Show simple item record

dc.contributor.authorMichalak, Jan
dc.contributor.editorSobańska, Irena
dc.contributor.editorKabalski, Przemysław
dc.date.accessioned2016-06-28T17:07:23Z
dc.date.available2016-06-28T17:07:23Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationJ. Michalak, Standardy sprawozdawczości finansowej a standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Zakres i reakcja na kryzys finansowy, [w:] System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 57–84.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-387-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18557
dc.description.abstractJednostki gospodarcze wraz z przemianami zachodzącymi w społeczeństwie oraz wzrastającymi potrzebami informacyjnymi różnych grup interesu decydują się na coraz szerszy zakres ujawnień. Ujawnienia te dotyczą zarówno informacji o sytuacji finansowej i majątkowej, które zawarte są w sprawozdaniach finansowych, informacji o strategii i sposobach ich realizowania zawartych w sprawozdaniach z działalności (lub innej formy sprawozdań zarządczych – management reports), aż po informacje o wpływie na społeczeństwo i środowisko naturalne zawarte w raportach określanych jako raporty społecznej odpowiedzialności (corporate responsibility reports), raporty środowiskowe (environmental reports), raporty zrównoważonego rozwoju (sustainability reports). Celem artykułu jest porównanie standardów sprawozdawczości finansowej i standardów zrównoważonego rozwoju pod względem: 1) historii rozwoju i sposobu ich stanowienia; 2) celu i zakresu standardów i sprawozdań; 3) pożądanych cech informacji zawartych w sprawozdaniach; 4) stopnia rozpowszechnienia standardów wśród jednostek gospodarczych; 5) wpływu kryzysu finansowego i gospodarczego na sposób stanowienia standardów oraz zakres wdrożeń. Porównanie to służy przybliżeniu tematyki sprawozdań zrównoważonego rozwoju oraz refleksji, czy standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju mają szanse na osiągnięcie takiego samego sukcesu jak standardy sprawozdawczości finansowej. W zakończeniu wysunięto również refleksję odnośnie do szans i zagrożeń, jakie niesie obecny kryzys dla obu systemów standardów.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI, ul. Narutowicza 35, 90-125 Łódź; tel. 042-631-95-23, 042-631-95-29, fax 042-630-26-37; www.skwp-lodz.pl, biuro@skwp-lodz.pl.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego”, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.subjectstandardy sprawozdawczości finanpl_PL
dc.subjectstandardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwojupl_PL
dc.subjectkryzys finansowypl_PL
dc.subjectsystem rachunkowościpl_PL
dc.subjectkryzys gospodarczypl_PL
dc.titleStandardy sprawozdawczości finansowej a standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Zakres i reakcja na kryzys finansowypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010pl_PL
dc.page.number[57]–84pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesAdams C. A., Whelan G. (2003), Conceptualising Future Change in Corporate Sustainability Reporting, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 22, no 1.pl_PL
dc.referencesAnderson R. H. (1977), Social Responsibility Accounting: Evaluating Its Objectives, Concepts and Principles, „CA Magazine”, October.pl_PL
dc.referencesBonham M. et al. (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 1, Założenia ogólne. Zastosowanie po raz pierwszy, LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCampbell D., Craven B., Shrives P. (2003), Voluntary Social Reporting in Three FTSE Sectors: A Comment on Perception and Legitimacy, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 16, no 4.pl_PL
dc.referencesExposure Draft of an Improved Conceptual Framework for Financial Reporting (2008), IASB, May.pl_PL
dc.referencesGRI, Application levels (2006).pl_PL
dc.referencesGRI, G3 Guidelines (2006).pl_PL
dc.referencesGRI, Indicators protocols (2006).pl_PL
dc.referencesGurthie J., Cuganesan S., Ward L. (2008), Industry Specific Social and Environmental Reporting, „Accounting Forum”, vol. 32.pl_PL
dc.referencesInternational Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008, KMPG.pl_PL
dc.referencesJaglińska Z. (1984), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw kapitalistycznych (zarys problemu), „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, z. 7, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarugowa A. (1984), Rachunkowość społeczna na tle tendencji rozwoju rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, z. 7, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak W. A. (2002), Czym jest dzisiejsza rachunkowość środowiskowa, „Rachunkowość”, nr 2.pl_PL
dc.referencesObservations on the Implementation of IFRS (2006), Ernst&Young.pl_PL
dc.referencesStępień M. (2005), Rola rachunkowości w ochronie środowiska w opinii praktyków – wyniki badań ankietowych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 674.pl_PL
dc.referencesSurdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzadziewska A. (2006a), Rachunkowość środowiskowa w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, [w:] Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny, red. Z. Messner, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesSzadziewska A. (2006b), Środowiskowa rachunkowość zarządcza jako źródło danych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Standardy międzynarodowe, red. M. Nowicka-Skowron, Wydawnictwo AGH, Kraków.pl_PL
dc.referencesTrebucq S. (2008), Adoption Of GRI’s Guidelines Reporting by European Companies, [referat na konferencję EAA], Amsterdam.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record