Show simple item record

dc.contributor.authorFeltynowski, Marcin
dc.date.accessioned2016-11-02T11:47:50Z
dc.date.available2016-11-02T11:47:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationFeltynowski M., 2016. Wykorzystanie danych przestrzennych w procesie oceny zmian zagospodarowania przestrzennego małego miasta i obszarów wiejskich – przykład gminy miejsko-wiejskiej Szczucin. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 279, s. 295-303.pl_PL
dc.identifier.issn2083-8611
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20023
dc.description.abstractStreszczenie: Zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy są jednym z elementów pozwalających na ocenę prowadzonej przez władze lokalne polityki przestrzennej. System zagospodarowania przestrzennego w Polsce pozwala gminom na opracowywanie co do zasady: fakultatywnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz obligatoryjnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty te uzupełniane są przez wydawane na szczeblu gminy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym podlegają ocenie na podstawie weryfikacji dokumentów związanych z prowadzeniem polityki przestrzennej. Ważna okazuje się relacja między decyzjami o warunkach zabudowy a pozwoleniami na budowę, co pozwala na określenie faktycznych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Jest to istotne z punktu widzenia gmin prowadzących politykę przestrzenną w oparciu o decyzje lokalizacyjne. W przypadku gminy miejsko-wiejskiej Szczucin analiza pokazuje relacje między małym miastem a otaczającymi go obszarami wiejskimi, co pozwala zwizualizować i ocenić wpływ miasta na te tereny.pl_PL
dc.description.abstractChanges in land-use planning are one of the elements for an assessment spatial policy carried out by the local authority. Polish spatial planning system determine that communes prepares local land-use plans and studies of conditions and directions of spatial development. These documents are supplemented by planning permission. Changes in land-use are assessed on the basis of these three documents. Analysis of these documents allows to demonstrate consistency between the spatial planning documents in commune. It allows to analyze goals of the authorities in the field of spatial planning. One of the most important relations is the relation between planning permission and building permit decision, which allows to determine the actual changes in the land-use in the commune. These analysis show the impact of small town on the rural areas surrounding it. Spatial data used in this type of analysis are the basis for appropriate decision making related to the functioning of communes. Article is an example of conducting this type of analysis by using open source software and real data coming from Szczucin commune.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
dc.subjectdane przestrzennepl_PL
dc.subjectocena zmian zagospodarowania przestrzennegopl_PL
dc.subjectINSPIREpl_PL
dc.subjectplanowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectspatial datapl_PL
dc.subjectevaluation of changes of spatial planningpl_PL
dc.subjectspatial planningpl_PL
dc.titleWykorzystanie danych przestrzennych w procesie oceny zmian zagospodarowania przestrzennego małego miasta i obszarów wiejskich – przykład gminy miejsko-wiejskiej Szczucinpl_PL
dc.title.alternativeThe use of spatial data in the assessment of land-use changes of small town and rural areas – the example of urban-rural commune Szczucinpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number295-303pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.referencesDyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dz.U. L 108 z 25/04/2007.pl_PL
dc.referencesFranklin C., Hane P. (1992), An Introduction to GIS: Linking Maps to Databases, Database, 15(2) April.pl_PL
dc.referencesHeffner K. (2008), Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeilig G. (2003), Information Society and the Countryside: Can Internet-based System Bring Income Alternatives to Rural Areas? [w:] J. Bański, J. Owsiński (eds.), Alternatives for European Rural Areas, Rural Areas and Development, 1, ERDN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMayfield L., Courtney P., Tranter R., Jones P. (2005), The Role of Small and Medium-sized Towns in Rural Development. Final Report – Appendixes, Raport projektu badawczego finansowanego ze środków Programu Ramowego Komisji Europejskiej „Rola małych i średnich miast w rozwoju obszarów wiejskich rok trzeci”.pl_PL
dc.referencesRunge A. (2011), Medium-sized Towns in the Context of Size Structural Changes of Towns in Poland [w:] A. Runge, A. Kuczabski (eds.), Medium-sized Towns of Central-Eastern Europe in the Period of Economic System Transformation and Social Changes, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Kharkiv Regional Institute of Public Administration, Kharkiv.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarcin.feltynowski@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume279pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record