Show simple item record

dc.contributor.authorRatowska-Dziobiak, Eleonora
dc.date.accessioned2016-11-25T20:14:08Z
dc.date.available2016-11-25T20:14:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20069
dc.description.abstractCelem artykułu jest ocena zmian zachodzących w świadomości ubezpieczeniowej konsu-mentów na polskim rynku. Przeprowadzone badania fokusowe oraz wywiady eksperckie wskazują, że klienci cenią sobie kompleksową obsługę. Zdaniem rozmówców, uwzględnienie nowych zagrożeń, dostosowanie oferty do potrzeb nabywcy, a także wprowadzenie innowacji w sposobie dystrybucji, istotnie wpływa na wielkość popytu w zakresie usług ubezpieczeniowych.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the article is the analysis of the changes in the insurance awareness of consumers on the Polish market. Focus and expert interviews indicate that clients appreciate the comprehensive service. According to the speakers, taking into account new threats, adjustment of the offer to the needs of the buyer, as well as the introduction of innovative distribution channels, significantly influence the demand for the insurance services.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny, Instytut Finansówpl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;2
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectświadomość ubezpieczeniowapl_PL
dc.subjectpolski rynek ubezpieczeńpl_PL
dc.subjectusługi ubezpieczeniowepl_PL
dc.subjectkonsumentpl_PL
dc.subjectinsurance awarenesspl_PL
dc.subjectpolish insurance marketpl_PL
dc.subjectinsurance servicespl_PL
dc.subjectcustomerpl_PL
dc.titleŚwiadomość ubezpieczeniowa konsumentów w Polscepl_PL
dc.title.alternativeInsurance awareness of the customers in Polandpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number51-66pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Rozwojupl_PL
dc.referencesCzechowska I. D., 2004, Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego, Wyd. Uni-wersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzy Polacy są odpowiedzialni? Czyli słów kilka o świadomości ubezpieczeniowej, [za:] https://www.ubezpieczeniaonline.pl/lead/czy_polacy_sa_odpowiedzialni_czyli_slow_kilka_o_swiadomosci_ubezpieczeniowej-/3,48.html.pl_PL
dc.referencesFaulkner D., Bowman C., 1996, Strategie konkurencji, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzebieniak A., 2008, Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń, „Studia Gdańskie”, t. V, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesJadachowski Ł., 2013, Synergia jest możliwa, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, nr 1.pl_PL
dc.referencesKarmańska A., 2003, Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela, Wyd. WN PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMichalski T (red.), Karmańska A., Śliwiński A., 2004, Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPazio N. M., Formanowska A., 2002, Struktura świadomości ubezpieczeniowej w świetle badań, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 3/4, [w:] S. Wieteska, Świadomość czy samoświadomość ubezpieczeniowa, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2010, vol. 13, nr 1.pl_PL
dc.referencesPiasecki R., 2006, Ocena członkostwa Polski w Unii Europejskiej w latach 2004–2006, [w:] R. Piasecki (red.), Polska w Unii Europejskiej – próba bilansu, „Studia i Monografie”, nr 14, SWSPiZ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRudawska E., 2005, Lojalność klientów, Wyd. PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSangowski T., 2000, Polski rynek ubezpieczeniowy na tle rynku światowego, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 869.pl_PL
dc.referencesSułkowska W. (red.), 2000, Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń, Zakamycze, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzromnik A., 2001, Rynek ubezpieczeniowy. Społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzumlicz T., 2007, Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, „Rozprawy Ubezpie-czeniowe”, z. 1pl_PL
dc.referencesWade R. A., 2000, Bancassurance thriving in many markets overseas, Financial Services Executive Lester, Thomson Management Solutions, Fall.pl_PL
dc.referencesWieteska S. (red.), 2010, Ubezpieczenia, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 244.pl_PL
dc.referencesWróbel P., 2013, Wizerunek: ubezpieczony, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, nr 3.pl_PL
dc.referenceswww.knf.gov.plpl_PL
dc.referenceswww.swissre.compl_PL
dc.referenceswww.piu.org.plpl_PL
dc.relation.volume3pl_PL
dc.subject.jelF23
dc.subject.jelG22
dc.subject.jelR21
dc.subject.jelD14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska