Show simple item record

dc.contributor.authorBierwiaczonek, Krzysztof
dc.date.accessioned2016-06-23T11:39:10Z
dc.date.available2016-06-23T11:39:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18511
dc.description.abstractNieco ponad 20 lat temu Wacław Piotrowski napisał, że „tożsamość miasta określają jego najbardziej istotne cechy”. Takich cech poszukiwać można w różnych kontekstach związanych z miastem: historii, architekturze, charakterystyce struktury społecznej, ale także, a może przede wszystkim w miejskich przestrzeniach publicznych. W kontekście socjologicznym nie chodzi tu o sam układ urbanistyczny miasta, ale też o jego historię, wydarzenia przeszłe, jakie miały miejsce w przestrzeni, i teraźniejsze, które w niej się rozgrywają, sposoby jej społecznego użytkowania codziennego i odświętnego, ale też o mniej lub bardziej oczywiste znaczenia, jakie przestrzeń komunikuje. Tym samym przestrzeń publiczna współtworzy tożsamość miasta. W niektórych miastach jest ona oczywista, a w innych skomplikowane losy historyczne, ale też sam proces wytwarzania przestrzeni miejskiej rodzi wiele niejednoznaczności. Z jednej strony mogą one fascynować i umożliwiać osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad innymi miastami, a z drugiej stanowić balast dla miasta i jego rozwoju. Tym samym warto zastanowić się, na ile przestrzeń publiczna miast stanowi konstytutywny element tożsamości miasta i w jakim stopniu wykorzystywana jest w procesie budowania narracji tożsamościowej miasta. Próba odpowiedzi na to pytanie zostanie udzielona w oparciu o wywiady z ekspertami społecznymi i instytucjonalnymi, jakie w ramach większego projektu badawczego prowadzone były we Wrocławiu i Gliwicach w latach 2014−2015.pl_PL
dc.description.abstractMore than twenty years ago Wacław Piotrowski noticed that the identity of the city is defined by its essential features. These features could derive from the different city’s contexts: history, architecture, social structures and system of the public space. In this context public space in the sociological analysis is understood in the wide perspective which include its history, present and past events which take place on it, ways of everyday and holiday social using and meanings which are communicated by the public space. Consequently public space co-create the city’s identity. This identity is obvious in some cities, but in the others, with complicated history and the process of production of space, cause some diversity of meaning. Such situation could be fascinating and cause the achievement of the competitive edge but on the other side sometimes could be barrier of the cities development. It shows that the problem of the role of public space in the creation of the city’s identity is important for the research. This article presents this problem according to in-depth interviews with institutional and social experts in Gliwice and Wrocław which were conducted as a part of the wider research project in 2014 and 2015.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana ze środków Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuł powstał dzięki realizacji projektu „Tożsamość miasta i jego mieszkańców a przestrzeń publiczna. Studium trzech miast”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji DEC-2013/09/B/HS6/00418. Kierownik grantu: prof. UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki. Czas trwania grantu: 2014−2017.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;54
dc.subjecttożsamość miastapl_PL
dc.subjectprzestrzeń publicznapl_PL
dc.subjectmodernizacja tożsamościpl_PL
dc.subjectekonomia symbolicznapl_PL
dc.subjectcity’s identitypl_PL
dc.subjectpublic spacepl_PL
dc.subjectmodernization of the identitypl_PL
dc.subjectsymbolic economypl_PL
dc.titlePrzestrzeń publiczna jako przestrzeń tożsamości miasta. Szansa czy balast dla rozwoju miasta?pl_PL
dc.title.alternativePublic space as a city’s identity space. The chance or barrier in the city’s development?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Krzysztof Bierwiaczonek, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[61]-78pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBierwiaczonek K., Nawrocki T. (2012), Teoretyczne spojrzenie na przestrzeń publiczną, [w:] Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T., Rynki malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym, Wydawnictwo Nomos, Kraków, s. 23−64.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk M. (2013), W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCarmona M., de Magalhaes C., Hammond L. (2008), Public Space. The Management Dimension, Routledge Tayloor and Francis Group, London − New York.pl_PL
dc.referencesCarr S., Francis M., Rivlin L. G., Stone A. M. (2009), Public Space, University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesDavies N., Moorhouse R. (2002), Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego, Wydawnictwo Znak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Fundacja, Kraków.pl_PL
dc.referencesDymnicka M. (2013), Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Szczepański M. S. (2002), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B. (2012), Czytanie przestrzeni, Konsorcjum Akademickie, Kraków, Rzeszów, Zamość.pl_PL
dc.referencesKlekotko M. (2014), Miasta bez charakteru? Polskie miasta w perspektywie „teorii scen”, “Sociological Review (Przegląd Socjologiczny)”, no. 1, s. 171−196.pl_PL
dc.referencesKorzeniewski B. (2012), O sposobach obchodzenia się z reliktami przeszłości, „Sensus Historiae”, vol. VI, no. 1, s. 35−47.pl_PL
dc.referencesKrajewski M. (2011), Poza przestrzenią publiczną, [w:] Nowak M., Pluciński P. (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, Korporacja Ha!art, Kraków.pl_PL
dc.referencesKunce A. (2007), Problemy tożsamościowej układanki. Puzzle gliwickie, [w:] Kunce A., Kadłubek Z., Myśleć Śląsk. Wybór esejów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesLibura H. (1990), Percepcja przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLofland L. H. (2007), The Public Realm. Exploring the City’s Quintessential Social Territory, Aldine Transaction A Division of Transaction Publishers, London.pl_PL
dc.referencesLorens P. (2010), Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej, [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 6−20.pl_PL
dc.referencesŁukowski W. (2002), Społeczne tworzenie ojczyzn, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁukowski W. (2009), Miasto na granicy w poszukiwaniu symbolicznej spójności, [w:] ŁukowskiW., Bojar H., Jałowiecki B. (red.), Społeczność na granicy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMadurowicz M. (2008), Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiotrowski W. (1994), Tożsamość miasta (na przykładzie Łodzi), [w:] Machaj I., Styka J. (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 1: Miasto, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 171−174.pl_PL
dc.referencesRewers E. (2012), Marginalizacja interpretacyjnej mocy kontekstu, „Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni”, nr 1(36), s. 6−15.pl_PL
dc.referencesRuczyński R. (2010), Tradycyjna urbanistyka a współczesne realizacje przestrzeni publicznych [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 148−158.pl_PL
dc.referencesSaryusz-Wolska M. (2011), Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSpringer F. (2013), Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesSzczepański M. S. (1991), „Miasto socjalistyczne” i świat społeczny jego mieszkańców, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZukin Sharon (2008), The Cultures of Cities, Blackwell Publishing, Oxford.pl_PL
dc.referencesŻmudzińska-Nowak M. (2007), Czytelność i tożsamość przestrzeni miasta w czasach zaniku tradycyjnych wartości, [w:] Majer A. (red.), Socjologia miasta. Nowe dziedziny badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 71−80.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkrzysztof.bierwiaczonek@us.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.54.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record