Show simple item record

dc.contributor.authorBartha, Adrian
dc.date.accessioned2016-06-21T10:49:57Z
dc.date.available2016-06-21T10:49:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18484
dc.description.abstractUstawą nowelizacyjną z dnia 1 kwietnia 2011 r. wprowadzono do ustawy art. 62a umożliwiający umorzenie postępowania karnego jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia wobec sprawcy przestępstwa posiadania substancji psychotropowej lub środków odurzających, w tym także w wypadku mniejszej wagi (art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy). Warunkiem koniecznym jest ustalenie, iż orzeczenie kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości, nadto podejrzewany posiadane środki odurzające lub substancje psychotropowe musi mieć w ilości nieznacznej i przeznaczone tylko na własny użytek. Artykuł omawia kwestie prawne wyżej opisanej instytucji, która wprowadziła możliwość depenalizacji zakresu odpowiedzialności karnej sprawcy – posiadacza narkotyków. Podjęto także próbę oceny skutków dodania art. 62a do ustawy poprzez analizę danych statystycznych, obrazujących zastosowanie tej instytucji przez prokuraturę i sąd karny w praktyce orzeczniczej.pl_PL
dc.description.abstractBy the Act amendment of 1 April 2011, Art. 62a was incorporated into the original Act, which allows discontinuance of criminal proceedings before issuing an order to initiate an investigation or inquiry against a perpetrator in possession of psychotropic substances or intoxicants, including the case of lesser importance (Art. 62 (1 and 3) of the Act). A necessary condition is to establish that a verdict of a sentence would be pointless because of an offence circumstances and a degree of its social harmfulness. Also a person that is suspected of possession of drugs or psychotropic substances must have them in an insignificant quantity and only for personal use. This paper discusses some legal issues of the above described institution, which introduced a possibility of decriminalization of criminal liability of a perpetrator − a holder of drugs. The author also attempts to assess the effects of adding Art. 62a to the Act by presenting statistical data which illustrate the application of this institution by the prosecution and the criminal court in judicial decisions.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;76
dc.subjectnarkomaniapl_PL
dc.subjectumorzenie postępowaniapl_PL
dc.subjectsankcja karnapl_PL
dc.subjectpostępowanie przygotowawcze i jurysdykcyjnepl_PL
dc.subjectdrug abusepl_PL
dc.subjectdiscontinuance of proceedingspl_PL
dc.subjectcriminal sanctionpl_PL
dc.subjectpreparatory and jurisdictional proceedingspl_PL
dc.titleUmorzenie postępowania karnego w trybie art. 62a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jako pozytywny środek reakcji karnoprawnej stosowany wobec sprawców posiadających narkotyki miękkie w nieznacznej ilości i przeznaczone na własny użytekpl_PL
dc.title.alternativeDiscontinuance of criminal proceedings under Art. 62a of the Prevention Drug Abuse Act of 29 July 2005 as a positive measure of the criminal and legal reaction applied against perpetrators who are in possession of soft drugs in a negligible quantity and for personal usepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Adrian Bartha, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[141]-152pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Zakład Kryminologii.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesBojańczyk, Antoni, Tomasz Razowski. 2011. „W sprawie nieprzekraczalnych granic semantyki”. Prokuratura i Prawo 11: 140−149.pl_PL
dc.referencesGensikowski, Piotr. 2013. „Procesowe aspekty stosowania instytucji przewidzianej w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”. Prokuratura i Prawo 7−8: 220−236.pl_PL
dc.referencesKonarska-Wrzosek, Violetta. 1999. Ochrona dziecka w polskim prawie karnym. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 1998. „Prawnokarna problematyka nowej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”. Państwo i Prawo 4: 18−31.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 1997. „Problematyka kryminalizacji posiadania środków odurzających i psychotropowych w świetle regulacji prawnomiędzynarodowych”. Państwo i Prawo 1: 58−69.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 2001. Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii. Kraków: Zakamycze.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 2008a. „Przestępstwo posiadania narkotyków oraz środki stosowane wobec jego sprawców w świetle badań aktowych”. Alkoholizm i Narkomania 3 (21): 221−234.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 2008b. „Przestępstwo posiadania narkotyków w świetle badań aktowych”. Państwo i Prawo 9: 31−45.pl_PL
dc.referencesKuźmicz, Ewelina, Zofia Mielecka-Kubień, Dorota Wiszejko-Wierzbicka. 2009. Karanie za posiadanie. Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – koszt, czas, opinie. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesLernell, Leszek. 1978. Zarys kryminologii ogólnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesMuszyńska, Anna. 2010. Opinia w przedmiocie rządowego projektu o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3420 ) z dnia 17 listopada 2010 r. Wrocław: Biuro Analiz Sejmowych.pl_PL
dc.referencesNowak, Lucyna, Joanna Stańczyk, Agnieszka Znajewska. 2009. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2008 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.pl_PL
dc.referencesOżóg, Marcin. 2012. „Zakaz marketingu tzw. dopalaczy. Uwagi na tle ostatnich zmian legislacyjnych”. W: Monika Namysłowska (red.). Reklama. Aspekty prawne. 332−346. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesPłatek, Monika. 2011. Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3420) z dnia 31 stycznia 2011 r. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.pl_PL
dc.referencesSierosławski, Janusz. 2008. „Problem narkotyków i narkomanii w Polsce. Rozmiary i trendy zjawiska”. Serwis Informacyjny Narkomania 5(44): 58−66.pl_PL
dc.referencesSrogosz, Tomasz. 2008. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesZalewski, Wojciech. 1999. „Charakter prawny tzw. umorzenia absorpcyjnego”. Przegląd Sądowy 6: 70−78.pl_PL
dc.contributor.authorEmailadrianbartha@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.76.11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record