Czasopismo Folia Litteraria Rossica z serii Acta Universitatis Lodziensis afiliowane przy Katedrze Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ zostało reaktywowane po dziesięcioletniej przerwie. W ciągu ostatnich trzech lat (2010–2012) ukazały się trzy numery czasopisma (w kolejności ciągłej – 3, 4, 5). Nakład ostatniego numeru wynosi – 137 egz. Wszystkie materiały są recenzowane. Dominują publikacje w języku rosyjskim. Skład Redakcji Naukowej, Rady Naukowej, a także grupy Recenzentów jest międzynarodowy. Każdy numer ma trzy działy: Artykuły naukowe, Recenzje i Sprawozdania. Słowo wstępne „Od Redakcji” zawiera informację dla czytelników i przyszłych autorów o planowanej tematyce kolejnego numeru. Na ostatniej stronie każdego numeru podana jest zawartość numeru poprzedniego (spis rzeczy).

Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW z 23 grudnia 2015 r. artykuły publikowane w Folia Litteraria Rossica są oceniane na 8 punktów.

Folia Litteraria Rossica publikuje w cyklu rocznym artykuły na temat literatury i kultury rosyjskiej, a także poświęcone zagadnieniom związanym z tłumaczeniem określonych tekstów artystycznych; udostępnia swoje łamy rusycystom z różnych ośrodków naukowych w naszym kraju i za granicą; redakcja włącza sporadycznie także tematy z zakresu szeroko rozumianej slawistyki. Liczba badaczy współpracujących z czasopismem wciąż się zwiększa, a są wśród nich przedstawiciele dużych ośrodków uniwersyteckich z Rosji, Niemiec, Bułgarii, Ukrainy, Białorusi. Stałe miejsce mają tu literaturoznawcy powiązani z łódzką rusycystyka umowami o współpracy naukowej, a więc z Instytutu Slawistyki w Giessen oraz z Katedry Teorii Literatury Twerskiego Uniwersytetu Państwowego.

Pod względem tematyki dwa pierwsze numery czasopisma mają charakter zróżnicowany; artykuły dotyczą głównie literatury rosyjskiej, przy czym autorzy rozpatrują utwory bądź kwestie ogólne z różnych okresów jej rozwoju – od wieku XVIII do naszej współczesności. Trzeci numer (w numeracji ciągłej – nr 5) ma charakter monograficzny i nosi tytuł Знаки обращения к литературной традиции – в творчестве классиков и современных авторов/Nawiązania do tradycji literackiej – w twórczości klasyków i autorów współczesnych.

Wydanie numeru monograficznego stało się możliwe dzięki pokaźnej liczbie autorów, których udało się redakcji pozyskać do współpracy w ciągu trzech lat działalności. Temat został zaproponowany w poprzednim numerze czasopisma i wzbudził duże zainteresowanie badaczy. W związku z tym również kolejne numery będą miały charakter monograficzny. Wprawdzie jeden nadrzędny temat zakłada dobór i nieuchronność selekcji napływających artykułów, ale jednocześnie stwarza możliwość zgłębienia określonej problematyki, a przy tym gwarantuje większą rozpoznawalność sygnałów kierowanych do naszych Czytelników na temat zawartości danego numeru czasopisma.

ISSN 1427-9681
eISSN 2353-4834
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA FOLIA LITTERARIA ROSSICA”
Ewa Sadzińska – Uniwersytet Łódzki (redaktor serii)
Larysa Lapina – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Hercena w Sankt Petersburgu (redaktor językowy)
Barbara Olaszek – Uniwersytet Łódzki (redaktor tematyczny)
Aleksandra Szymańska – Uniwersytet Łódzki (sekretarz)

Adres Redakcji:
Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
Instytut Rusycystyki UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel.: 42 665 53 25
e-mail: evasz@interia.pl (redaktor serii - dr Ewa Sadzińska)
e-mail: aleksandra.shimanska@yandex.ru (sekretarz - dr Aleksandra Szymańska)
www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more