Show simple item record

dc.contributor.authorKantowicz, Ewelina
dc.date.accessioned2015-12-10T14:03:29Z
dc.date.available2015-12-10T14:03:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationE. Kantowicz, Uwagi po konferencji w Rydzynie, [w:] Dorobek polskiej geografii po konferencji w Radzynie. Ocena krytyczna, red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, ser. „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, T. 8, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 199–204.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-338-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15386
dc.descriptionOddajemy do rąk Czytelnika kolejny tom z serii „Podstawowe idee i koncepcje w geografii” pt. Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. [...] Właśnie minęło 30 lat od przełomowej dla polskiej geografii konferencji w Rydzynie (1983 r.). Miała ona duże znaczenie dla przemian teorii i praktyki geografii. W Rydzynie zwrócono uwagę na odmienne od dotychczasowych możliwości interpretacyjne rzeczywistości badawczej geografii rozwijane zwłaszcza w krajach anglosaskich. W kontekście tym przedstawiono nowe pola badawcze naszej dyscypliny zwłaszcza nieistniejącą wcześniej geografię społeczną jej podejścia radykalne i behawioralne oraz zaprezentowano perspektywę humanistyczną w badaniach geograficznych. Mimo trudności instytucjonalnych w przebijaniu się efektów tej innowacyjnej konferencji do teorii i empirii polskiej geografii, czas pokazał, że jej dorobek nie został zaprzepaszczony. Niniejszy tom składa się z 13 prac, w których autorzy podjęli teoretyczną refleksję nad rolą konferencji w Rydzynie dla polskiej geografii oraz krytyczny namysł nad dorobkiem geografii po konferencji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Dorobek polskiej geografii po konferencji w Radzynie. Ocena krytyczna”, red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, ser. „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, T. 8, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesPodstawowe idee i koncepcje w geografii;8
dc.titleUwagi po konferencji w Rydzyniepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[199]-204pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 2009, Główne koncepcje i pola badawcze studiów regionalnych, [w:] A. Richling, M. Lechowicz, (red.), Studia regionalne a rozwój geografii, IV Forum Geografów Polskich. Kom. Nauk Geogr. PAN i Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 11-21.pl_PL
dc.referencesDomański B., 2009, Współczesne studia regionalne a geografia człowieka, [w:] A. Richling, M. Lechowicz, (red.), Studia regionalne a rozwój geografii, IV Forum Geografów Polskich. Kom. Nauk Geogr. PAN i Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 93-99.pl_PL
dc.referencesGocłowski i in., 2008, Geografia regionalna, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia geografii polskiej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 248-260.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B. 1984, Funkcjonowanie systemu osadniczego Polski, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka przestrzenna Polski. Diagnoza i rekonstrukcja, Ossolineum, Wrocław, s. 133-154.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2011, Kwestia jedności geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13-24.pl_PL
dc.referencesKukliński A., 1983, Mechanizmy rozwoju geografii polskiej w latach 1945-1982, „Przegląd Geograficzny”, 55, 3-4, s. 521-545.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1992, Problematyka rozwoju polskiej geografii społeczno‐ekonomicznej w świetle paradygmatycznych modeli pojęciowych, „Przegląd Geograficzny”, 64, 3-4, s. 231-245.pl_PL
dc.referencesKałuski S., Kantowicz E., Walewski A., 2011, Relacje człowiek‐środowisko przyrodnicze jako podstawa metodologiczna koncepcji geografii regionalnej, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 109-124.pl_PL
dc.referencesKantowicz E., Skotnicki M., 1991, Główne problemy i tendencje w geografii regionalnej, [w:] Z. Chojnicki (red.), Podstawowe problemy metodologiczne polskiej geografii, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2009, Jakie „studia regionalne” mogą podnieść prestiż geografii?, [w:] A. Richling, M. Lechowicz, (red.), Studia regionalne a rozwój geografii, IV Forum Geografów Polskich. Kom. Nauk Geogr. PAN i Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 23-38.pl_PL
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2011, Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2011, Geografia regionalna jako opowieść, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRichling A., Lechowicz M. (red.), 2009, Studia regionalne a rozwój geografii, IV Forum Geografów Polskich. Kom. Nauk Geogr. PAN i Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2011, Geografia regionalna a jedność geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZnaniecki F. 1938, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawn., Ekon. i Socjolog.”, 18, s. 89-119.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record