Show simple item record

dc.contributor.authorKrzyszkowski, Jerzy
dc.date.accessioned2015-12-15T07:55:31Z
dc.date.available2015-12-15T07:55:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15533
dc.description.abstractPrezentowany artykuł stanowił próbę podjęcia problematyki usług opiekuńczych, tematu rzadko podejmowanego w polskiej literaturze w zakresie polityki społecznej, co musi dziwić w czasach niespotykanego w naszych dziejach wyzwania demograficznego. Analizie poddano pojęcie usług opiekuńczych jako nowej kategorii polityki społecznej, a także historię, stan i perspektywy usług opiekuńczych. Na końcu podjęto próbę sformułowania wniosków i rekomendacji dla praktyki polityki społecznej.pl_PL
dc.description.abstractThe paper presents the matter of social services, which is rarely dealt with in the Polish literature on social policy even in the present time of unprecedented demographic challenge. The main focus of the analysis is on the notion of care services as a new category in social policy and on the history, the present state and the future of care services in Europe and Poland. The article ends with conclusions and some recommendations for the practice of social policy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;312
dc.subjectusługi społecznepl_PL
dc.subjectusługi opiekuńczepl_PL
dc.subjectlokalna polityka społecznapl_PL
dc.subjectpomoc społecznapl_PL
dc.subjectludzie starzypl_PL
dc.subjectsocial servicespl_PL
dc.subjectcare servicespl_PL
dc.subjectsocial policypl_PL
dc.subjectthe old populationpl_PL
dc.titleWzrost znaczenia usług społecznych w czasach wyzwania demograficznegopl_PL
dc.title.alternativeIncreasing importance of social services in the times of demographic challengepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[9]-24pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBoni M. (red.), (2009), Polska 2030 Wyzwania rozwojowe, Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, ss. 46 i dalej.pl_PL
dc.referencesEvers A. (2013), Wstęp, [w:] Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec, Adalbert Evers, Rolf G. Heinze, Thomas Olk, (red.), Wydawnictwo WSP im. Janusza Korczaka, Warszawa, s. 15pl_PL
dc.referencesGrewiński M., Przedecka E. (2013), Przedmowa do wydania polskiego, [w:] Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec, red. Adalbert Evers, Rolf G. Heinze, Thomas Olk, (red.), Wydawnictwo WSP im. Janusza Korczaka, Warszawa, s. 10 i dalej.pl_PL
dc.referencesKawczyńska-Butrym Z. (1999), Problemy opieki nad człowiekiem starszym – obszary pomocy i wsparcia, „Praca Socjalna” nr 4, Warszawa. s. 16.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A. (1990), Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca wielkomiejskich rodzin pracowniczych, WN UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesKotowska I., Wóycicka I. (red.), (2008), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrzyszkowski J. (2008), Organizacja i zarządzanie usługami opiekuńczymi w Europie, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 55.pl_PL
dc.referencesNaegele G. (2013), Usługi społeczne na rzecz osób starszych, [w:] Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec, WSP TWP, Warszawa, s. 459 i dalej.pl_PL
dc.referencesNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny (2012), Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzemówienie Premiera Donalda Tuska wygłoszone 12 czerwca 2009 r. (2010), [w:] Opieka długoterminowa w Polsce, opis, diagnoza, rekomendacje, Warszawa, s. 6.pl_PL
dc.referencesRocznik demograficzny GUS (2008), Warszawa.pl_PL
dc.referencesRysz – Kowalczyk B. (2002), Leksykon polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSurdej A., Brzozowski J. (2012), Dylematy rozwoju usług opiekuńczych dla osób starszych, „Dialog”, nr 4, s. 37-47.pl_PL
dc.referencesSzarfenberg R. (2011), Polityka społeczna i usługi społeczne, [w:] M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, WSP TWP, Warszawa, s. 66-67.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2008a), Polscy seniorzy w przyszłości, [w:] Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, PAN, Warszawa, s. 32-59.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2008b), Podsumowanie badania: wnioski i rekomendacje, [w:] P. Szukalski (red.), To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 162-168.pl_PL
dc.referencesWódz K., Czekaj K., Niesporek A. (2004), Praca socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych, [w:] K. Wódz, K. Piątek (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, Wydawnictwo Akapit, Toruń, s. 69.pl_PL
dc.referencesŻuk K. (2007), Samorząd terytorialny w procesie świadczenia usług komunalnych, [w:] A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk (red.), Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa, s. 140-141.pl_PL
dc.relation.volume2pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record