Show simple item record

dc.contributor.authorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2013-04-04T07:30:35Z
dc.date.available2013-04-04T07:30:35Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationWojciechowska J., 2011, Twenty years of polish agritourism: the past and the future (20 lat polskiej agroturystyki – o przeszłości i przyszłości), Turyzm, z. 21/1-2pl_PL
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1471
dc.description.abstractScientific noteen
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm; 1-2
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectagroturystykapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectagrotourismen
dc.title20 lat polskiej agroturystyki – o przeszłości i przyszłościpl_PL
dc.title.alternativeTwenty years of polish agritourism: the past and the futureen
dc.typeOtherpl_PL
dc.page.number67-73
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu
dc.referencesALEJZIAK W., 1998, Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksje na kanwie książki B. Vulkonica „Turizam ususret buducnosti”), „Folia Turistica”, nr 8.
dc.referencesALEJZIAK W., 2003, Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, G. Gołembski (red.), Wyd. PWN, Warszawa.
dc.referencesBOTT-ALAMA A., 2004, Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, „Rozprawy i Studia”, t. (DLXXV) 501, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
dc.referencesDIELEMANS J., 2011, Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, Wyd. Czarne, Wołowiec.
dc.referencesKUHN T. S., 2001, Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa.
dc.referencesKOWICKI M., 2005, Wieś przyszłości – próba określenia jej kształtu planistyczno-przestrzennego i architektonicznego, [w:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, J. Wilkin (red.), Wyd. Fundusz Współ- pracy, Warszawa.
dc.referencesKUPIDURA A., ŁUCZEWSKI M., KUPIDURA P., 2011, Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich, PWN, Warszawa.
dc.referencesLISZEWSKI S., 1994, Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu, „Problemy Turystyki”, nr 3.
dc.referencesPHILLIP S., HUNTER C., BLACKSTOCK K., 2010, A typology for defining agritourism, „Tourism Management”, nr 31, s. 754–758.
dc.referencesPOŁOMSKI K., 2010, Miejsce i przestrzeń. Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wyd. Naukowe Scholar, FDPA, Warszawa.
dc.referencesPRZECŁAWSKI K., 1984, Badania naukowe nad turystyka w Polsce, „Problemy Turystyki”, nr 1.
dc.referencesRACIBORSKI J., 2011, Prawne aspekty tworzenia i sprzedaży zintegrowanych produktów turystycznych, [w:] Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, C. Jastrzębski (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.
dc.referencesSZNAJDER M., PRZEZBÓRSKA L., 2006, Agroturystyka, Wyd. PWE, Warszawa.
dc.referencesTRAVIS A. S., 1983, Wkład nauk społecznych w badania nad turystyką i środowiskiem, tłum. S. Ostrowski, „Problemy Turystyki”, nr 1/2.
dc.referencesURRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. PWN, Warszawa.
dc.referencesWACIĘGA S., 2011, Przedsiębiorczość obywatelska w działalności wioski tematycznej, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis”, nr 288, Oeconomica, nr 64: „Turystyka wiejska – społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście”, Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
dc.referencesWILKIN J., 2009, Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4 (145).
dc.referencesWINIARSKI R., 2008, Turystyka w naukach humanistycznych, Wyd. PWN, Warszawa.
dc.referencesWOJCIECHOWSKA J., 2005, Elementy trwałe i nowe w strukturze organizacyjnej polskiej agroturystyki (także w kontekście doświadczeń europejskich), Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, z. 15: Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów.
dc.referencesWOJCIECHOWSKA J., 2006, Bilans efektów rozwoju agroturystyki. An evaluation of the effectes of agro-tourism development, „Turyzm”, t. 16, z. 2.
dc.referencesWOJCIECHOWSKA J., 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
dc.referencesWOJCIECHOWSKA J., 2010, Agroturystyka – signum polskiej turystyki, „Oeconomia” nr 9(4).
dc.referencesZEGAR J.S., 2008, Refleksje nad ewolucją wsi, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3 (140).
dc.contributor.authorEmailjolwoj@geo.uni.lodz.pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska