Show simple item record

dc.contributor.authorLipińska, Dorota
dc.date.accessioned2015-11-20T10:22:32Z
dc.date.available2015-11-20T10:22:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationD. Lipińska, Polish learners’ attitudes towards learning English pronunciation: revisited, [w:] PLEJ_3 czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe, red. O. Majchrzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 129-149.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-515-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/14009
dc.description.abstractIt is widely agreed that acquisition of a sound system of a second language always presents a great challenge for L2 learners (e.g. Rojczyk, 2010). Numerous studies (e.g. Nowacka, 2010; Flege, 1991) prove that L2 learners whose first language has a scarce number of sounds, encounter difficulties in distinguishing L2 sound categories and tend to apply their L1 segments to new contexts. There is abundance of studies examining L2 learners’ successes and failures in production of L1 and L2 sounds, especially vowels (e.g. Flege, 1992; Nowacka, 2010; Rojczyk, 2010). However, the situation becomes more complicated when we consider third language production. While in the case of L2 segmental production the number of factors affecting L2 sounds is rather limited (either interference from learners’ L1 or some kind of L2 intralingual influence), in the case of L3 segmental production we may encounter L1→L3, L2→L3, L1+L2→L3 or L3 intralingual interference. This makes separation of L3 sounds a much more complex process. The aim of this paper is to examine whether speakers of L1 Polish, L2 English and L3 German are able to separate new, L3 vowel categories from their native and L2 categories. The research presented in this article is a part of a larger project assessing production of L3 segments. This time the focus is on German /y/. This vowel was chosen since it is regarded as especially difficult for Polish learners of German and it is frequently substituted with some other sounds. A group of English philology (Polish-English- German translation and interpretation programme) students was chosen to participate in this study. They were native speakers of Polish, advanced speakers of English and upper-intermediate users of German. They had been taught both English and German pronunciation courses during their studies at the University of Silesia. The subjects were asked to produce words containing analysed vowels, namely: P /u/, P /i/, E /uÉ/, E /iÉ/, E /ɪ/ and G /y/. All examined vowels were embedded in a /bVt/ context. The target /bVt/ words were then embedded in carrier sentences: I said /bVt/ this time in English, Ich sag’ /bVt/ diesmal in German and Mówię /bVt/ teraz in Polish, in a non-final position. The sentences were presented to subjects on a computer screen and the produced chunks were stored in a notebook’s memory as .wav files ready for inspection. The Praat 5.3.12 speech-analysis software package (Boersma, 2001) was used to measure and analyse the recordings. The obtained results suggest that L2 affects L3 segmental production to a significant extent. Learners find it difficult to separate all “new” and “old” vowel categories, especially if they are perceived as “similar” to one another and when learners strive to sound “foreign”.pl_PL
dc.description.abstractPrzyswajanie systemu fonetycznego języka drugiego (J2) zawsze jest ogromnym wyzwaniem dla uczących się nowego języka (np. Rojczyk, 2010). Liczne badania (np. Flege, 1991; Nowacka, 2010) udowodniły, że w przypadku, gdy J1 uczących się nowego języka ma raczej ograniczoną liczbę dźwięków, wówczas osoby te mają problemy z odróżnianiem większej liczby nowych głosek i często zastępują je ojczystymi segmentami. Łatwo można znaleźć wiele badań dotyczących sukcesów i porażek w produkcji i percepcji nowych dźwięków przez uczących się J2 (np. Flege, 1992; Nowacka, 2010; Rojczyk, 2010), jednakże sytuacja staje się znacznie bardziej skomplikowana w przypadku przyswajania języka trzeciego (J3). Podczas przyswajania języka drugiego liczba czynników wpływających na proces produkcji poszczególnych segmentów jest raczej ograniczona (może to być wpływ języka pierwszego lub też interferencja językowa wewnątrz J2), natomiast podczas przyswajania języka trzeciego ich liczba jest zdecydowanie większa (J1→J3, J2→L3, J1+J2→L3 lub procesy zachodzące wewnątrz J3). To wszystko sprawia, że przyswajanie systemu fonetycznego języka trzeciego jest procesem wyjątkowo złożonym. Celem niniejszego artykułu było zbadanie czy rodzimi użytkownicy języka polskiego z J2 — angielskim i J3 — niemieckim, są zdolni do oddzielenia nowych, niemieckich kategorii samogłoskowych od tych polskich i angielskich. Badanie tu opisane jest częścią większego projektu mającego na celu ocenę produkcji samogłosek w J3. Tym razem opisana jest produkcja niemieckiego /y/. Samogłoska ta została wybrana ponieważ jest uważana przez uczących się języka niemieckiego za wyjątkowo trudną i często jest zastępowana innymi, podobnymi polskimi dźwiękami. Uczestnikami badania była grupa studentów filologii angielskiej, potrójnego programu tłumaczeniowego: polsko-angielsko-niemieckiego. Byli rodzimymi użytkownikami języka polskiego, zaawansowanymi użytkownikami języka angielskiego i średniozaawansowanymi użytkownikami języka niemieckiego. Przed przystąpieniem do badania, byli oni uczeni wymowy obu obcych języków. W trakcie badania musieli wyprodukować słowa zawierające wszystkie badane dźwięki, mianowicie: P/u/, P/i/, A/uÉ/, A/iÉ/, A /ɪ/ oraz N/y/. Wszystkie badane samogłoski były ukryte w kontekście /bSt/ . Te słowa były następnie ukryte w zdaniach: I said /bVt/ this time po angielsku, Ich sag’ /bVt/ diesmal po niemiecku oraz Mówię /bVt/ teraz po polsku. Wszystkie wypowiedzi zostały nagrane jako pliki .wav, a następnie poddane analizie akustycznej przy użyciu programu Praat (Boersma, 2001). Uzyskane wyniki pokazały jak trudne dla uczących się języków jest rozdzielenie „nowych” i „starych” samogłosek, zwłaszcza, gdy brzmią one podobnie, a mówiący starają się mówić „jak obcokrajowiec”.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„PLEJ_3 czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe”, red. O. Majchrzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.subjectL3 pronunciationpl_PL
dc.subjectL2 pronunciationpl_PL
dc.subjectsegmental productionpl_PL
dc.subjectvowelspl_PL
dc.subjectL2 statuspl_PL
dc.subjectwymowa w J3pl_PL
dc.subjectwymowa w J2pl_PL
dc.subjectprodukcja segmentówpl_PL
dc.subjectstatus języka drugiegopl_PL
dc.titlePolish learners’ attitudes towards learning English pronunciation: revisitedpl_PL
dc.title.alternativeStosunek polskich uczniów do nauki wymowy języka angielskiego: analizując od nowapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[129]-149pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicachpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDorota Lipińska, M.A., works as an academic teacher at Silesian School of Economics and Languages in Katowice, Poland. She is also an English and German teacher. Her research interests include second and third language acquisition, with special attention to L2 and L3 pronunciation, and acoustic phonetics. Currently, she is working on her doctoral dissertation on the influence of phonetic training on production of L2 vowels by Polish learners of English.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDorota Lipińska pracuje jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, jest też nauczycielką języka angielskiego i niemieckiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują fonetykę akustyczną oraz przyswajanie języka drugiego i trzeciego, ze szczególnym uwzględnieniem wymowy w tych językach. Obecnie pracuje nad pracą doktorską, badającą wpływ nauki wymowy na produkcję samogłosek języka drugiego przez Polaków uczących się języka angielskiego.pl_PL
dc.referencesArabski, J. 2006. Transfer międzyjęzykowy. In: Kurcz, I. (ed.), Psycholingwistyczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiego Towarzystwa Psycholingwistycznego.pl_PL
dc.referencesArd, J. 1990. A constructivist perspective on non-native phonology. In: Gass, S. & Schachter, J. (eds.) Linguistic perspectives on second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesBardel, C. & Falk, Y. 2007. The role of the second language in third language acquisition: the case of Germanic syntax. In: Second Language Research 23(4): 459-484.pl_PL
dc.referencesBardel, C. & Lindqvist, C. 2007. The role of proficiency and psychotypology in lexical cross-linguistic influence. A study of a multilingual learner of Italian L3. Atti del 6º Congresso Internazionale dell’AssociazioneItaliana di Linguistica Applicata. Naples 9-10 February 2006.pl_PL
dc.referencesBest, C. T. 1994. The emergence of native-language phonological influences in infants: A Perceptual Assimilation Model. In Goodman, C. & Nusbaum, H. (eds.), The Development of Speech Perception. Cambridge: The MIT Press: 167-224.pl_PL
dc.referencesBest, C. T. 1995. A direct realist view of cross-language speech perception. In: Strange, W. (ed.), Speech perception and linguistic experience: issues in cross-language research. Timonium: York Press: 171-204.pl_PL
dc.referencesBoersma, P. 2001. Praat, a system for doing phonetics by computer. Glot International 10: 341-345.pl_PL
dc.referencesBohnacker, U. 2006. When Swedes begin to learn German: from V2 to V2. In: Second Language Research 22(4): 443-486.pl_PL
dc.referencesBrown, C. 2000. The interrelation between speech perception and phonological acquisition from infant to adult. In: Archibald, J. (ed.) second language acquisition and linguistic theory. Malden: Blackwell Publishers Inc.pl_PL
dc.referencesCenoz, J. 2000. Research on multilingual acquisition. In: Cenoz, J. & Jessner, U. (eds.) English in Europe: The acquisition of a Third Language. Clevedon: Multilingual Matters.pl_PL
dc.referencesCenoz, J. 2001. The effect of linguistic distance, L2 status and age on cross-linguistic influence in Third Language Acquisition. In J. Cenoz, B. Hufeisen & U. Jessner (eds.), Cross-Linguistic influence in Third Language Acquisition. Psycholinguistic Perspectives, 8-20. Clevedon: Multilingual Matters.pl_PL
dc.referencesChłopek, Z. 2011. Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesCho, T. 2004. Prosodically conditioned strengthening and vowel-to-vowel coarticulation in English. In: Journal of Phonetics 32: 141-176.pl_PL
dc.referencesChumbow, B.S. 1981. The mother tongue hypothesis in a multilingual setting. In: Savard, J.G. & Laforge, L. (eds.) Proceedings of the fifth Congress of l’Association Internationale de Linguistique Appliquee, Montreal Auguste 1978. Quebec: Les Presses de L’Universite Laval.pl_PL
dc.referencesCzajka, E. & Lipińska, D. 2013. Teaching L2 and L3 pronunciation: when things get complicated. In: Krawczyk-Neifar, E. (ed.) English language and culture. Past, present and future. Katowice, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy.pl_PL
dc.referencesDe Angelis, G., & Selinker, L. 2001. Interlanguage transfer and competing linguistic systems in the multilingual mind. In J. Cenoz, Hufeisen, B. & Jessner, U. (eds.), Cross-Linguistic influence in Third Language Acquisition: psycholinguistic perspective. Clevedon: Multilingual Matters.pl_PL
dc.referencesDe Angelis, G. 2005. Interlanguage transfer of function words. In: Language Learning 55. 379-414.pl_PL
dc.referencesDe Angelis, G. 2007. Third or Additional Language Acquisition. Clevedon: Multilingual Matters.pl_PL
dc.referencesEcke, P. & Hall, C.J. 2000. Lexikalischer Fehler in Deutsch als Drittsprache: translexikalischer Einfluss auf 3 Ebenen der mentalen Repräsentation. In: Deutsch als Fremdsprache 1: 31-37.pl_PL
dc.referencesEddine, A.N. 2011. Second Language Acquisition: The articulation of vowels and importance of tools in the learning process. In: Arabski, J. & Wojtaszek, A. (eds.) The acquisition of L2 phonology. Bristol: Multilingual Matters.pl_PL
dc.referencesFalk, Y. & Bardel, C. 2010. The study of the role of the background languages in Third Language Acquisition. The state of the art. In: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. IRAL 48(2-3): 185-220.pl_PL
dc.referencesFalk, Y. & Bardel, C. 2011. Object pronouns in German L3 syntax: evidence for the L2 status factor. In: Second Language Research 27(1): 59-82.pl_PL
dc.referencesFlege, J. 1991. Orthographic evidence for the perceptual identification of vowels in Spanish and English. In: Quarterly Journal of Experimental Psychology 43: 701-731.pl_PL
dc.referencesFlege, J.E. 1992. The intelligibility of English vowels spoken by British and Dutch talkers. In: Kent, R. (ed.) Intelligibility in speech disorders: theory, measurement and management. Amsterdam: John Benjamins.pl_PL
dc.referencesFlege, J.E. 1995. Second language speech learning: theory, findings and problems. In: Strange, W. (ed.) Speech perception and linguistic experience: issues in cross-language research. Timonium: York Press.pl_PL
dc.referencesFlege, J.E. 2003. Assessing constraints on second-language segmental production and perception. In: Meyer, A. and Schiller, N. (eds.) Phonetics and phonology in language comprehension and production, differences and similarities. Berlin: Mouton de Gruyter.pl_PL
dc.referencesFox, R.A. & Jacewicz, E. 2009. Cross-dialectal variation in formant dynamics of American English vowels. In: Journal of the Acoustical Society of America 126: 2603-2618.pl_PL
dc.referencesGass, S. and Selinker, L. 2008. Second Language Acquisition. New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesHammarberg, B. 2001. Roles of L1 and L2 in L3 production and acquisition. In: Cenoz, J., Hufeisen, B. and Jessner, U. (eds.) Cross-linguistic influence in third language acquisition: psycholinguistic perspectives. Clevedon: Multilingual Matters.pl_PL
dc.referencesIonin, T., Montrul, S. and Santos, H. 2011. Transfer in L2 and L3 acquisition of generic interpretation. BULD 35 Proceedings. Somerville, MA.: Cascadilla Press.pl_PL
dc.referencesJassem, W. 2003. Illustration of the IPA: Polish. In: Journal of the International Phonetic Association 33: 103-107.pl_PL
dc.referencesJessner, U. 2006. Linguistic awareness in multilinguals: English as a Third Language. Edinburgh: Edinburgh University Press.pl_PL
dc.referencesLammiman, K. 2010. Cross linguistic influence of an L3 on L1 and L2. Innervate leading undergraduate work in English Studies 2: 274-283.pl_PL
dc.referencesLetica, S. & Mardešić, S. 2007. Cross-linguistic transfer in L2 and L3 production. In: Horváth, J. and Nikolov, M. (eds.) UPRT 2007 Empirical studies in English applied linguistics. Pécs: Lingua Franca Csoport.pl_PL
dc.referencesLeung, Y.-k. L. 2005. L2 vs. L3 initial state: a comparative study of the acquisition of French Dps by Vietnamese monolinguals and Cantonese - English bilinguals. In: Bilingualism: Language and Cognition 8(1): 39-61.pl_PL
dc.referencesLindqvist, C. 2010. Lexical cross-linguistic influences in advanced learners’ French L3 oral production. In: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. IRAL 48(2-3): 131-157.pl_PL
dc.referencesLipińska, D. 2014. Second language lexical transfer during third language acquisition. In: Łyda, A. and Drożdż, G. (eds.) Dimensions of the word. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.pl_PL
dc.referencesLittlewood, W.T. 1994. Foreign and second language learning : language-acquisition research and its implications for the classroom. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesLlama, R., Cardoso, W. & Collins, L. 2007. The roles of typology and L2 status in the acquisition of L3 phonology: the influence of previously learnt languages on L3 speech production. In: New Sounds 2007: Proceedings of the Fifth International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech.pl_PL
dc.referencesLlisteri, J. & Poch, D. 1987. Phonetic interference in bilingual’s learning of a third language. In: Proceedings of the XIth International Congress of Phonetic Sciences. Tallinn: Academy of Sciences of Estonian SRR.pl_PL
dc.referencesMarx, N. 2002. Never quite a “Native Speaker”: Accent and identity in the L2 and the L1. In: The Canadian Modern Language Review, 59. 264-281.pl_PL
dc.referencesMeisel, J. 1983. Transfer as a second language strategy. In: Language and Communication 3: 11-46.pl_PL
dc.referencesNowacka, M. 2010. The ultimate attainment of English pronunciation by Polish college students: a longitudinal study. In: E. Waniek-Klimczak (ed.) Issues in accents of English 2. Variability and Norm. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.pl_PL
dc.referencesOdlin, T. 2005. Crosslinguistic influence and conceptual transfer: what are the concepts? Annual Review of Applied Linguistics 25: 3-25.pl_PL
dc.referencesPilus, Z. 2005. Perception of voicing in English word-final obstruents by Malay speakers of English: Examining the Perceptual Assimilation Model. In: Wijasuriya, B.S. (ed.) Malaysian Journal of ELT Research 1.pl_PL
dc.referencesRingbom, H. 1987. The role of the first language in foreign language learning. Clevedon: Multilingual Matters.pl_PL
dc.referencesRojczyk, A. 2009. Modele percepcji systemu dźwiękowego języka obcego. In: J. Nijakowska (ed.) Język Poznanie Zachowanie: perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 120-135.pl_PL
dc.referencesRojczyk, A. 2010. Forming new vowel categories in second language speech: the case of Polish learners’ production of English /ɪ/ and /e/. In: Research in Language 8: 85-97.pl_PL
dc.referencesRothman, J. & Cabrelli Amaro, J. 2010. What variables condition syntactic transfer?: A look at the L3 initial state. In: Second Language Research 26(2): 189-218.pl_PL
dc.referencesSobkowiak, W. 2004. English phonetics for Poles. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.pl_PL
dc.referencesSzpyra-Kozłowska, J., Frankiewicz, J. & Gonet, W. 2002. Aspekty fonetyki angielskiej nauczane w polskich szkołach średnich. In: Sobkowiak, W. & E. Waniek-Klimczak (eds.) Dydaktyka fonetyki języka obcego. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. 2002, 9-28.pl_PL
dc.referencesSzpyra-Kozłowska, J. 2008. English pronunciation pedagogy in Poland — achievements, failures and future prospects. In: E. Waniek-Klimczak (ed.) Issues in Accents of English. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing: 212-234.pl_PL
dc.referencesTowell, R. and Hawkins, R. 1994. Approaches to second language acquisition. Bristol: Multilingual Matters Ltd.pl_PL
dc.referencesTreichler, M., Hamann, C., Schönenberger, M., Voeykova, M. & Lauts, N. 2009. Article use in L3 English with German as L2 by native speakers of Russian and in L2 English of Russian speakers. In: Bowles, M., Ionin, T., Montrul, S. & Tremblay, A. (eds.) Proceedings of the 10th Generative Approaches to Second Language Acquisition Conference (GASLA 2009). Somerville, MA: Cascadilla Press.pl_PL
dc.referencesTremblay, M.-C. 2006. Cross-linguistic influence in third language acquisition: the role of L2 proficiency and L2 exposure. Cahiers Linguistiques d’Ottawa/Ottawa Papers in Linguistics 34: 109-119.pl_PL
dc.referencesTremblay, M.-C. 2008. L2 Influence on L3 or acquisition of native pronunciation: the case of voice onset time in the L3 Japanese of L1 English-L2 French bilinguals. Paper presented at the Canadian Linguistics Association Conference. Vancouver, BC.pl_PL
dc.referencesWilliams, S. & Hammarberg, B. 1998. Language switches in L3 production: implications for a polyglot speaking model. In: Applied Linguistics 19. 295-333.pl_PL
dc.referencesWrembel, M. 2002. Miejsce fonetyki języka angielskiego w szkole - implikacje dla kształcenia nauczycieli. In: Sobkowiak, W. and E. Waniek-Klimczak (eds.) Dydaktyka fonetyki języka obcego. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku 2002.pl_PL
dc.referencesWrembel, M. 2010. L2-accented speech in L3 production. International Journal of Multilingualism 7(1), 75-90.pl_PL
dc.referencesWrembel, M. 2011. Cross-linguistic influence in third language acquisition of voice onset time. In: Lee, W.S. and Zee, E. (eds.) Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences. 17-21 August 2011. Hong Kong. CD-ROM. Hong Kong: City University of Hong Kong, 2157-2160.pl_PL
dc.referencesWrembel, M. 2013. Foreign accent ratings in third language acquisition: The case of L3 French. In Waniek-Klimczak, E. and Shockey, L. (eds.) Teaching and researching English accents in native and non-native speakers (pp. 31-47). Berlin: Springer.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record