Przeglądaj według

 

Czasopismo Folia Litteraria Rossica z serii Acta Universitatis Lodziensis afiliowane przy Katedrze Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ zostało reaktywowane po dziesięcioletniej przerwie. W ciągu ostatnich trzech lat (2010–2012) ukazały się trzy numery czasopisma (w kolejności ciągłej – 3, 4, 5). Nakład ostatniego numeru wynosi – 137 egz. Wszystkie materiały są recenzowane. Dominują publikacje w języku rosyjskim. Skład Redakcji Naukowej, Rady Naukowej, a także grupy Recenzentów jest międzynarodowy. Każdy numer ma trzy działy: Artykuły naukowe, Recenzje i Sprawozdania. Słowo wstępne „Od Redakcji” zawiera informację dla czytelników i przyszłych autorów o planowanej tematyce kolejnego numeru. Na ostatniej stronie każdego numeru podana jest zawartość numeru poprzedniego (spis rzeczy).

Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW z 23 grudnia 2015 r. artykuły publikowane w Folia Litteraria Rossica są oceniane na 8 punktów.

Folia Litteraria Rossica publikuje w cyklu rocznym artykuły na temat literatury i kultury rosyjskiej, a także poświęcone zagadnieniom związanym z tłumaczeniem określonych tekstów artystycznych; udostępnia swoje łamy rusycystom z różnych ośrodków naukowych w naszym kraju i za granicą; redakcja włącza sporadycznie także tematy z zakresu szeroko rozumianej slawistyki. Liczba badaczy współpracujących z czasopismem wciąż się zwiększa, a są wśród nich przedstawiciele dużych ośrodków uniwersyteckich z Rosji, Niemiec, Bułgarii, Ukrainy, Białorusi. Stałe miejsce mają tu literaturoznawcy powiązani z łódzką rusycystyka umowami o współpracy naukowej, a więc z Instytutu Slawistyki w Giessen oraz z Katedry Teorii Literatury Twerskiego Uniwersytetu Państwowego.

Pod względem tematyki dwa pierwsze numery czasopisma mają charakter zróżnicowany; artykuły dotyczą głównie literatury rosyjskiej, przy czym autorzy rozpatrują utwory bądź kwestie ogólne z różnych okresów jej rozwoju – od wieku XVIII do naszej współczesności. Trzeci numer (w numeracji ciągłej – nr 5) ma charakter monograficzny i nosi tytuł Знаки обращения к литературной традиции – в творчестве классиков и современных авторов/Nawiązania do tradycji literackiej – w twórczości klasyków i autorów współczesnych.

Wydanie numeru monograficznego stało się możliwe dzięki pokaźnej liczbie autorów, których udało się redakcji pozyskać do współpracy w ciągu trzech lat działalności. Temat został zaproponowany w poprzednim numerze czasopisma i wzbudził duże zainteresowanie badaczy. W związku z tym również kolejne numery będą miały charakter monograficzny. Wprawdzie jeden nadrzędny temat zakłada dobór i nieuchronność selekcji napływających artykułów, ale jednocześnie stwarza możliwość zgłębienia określonej problematyki, a przy tym gwarantuje większą rozpoznawalność sygnałów kierowanych do naszych Czytelników na temat zawartości danego numeru czasopisma.

ISSN 1427-9681
eISSN 2353-4834
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA FOLIA LITTERARIA ROSSICA”
Ewa Sadzińska – Uniwersytet Łódzki (redaktor serii)
Larysa Lapina – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Hercena w Sankt Petersburgu (redaktor językowy)
Barbara Olaszek – Uniwersytet Łódzki (redaktor tematyczny)
Aleksandra Szymańska – Uniwersytet Łódzki (sekretarz)

Adres Redakcji:
Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
Instytut Rusycystyki UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel.: 42 665 53 25
e-mail: evasz@interia.pl (redaktor serii - dr Ewa Sadzińska)
e-mail: aleksandra.shimanska@yandex.ru (sekretarz - dr Aleksandra Szymańska)
www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Eduard Limonow i jego stosunek do władzy 

  Supa, Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  В статье обсуждается мировоззрение и художественная специфика автобиографической прозы Э. Лимонова, творчество которого вызывает полярно противоположные оценки критики. Пытаясь определить механизмы, управляющие обществом ...
 • Świece trzykrotnie wypalone 

  Bednarczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Песня Владимира Высоцкого Оплавляются свечи - это лирическое стихотворение о сменяющих друг друга жизни и смерти, о человеке, убивающим мир предметов, природы и космос, о повторении всего. Стихотворение написано двухстопным ...
 • Problematyka przekładu zbioru baśni Czarodziejski pierścień na język polski 

  Szczerbiak, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  В статье рассматривается проблема перевода на польский язык некоторых элементов русских народных сказок, художественно обработанных Андреем Платоновым в сборнике Волшебное кольцо: постоянных эпитетов и уменьшительных ...
 • Власть и судьба в символике чисел Анны Ахматовой 

  Mnich, Ludmila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Niniejsze opracowanie przybliża problem symboliki liczb w języku poetyckim A. Achmatowej. W kontekście losu poetki szczególnego znaczenia nabierają w jej twórczości liczby 3, 4, 7, 13. Ich symbolikę determinują w znacznej ...
 • Поэзия Марины Цветаевой в контексте проблемы „писатель и власть” 

  Dubrowska, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  W pracy zostały ukazane złożone relacje między M. Cwietajewą a władzą radziecką z uwzględnieniem stosunku poetki do dziedzictwa historycznego i monarchii. Tragiczne przeżycia osobiste powodują, że rewolucję poetka postrzega ...
 • Библейская символика и проблема власти в русской поэзии XX века 

  Mnich, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Artykuł przedstawia związki i zależności rosyjskiej porewolucyjnej poezji z symboliką biblijną. W antytotalitarnym Poemacie o Stalinie A. Galicza profanacja ewangelicznych wątków służy wyjawieniu okrucieństwa radzieckiej ...
 • Polemika z mitem „nowego człowieka” w powieści W. Kawierina Artysta nieznany 

  Sałajczykowa, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Миф „нового человека” был компонентом советской утопической идеологии, которая теоретически стремилась к перемене старого мира и образованию коммунистического рая на земле. Это привело большевиков к отрицанию и уничтожению ...
 • Проблема власти в судьбе и творчестве Владимира Маяковского 

  Łysienko, Nela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Artykuł jest próbą podsumowania aktualnego stanu badań na temat złożonych relacji między Majakowskim i władzą w porewolucyjnej Rosji. Przedmiotem analizy są trzy odmienne interpretacje danego zagadnienia. Jedni krytycy ...
 • Маяковский и русская утопия XX века 

  Parniewski, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Majakowski był typowym, wzorcowym utopistą, duchowym typem utopisty heroicznego, rewolucyjnego. Źródła jego utopizmu wypływały z totalnej dezaprobaty wobec dotychczasowego porządku świata, z potrzeby szczęścia i ...
 • Павел I глазами Д. Мережковского и В. Ходасевича 

  Andruszczenko, Jelena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Postać tego cara przez długie dziesięciolecia mało interesowała historyków. Dopiero w stulecie śmierci imperatora cenzura zezwoliła na druk materiałów pamiętnikarskich wyjaśniających okoliczności jego zabójstwa. Materiały ...
 • Проблема инспирации Г. Т. Бокля в публицистике Д. И. Писарева 

  Olaszek, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Dzieło H. T. Buckle’a "Historia cywilizacji w Anglii" miało istotny wpływ na kształtowanie poglądów historiozoficznych D. Pisariewa, głównie jego zapatrywań na mechanizm przemian historycznych, rolę jednostki w dziejach, ...
 • Arcydzieła malarstwa zachodnioeuropejskiego w opinii rosyjskich pisarzy-podróżników 

  Mucha, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  В настоящей статье дается анализ „художественных” поездок русских писателей конца XVIII-XIX в. за границу, преимущественно в Германию, Францию и Италию. Нас интересовали исключительно авторы, которые увлекались ...
 • Rosyjscy pisarze pańszczyźniani 

  Mucha, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Статья посвящена общему анализу творчества крепостных писателей конца XVIII в. и первых десятилетий следующего столетия. В русской художественной литературе указанного периода они составляют особое течение, которое можно ...
 • Об отношении писателя к власти (на материале предисловий к книгам второй половины XVIII века 

  Warda, Anna (Uniwersytet Łódzki, 1999)
  Artykuł poświęcono mało zbadanemu problemowi stosunku pisarzy do władzy w jednym aspekcie: dedykacji zawartych w ich książkach dla przedstawicieli władzy świeckiej czy kościelnej. Dedykacje te były bardzo rozpowszechnione ...
 • Z obserwacji nad rosyjską literaturą popularną XVIII wieku 

  Warda, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Настоящая статья посвящена русской демократической прозе XVIII века, ее отношению к „высокой” литературе того столетия, формам ее функционирования в обществе, а также определению отличительных черт ее поэтики, ее постоянных ...
 • Od Redaktora 

  Mucha, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
 • Tyger, Tygrys i Тигр - o dzikim zwierzu i jego twórcach-stwórcach 

  Bednarczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  В 1990 г. Станислав Баранчак предложил переводить текст и рассматривать перевод с учетом его „семантической доминанты”. Проанализировав несколько стихотворных переводов с английского на польский язык он дал свои польские ...
 • О idiolekcie artystycznym Michała Zoszczenki. Kilka uwag o strukturach kolokwialnych 

  Wierzbiński, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Понимание словесно-художественного мастерства писателя должно опираться на выявление индивидуальных приемов, при помощи которых в его произведениях используются разные языковые средства. В текстах Михаила Зощенко важную ...
 • Nadciągające perspektywy i Diaboliada Michała Bułhakowa jako próba określenia przyszłości Rosji 

  Stepnowska, Tatiana (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Предметом исследовании в работе является сравнительный анализ Грядущих перспектив и Дьяволиады с точки зрения формирования взглядов Булгакова на общесгвенно- -политические перемены в России после революции 1917 года. В ...
 • Urwisko Iwana Gonczarowa jako powieść antynihilistyczną 

  Olaszek, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  В статье указывается история распространения в русском обществе нигилистических идей, роль Гончарова цензора и писателя в борьбе с ними. Предлагается интерпретация Обрыва как типа антинигилистического романа. Произведение ...

Pokaż więcej...