Business Conduct, 2011, USBANK, HR1109I.pl_PL
dc.referencesCode of Ethics, 2009, MKB Bank.pl_PL
dc.referencesDecker S., Sale C., 2009, An Analysis of Cororate Social Responsibility, Trust and Reputation in the Banking Profession, [w:] S. O. Idowu, W. L. Filho, Professionals’ Perspectives of Corporate Social Responsibility, Springer, Heidelberg.pl_PL
dc.referencesEarning Public Trust. The Code of Ethics of the Inter-American Development Bank, 2006, IADB.pl_PL
dc.referencesGasparski W. (red.), 2004, Uczciwość w świecie finansów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGopalsamy N., 2006, A Guide To Corporate Governance, New Age International, New Delhi.pl_PL
dc.referencesIcke B. T., Caliskan E. N., Ayturk Y., Icke M. A., 2011, An Empirical Research of Ethical Banking in Turkey, „Journal of Modern Accounting and Auditing”, vol. 7, no. 3.pl_PL
dc.referencesKanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego, 2008, http://www.knf. gov.pl/Images/Kanon_DPRF_tcm75-22555.pdf.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., 2013, Kapitał relacyjny banku. Kształtowanie relacji banku z otoczeniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesNowak M., 2006, Etyka w biznesie, czyli jak wyglądają oszustwa biznesowe, Wydawnictwo Publi-kacji Elektronicznych Escape Magazine, Toruń.pl_PL
dc.referencesRezaee Z., 2007, Corporate Governance Post-Sarbanes-Oxley: Regulations, Requirements, and Integrated Processes, John Wiley & Sons, Hoboken.pl_PL
dc.referencesRicardo A. C., 2011, Business Environment, Pearson Education India, New Delhi.pl_PL
dc.referencesSims R. R., 2003, Ethics and Corporate Social Responsibility: Why Giants Fall, Greenwood Pub-lishing Group, Londonpl_PL
dc.referencesSolomon R. C., 2009, Etyka biznesu, [w:] P. Singer, Przewodnik po etyce, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrzelecki A., 2005, Moda na etykę. Współczesna refleksja etyczna w biznesie i fenomen jej popu-larności, „Studia i Materiały”, nr 1.pl_PL
dc.referencesSzpringer W., 2005, Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, ABC Dom Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesThere Is No Right Way to Do the Wrong Thing. Code of Ethics, 2012, Nedbank Group, http://www.nedbankgroup.co.za/pdfs/CodeofEthics.pdf.pl_PL
dc.referencesWells Fargo Team Member Code of Ethics and Business Conduct, 2012, Wells Fargo Bank.pl_PL
dc.referencesWheelen T. L., Hunger J. D., 2002, Strategic Management and Business Policy, Prentice Hall, New Jersey.pl_PL
dc.referencesZasady Dobrej Praktyki Bankowej, 2010, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r., Związek Banków Polskich, http://www.dzbank.pl/_files/Zasady_Dobrej_Praktyki_Bankowej.pdf.pl_PL
dc.relation.volume3
dc.subject.jelG21
dc.subject.jelM14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska