Show simple item record

dc.contributor.authorBałandynowicz-Panfil, Katarzyna
dc.date.accessioned2016-10-21T13:57:21Z
dc.date.available2016-10-21T13:57:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19965
dc.description.abstractIn terms of researches on contemporary demographic changes, there are many methodological dilemmas. One of them is the old age criterion, adopted in different disciplines, as well as fields of a study. The subject of the paper is to analyze the differences of approaches to boundaries of senior age in an interdisciplinary perspective. The aim of the study is to answer the question: Who is, from a chronological point of view, an older person for economists, sociologists, demographers, and medicine. The base for that are literature studies, comparative analysis of methodology of previous empirical studies, as well as market practices. Next step is the attempt to specify the age cutoff in studies on seniors purchasing behaviors. The aim of this paper is to demonstrate the lack of consistency in the approach to the threshold of old age, both in specific disciplines as well as in relation to a narrower research area, which are older consumers. The current trend is very diverse (Bondos 2013: 31–36; OCCP 2009; Bombol, Słaby 2011; Stroud, Walker 2013; Gunter 1998). Older consumers are defined as persons aged over 50, 55, 60, or 65 years. The paper proves that the unified approach to this issue would allow for greater availability of comparative studies, statistics, and therefore more dynamic development of researches in the field of older consumers.en_US
dc.description.abstractW zakresie badań nad współczesnymi zmianami demograficznymi istnieje wiele dylematów metodologicznych. Jednym z nich jest zróżnicowanie progów wiekowych, przyjmowane w różnych dyscyplinach, jak również dziedzinach nauki. Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest analiza różnic podejść do granicy tzw. wieku senioralnego w ujęciu interdyscyplinarnym. Opracowanie ma stanowić odpowiedź na pytanie: kim jest, z chronologicznego punktu widzenia, osoba starsza dla ekonomistów, socjologów, demografów czy przedstawicieli nauk medycznych? Na podstawie studiów literaturowych, analizy porównawczej metodyki, publikowanych badań empirycznych, jak również w oparciu o praktykę rynkową podjęta zostanie próba określenia granicy wieku starszego w odniesieniu do badań nad zachowaniami nabywczymi osób starszych. Celem artykułu jest wykazanie braku spójności w podejściu do progu starości, zarówno w poszczególnych dyscyplinach, jak i w odniesieniu do węższego obszaru badawczego, jakim są starsi konsumenci. Obecny nurt jest bardzo zróżnicowany. Jako starszych konsumentów określa się osoby w wieku powyżej 50., 55., 60. czy 65. roku życia. Brak jest jednoznacznej podstawy w przyjmowaniu danej granicy (Bondos 2013: 31–36; UOKiK 2009; Bombol, Słaby 2011; Stroud, Walker 2013; Gunter 1998). Artykuł dowodzi, iż ujednolicenie podejścia w analizowanym aspekcie pozwoliłoby na większą dostępność badań porównawczych, danych statystycznych, a zatem bardziej dynamiczny rozwój nauki nad osobami starszymi jako konsumentami.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana z projektu: „Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.pl
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica; 321
dc.subjectold age criterionen_US
dc.subjectageing of societiesen_US
dc.subjectolder consumeren_US
dc.subjectpróg starościpl_PL
dc.subjectstarzenie się społeczeństwpl_PL
dc.subjectstarszy konsumentpl_PL
dc.titleInterdyscyplinarne dylematy granic starszego wieku – wstęp do rozważań nad wiekiem granicznym starszych konsumentówpl_PL
dc.title.alternativeThe interdisciplinary dilemmas of chronological criterion of old age – preliminary studies on older consumersen_US
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[21]-33
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdański, Instytut Handlu Zagranicznegopl
dc.referencesAbramowska-Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, „Studia Demograficzne”, 1(159), s. 3–22.pl_PL
dc.referencesBałandynowicz-Panfil K. (2012), The Role of Older People as Consumers – the Comparative Analysis of Old and New Member States of European Union, “Comparative Economic Research”, Volume 15, Issue 1, 83–101.pl_PL
dc.referencesBałandynowicz-Panfil K. (2013), Relacje starzejący się konsumenci – starsi pracownicy na przykładzie rynku dóbr konsumpcyjnych, „Ekonomia. Economics”, 2(23), s. 124–136.pl_PL
dc.referencesBaron S. (2008), The elder’s reflection on marketing to the elderly, “The Marketing Review”, vol. 8, No. 4, pp. 313–328.pl_PL
dc.referencesBazEkon (2015), oficjalna strona bazy BazEkon, http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/advanced.php, (dostęp: 31.07.2015 r.).pl_PL
dc.referencesBień B. et al. (2013), Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia, „Gerontologia Polska”, Tom 21, nr 2, s. 33–47.pl_PL
dc.referencesBłędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBondos I. (2013), Dlaczego stanowią wyzwanie dla marketingu?, „Marketing i rynek”, nr 3, s. 31–36.pl_PL
dc.referencesBone P. F. (1991), Identifying mature segments, “Journal of Consumer Marketing”, vol. 8, Issue 4, pp. 19–32.pl_PL
dc.referencesCanada B., Stephan Y., Caudroit J., Jaconelli A. (2013), Personality and subjective age among older adults: the mediating role of age-group identification, “Aging Mental Health”, vol. 17, No. 8, pp. 1037–1043.pl_PL
dc.referencesCBOS (2007), Czy zmienia się stosunek Polaków do starości, Komunikat z badań, BS/33/2007, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2010), Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Komunikat z badań, BS/2/2010, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2012a), Polacy wobec własnej starości, Komunikat z badań, BS/94/2012, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2012b), Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, Komunikat z badań, BS/83/2012, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCRIS (2012), Raport z badania „Diagnoza sytuacji osób starszych w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim”, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Rybnik.pl_PL
dc.referencesCzekanowski P. (2012), Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce: perspektywa socjologii starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCzekanowski P. (2014), Wieloznaczność określeń odnoszonych do ludzi starych, [w:] O sposobach mówienia o starości, Debata, analiza, przykłady, Szatur-Jaworska B. (red.), Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A. (2012), Poziom świadomości praw konsumentów osób starszych w świetle badań własnych, [w:] „Problemy zarządzania, finansów i marketingu” nr 25, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 711.pl_PL
dc.referencesEST (2015), oficjalna strona Europe Senior Tourism, www.europeseniortourism.eu, (dostęp: 31.07.2015 r.).pl_PL
dc.referencesGołdys A., Krzyżanowska Ł., Stec M., Ostrowski Ł. (2012), Zoom na UTW. Raport z Badania, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrotkowska G. (2013), Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzybek M., Szopiński W. (2012), Młodzi oraz starsi klienci banku – ich zachowania i ocena działań marketingowych, [w:] „Problemy zarządzania, finansów i marketingu” nr 25, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 711.pl_PL
dc.referencesGrzybowska-Brzezińska M. (2012), Zachowania młodych konsumentów i seniorów na rynku żywności ekologicznej, [w:] „Problemy zarządzania, finansów i marketingu” nr 25, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 711.pl_PL
dc.referencesGrzybowska-Brzezińska M., Szmyt M. (2011), Wybrane obszary zachowań rynkowych seniorów, [w:] „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 72, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660.pl_PL
dc.referencesGunter B. (1998), Understanding the Older Consumer: The Grey Market, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesKościńska E. (2011), Profilaktyka chorób przewlekłych (na przykładzie cukrzycy typu 2), w okresie późnej dorosłości, „Acta Pomerania”, nr 3, s. 133–153.pl_PL
dc.referencesKowaleski J.T. (2008), Struktura demograficzna starszego odłamu ludności (rozważania metodologiczne i elementy obrazu sytuacji w województwach i powiatach na przełomie stuleci), [w:] Starzenie się ludności Polski – między demografią a gerontologią społeczną, J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKubicki P. (red.) (2013), Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKurkiewicz J. (1992), Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLayte R., Sexton E., Savva G. (2013), Quality of Life in Older Age: Evidence from and Irish Cohort Study, “Journal of the American Geriatrics Society”, vol. 61, No. S2, pp. 299–305.pl_PL
dc.referencesŁawicki J.S. (2011), Zachowania rynkowe seniorów w Polsce, [w:] „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 72, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660.pl_PL
dc.referencesMakara-Studzińska M., Kryś-Noszczyk K. (2012), Oblicza starości – przegląd piśmiennictwa, „Psychogeriatria Polska”, 9(2), s. 69–76.pl_PL
dc.referencesMoskalik B., Wielicka A. (2005), Age influence on dairy products consumption habits, „Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu”, CCCLXVII, pp. 59–65.pl_PL
dc.referencesMielczarek J. (2012), Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMOPR (2012), Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2013–2015, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Lublin.pl_PL
dc.referencesMoschis G.P. (2003), Marketing to older adults: an updated overview of present knowledge and practice, “Journal of Consumer Marketing”, vol. 20 Issue 6, pp. 516–525.pl_PL
dc.referencesMuszyńska W. (2013), Wpływ aktywności rynkowej seniorów na jakość życia gospodarstw domowych, [w:] Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 32, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 777.pl_PL
dc.referencesNewerli-Guz J., Długosz D. (2012), Zachowanie młodych konsumentów i seniorów na rynku spożywczych produktów luksusowych, [w:] „Problemy zarządzania, finansów i marketingu” nr 25, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 711.pl_PL
dc.referencesNiezgoda A., Jerzyk E. (2013), Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego, [w:] Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 32, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 777.pl_PL
dc.referencesOficjalne strony internetowe banków: BZ WBK, Banku PBH, Getin Banku, PKO Bank Polski.pl_PL
dc.referencesOficjalne strony internetowe i regulaminy: Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Śląskiego, Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zamiejscowym w Tychach Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.pl_PL
dc.referencesOłdak K., Ostrowska B., Nowakowska A., Giemza Cz. (2013), Ocena ryzyka upadku u starszych kobiet aktywnych fizycznie pochodzących z różnych środowisk zamieszkania, „Gerontologia Polska”, Tom 21, nr 3, s. 75–82.pl_PL
dc.referencesPARP (2013), Raport końcowy z badań MMP dostawcą usług dla osób starszych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPolSenior (2015), oficjalna strona projektu PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, www.polsenior.iimcb.gov.pl, dostęp z dnia 31.07.2015 r.pl_PL
dc.referencesRogozin D. M. (2014), The Liberation of Aging – or Work, Knowledge, and Health in Older Age, “Russian Social Science Review”, vol. 55, no. 3, pp. 27–67.pl_PL
dc.referencesRosset E. (1959), Proces starzenia się ludności, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRPO (2014), O sposobach mówienia o starości, Debata, analiza, przykłady, Szatur-Jaworska B. (red.), Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRusanova N. E. (2014), The Concept of Age in Demography and Today’s Older Generation, “Sociological Research”, vol. 53, no. 4, pp. 80–92.pl_PL
dc.referencesSeweryn r. (2011), Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej, [w:] „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 72, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660.pl_PL
dc.referencesSHARE (2015), oficjalna strona projektu SHARE: 50+ w Europie (ang. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), www.share50plus.pl, dostęp z dnia 31.07.2015 r.pl_PL
dc.referencesStroud D., Walker K. (2013), Marketing to the Ageing Consumer. The Secrets to Building and Age Friendly Business, Pulgrave Macmillan, New York.pl_PL
dc.referencesSudbury L., Simcock P. (2009), A multivariate segmentation model of senior consumers, “Journal of Consumer Marketing”, vol. 26, Issue 4, pp. 251–262.pl_PL
dc.referencesSzlis I. (2011), Juniorzy vs. seniorzy na rynku detalicznych usług bankowych, [w:] „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 72, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2014), Inicjatywy i działania na rzecz podwyższania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w wybranych krajach Europy Południowej, [w:] Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, red. P. Szukalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzymańczak J. (2012), Starzenie się polskiego społeczeństwa – wybrane aspekty demograficzne, „Studia BAS”, nr 2(30), s. 9–28.pl_PL
dc.referencesSzymańska K. (2012), Seniorzy na rynku usług kulturalnych na przykładzie kin studyjnych, [w:] „Problemy zarządzania, finansów i marketingu” nr 25, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 711.pl_PL
dc.referencesŚnihur J. (2011), Senior jako istotny klient – uczestnik współczesnego rynku, [w:] „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 72, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660.pl_PL
dc.referencesUOKiK (2009), Badanie konsumentów III wieku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWysokiński M., Fidecki W., Gębala S. (2013), Ocena samodzielności osób starszych hospitalizowanych na oddziałach internistycznych, „Gerontologia Polska”, Tom 21, nr 3, s. 89–97.pl_PL
dc.referencesZiębińska B. (2007), Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, praca doktorska, Uniwersytet Śląski, Katowice.pl_PL
dc.referencesŻak M., Krupnik Sz., Puzio G., Staszczak-Gawełda I., Stopa A., Czesak J. (2014), Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości i gier konsolowych w profilaktyce upadków osób starszych, „Gerontologia Polska”, Tom 22, nr 1, s. 9–13.pl_PL
dc.contributor.authorEmailekokbp@ug.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.321.02
dc.relation.volume3pl_PL
dc.subject.jelJ14
dc.subject.jelD10
dc.subject.jelM30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record