Show simple item record

dc.contributor.authorJanuszkiewicz, Michał
dc.date.accessioned2016-10-11T09:46:18Z
dc.date.available2016-10-11T09:46:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19859
dc.description.abstractArtykuł stanowić będzie próbę hermeneutycznej refleksji nad rozumieniem jako byciem-w-świecie, pojmowanym jako poszukiwanie tożsamości. Tożsamość ujęta będzie z jednej strony jako codzienne zadanie, a z drugiej – rodzaj nieusuwalnego napięcia pomiędzy dochodzeniem do siebie i uciekaniem od siebie. Kategoria sobości zinterpretowana zostanie w kontekście etyki autentyczności Charlesa Taylora, a zwłaszcza hermeneutyki Heideggera.pl_PL
dc.description.abstractThis article is an attempt of hermeneutic reflection on understanding as being-in-theworld, which is recognized as looking for an identity. The identity, on the one hand, will be comprehended as an everyday task and, on the other hand, as a kind of irremovable tension between returning and escaping from oneself. The problem of the self will be interpreted in the context of Charles Taylor’s ethics of authenticity with particular emphasis placed on Martin Heidegger’s hermeneutics.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Nauk o Wychowaniupl_PL
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne;1
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjectsobośćpl_PL
dc.subjectautentycznośćpl_PL
dc.subjectbycie-w-świeciepl_PL
dc.subjecthermeneutykapl_PL
dc.subjectidentitypl_PL
dc.subjectselfpl_PL
dc.subjectauthenticitypl_PL
dc.subjectbeing-in-the-worldpl_PL
dc.subjecthermeneuticspl_PL
dc.titleRozumienie jako powracanie do bycia autentycznego Martin Heidegger i literaturapl_PL
dc.title.alternativeUnderstanding as Returning to Authentic Being Martin Heidegger and Literaturepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by WNoW, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number70-80pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMichał Januszkiewicz – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Semiotyki Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: hermeneutyka i filozofia literatury, filozofia i hermeneutyka kultury, pogranicza filozofii i literatury.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMichał Januszkiewicz – doctor habilitatus, professor of the University of Adam Mickiewicz in Poznań, works in Department of Semiotics of Literature at the Institute of Polish Philology of the University of Adam Mickiewicz in Poznań. Research interests: hermeneutics and philosophy of literature, philosophy and hermeneutics of culture, frontiers of philosophy and literature.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2000) Techniki siebie w: M. Foucault, Filozofia. Historia. Polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGadamer H.-G. (2008) Wychowanie jest wychowaniem siebie w: H.-G. Gadamer, Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, wybór R. Godoń, tłum. P. Sosnowska, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (1981) Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. i P. Śpiewakowie, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesGombrowicz W. (1986) Ferdydurke, Kraków–Wrocław, Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesGombrowicz W. (1996) Testament. Rozmowy z Dominique de Roux, Kraków, Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesHeidegger M. (1994) Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa, PWN.pl_PL
dc.referencesHeidegger M. (2009) Podstawowe problemy fenomenologii, tłum. B. Baran, Warszawa, Aletheia.pl_PL
dc.referencesHesse H. (1990) Demian, tłum. M. Kurecka, Warszawa, Wydawnictwo Głodnych Duchów.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz M. (2012) Kim jestem ja, kim jesteś ty?, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.pl_PL
dc.referencesJonas H. (1994) Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Kraków, Wydawnictwo Platan.pl_PL
dc.referencesKafka F. (1986) Proces, tłum. B. Schulz, Warszawa, PIW.pl_PL
dc.referencesPrzyłębski A. (2010) Etyka w świetle hermeneutyki, Warszawa, Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesRousseau J. J. (1956) Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi w: J. J. Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, Warszawa, PWN.pl_PL
dc.referencesTaylor Ch. (2002) Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Kraków, Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.identifier.doi10.5604/17339758.1198748
dc.relation.volume2pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record