Show simple item record

dc.contributor.authorWalińska, Ewa
dc.contributor.authorUrbanek, Grzegorz
dc.date.accessioned2016-02-17T13:11:57Z
dc.date.available2016-02-17T13:11:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationWalińska E., Urbanek G. (2015), Sprawozdanie finansowe spółki zorientowane na zarządzanie wartością – propozycje zmian, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 74, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 197–209pl_PL
dc.identifier.issn1640-6818
dc.identifier.issn1733-2842
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17011
dc.description.abstractCel – Artykuł dotyczy problemu ujawniania informacji na temat aktywów niematerialnych w sprawozdaniu finansowym. Podejmuje bardzo aktualny temat, a jego celem jest modyfikacja sprawozdania pozwalająca na jego zorientowanie na zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Metodologia badania – W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy studiów literaturowych oraz własne obserwacje rozwiązań w zakresie raportowania przez spółki publiczne funkcjonujące na polskim rynku kapitałowym. Jest także efektem współpracy i doświadczeń praktycznych autorów w zakresie wyceny przedsiębiorstwa, bazującej na analizie jego sprawozdań finansowych. Wynik – Wynikiem rozważań prowadzonych w niniejszym artykule jest propozycja wprowadzenia dodatkowych informacji do not będących integralną częścią sprawozdania finansowego, zawierających dane o nakładach ponoszonych na aktywa niematerialne, obecnie ujmowanych jako koszty ich poniesienia. Oryginalność/wartość – Proponowane w artykule rozwiązania mają charakter oryginalnych, autorskich rozwiązań i wpisują się w nowe trendy sprawozdawczości finansowej. Postulowane ujawnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego, a nie raportowania niefinansowego, dzięki czemu mają charakter obiektywnych i wiarygodnych danych finansowych, które mogą stanowić podstawę do dokonywania pogłębionych analiz sytuacji przedsiębiorstwa.pl_PL
dc.description.abstractPurpose – The paper deals with the issue of disclosure of intangible assets in the financial statements. Its purpose is to present the modified financial report of a company, dedicated to value based management. Design/methodology/approach – The article is based on the critical analysis of literature studies and observations of practices conducted to improve the implementation of the concept of integrated reporting by public companies operating in the Polish capital market. It also builds on the practical experience of the authors in companies value appraisal, based on the analysis of their financial statements. Findings – A result of considerations in this paper is the proposal to introduce additional information to the notes, which are an integral part of the financial statements, containing data on expenditure incurred on intangible assets, currently recognized as an periodical expense. Originality/value – The proposed disclosures constitutes original, proprietary solutions which are compatible with new trends in financial reporting. The proposed disclosures are an integral part of the financial statements, thus they deliver objective and reliable financial data which can contribute to more in-depth analysis of company situation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.relation.ispartofZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego;855
dc.relation.ispartofseriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia;74
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsprawozdanie finansowepl_PL
dc.subjectzarządzanie wartościąpl_PL
dc.subjectujawnieniapl_PL
dc.subjectaktywa niematerialnepl_PL
dc.subjectfinancial statementspl_PL
dc.subjectvalue managementpl_PL
dc.subjectdisclosurepl_PL
dc.subjectintangible assetspl_PL
dc.titleSprawozdanie finansowe spółki zorientowane na zarządzanie wartością – propozycje zmianpl_PL
dc.title.alternativeValue oriented financial statement of the company – proposal of changepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015pl_PL
dc.page.number197-209pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eissn2300-4460
dc.referencesDiscussion Paper, Snapshot: Preliminary Views on Financial Statement Presentation (2008), IASB, October, www. ifrs.org (7.11.2014)pl_PL
dc.referencesIntegrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century (2011), IIRC, Septemberpl_PL
dc.referencesKoller T., Goddard M., Wessels D. (2005), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley, Hobokenpl_PL
dc.referencesKontes P. (2010), CEO Strategy and Shareholder Value, Wiley, Hobokenpl_PL
dc.referencesYoung S.D., O’Byrne S.F. (2000), EVA and Value-Based Management, McGraw-Hill, New Yorkpl_PL
dc.referencesUrbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesProject Conceptual Framework. Draft Discussion Paper Presentation and Disclosure (2013), Staff Paper, March, IASB Meeting, www.ifrs.org (7.11.2013)pl_PL
dc.referencesStaff Draft of Exposure Draft IFRS X Financial Statement Presentation (2010), IASB, July, www.ifrs.org (27.11.2014)pl_PL
dc.contributor.authorEmailwalinska@uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailgregu@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18276/frfu.2015.74/2-18
dc.relation.volume2pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska