Now showing items 1-20 of 166

  • Brioflora kompleksów leśnych Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, cz. I 

   Rutowicz, Halina; Filipiak, Ewa; Olenderek, Jolanta (Uniwersytet Łódzki, 1981)
   The paper(lst part of a longer series is based on results of studies performed within the project 09.10., research subject 09.10.03.01.10: "Effeet of the excevation mine and electricity works on forest complexes of the ...
  • Okrzemki torfowiska w Magdalenowie 

   Lesiak, Teresa; Sitkowska, Małgorzata (Uniwersytet Łódzki, 1981)
   In samples taken fron the Magdalenow peat bog (Piotrków voivodeship) 248 taxa of diatoms were identified. Asterionella fibula (Bréb.) Bust, is a new species for the flora of Poland. Pinnularia polyonca (Bréb.) 0. Müll, is ...
  • Flora segetalna Wzniesień Łódzkich 

   Warcholińska, A. Urszula (Uniwersytet Łódzki, 1981)
   The segetal flora of the Łódź Upland includes 302 species of vascular plants and 8 species of Bryophyta. A high contribution of apophytes is typical for this flora (174 species). From among the apophytes, meadow and ...
  • Materiały do flory Polski w Herbarium Universitatis Lodziensis, cz. IX 

   Fagasiewicz, Lucyna (Uniwersytet Łódzki, 1981)
   The paper contains materials on the genus Juncus elaborated on the basis of »heets collected in Herbarium Universitatis Lodzlensis. The following species are considered: Juncus alpinus VL11., J. ambigvus Gurs., J. ...
  • Flora synantropijna Sulejowa i Podklasztorza 

   Sowa, Ryszard; Warcholińska, A. Urszula (Uniwersytet Łódzki, 1981)
   Studies of the synanthropic flora of Sulejów and Podklasztorze were carried out in the years 1974-1978. Moreover, plant species cited previously in the literature from all synanthropic species of the above localities ...
  • Flora glonów Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego 

   Kadłubowska, Joanna; Ligowski, Ryszard; Rakowska, Barbara; Maksymiuk, Zygmunt (Uniwersytet Łódzki, 1981)
   The paper contains a physical-geographical description of the Bełchatów Industrial District (Fig. 1). In samples taken from the Widawka River above the mine, from draining channels, and from the artificial and natural ...
  • Materiały do flory Puszczy Pilickiej 

   Kurowski, Józef K. (Uniwersytet Łódzki, 1981)
   The author gives the new localities of 468 plant species gathered during studies of forest communities in river basin of Pilica (in middle part). Special notice shuld be given to localities of species which are very ...
  • Wpływ oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim na zbiorowisko okrzemek rzeki Strawy 

   Kalinowska-Kucharska, Ewa (Uniwersytet Łódzki, 1981)
   Praca powstała w wyniku badań porównawczych zbiorowiska okrzemek rzeki Strawy, prowadzonych w latach 1974— 1975, przed i po uruchomieniu oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Zamieszczono spis gatunków okrzemek ...
  • Niektóre nowe i rzadkie gatunki we florze segetalnej Wyżyny Częstochowskiej 

   Wnuk, Zygmunt (Uniwersytet Łódzki, 1981)
   The investigations of the segetal flora in the Częstochowa Highland carried aut in 1976-1978 enable to make a list of 85 species of segetal flora. New species in flora of Częstochowa Highland are given (Silene ...
  • Flora porostów Wzgórz Radomszczańskich i ich pobrzeży 

   Czyżewska, Krystyna (Uniwersytet Łódzki, 1981)
   This paper presents a list of 262 lichen species, belonging to 29 families and 55 gene"ra, and their distribution within the mesoregion of Radomszczańskie Hills (WR), a part of the Central Little Poland Upland (Kondracki ...
  • Docent dr habil. Halina Rutowicz 2 VIII 1929 - 9 II 1979 

   Czyżewska, Krystyna (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  • Flora synantropijna Sieradza i Zduńskiej Woli 

   Sowa, Ryszard; Warcholińska, A. Urszula (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   The paper presents results of studies on the synanthropic flora of Sieradz and Zduńska Wola carried out between 1977- -1981. The Synanthropic flora of these towns is characterized by its big diversification and rich ...
  • Materiały do flory Polski w Herbarium Universitatis Lodziensis. Część X 

   Fagasiewicz, Lucyna (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   The paper contains materials of Herbarium Universitatis Lodziensis from the Umbelllferae family with the exception of Anthrlscus, Pimplnella, Heracleum species, and Anethum, Apium, Coriandrum, Foeniculum, Levlsticum, ...
  • Okrzemki rzeki Luciąży 

   Kalinowska-Kucharska, Ewa (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   The paper contains a list of taxa of diatoms identified in samples taken from the Luciąża river in 1974 and 1979. There were determined species occuring in all the analyzed samples. Two kinds of diatoms rarely met in ...
  • Flora segetalna Bełchatowskiego Okręgu Górniczo-Energetycznego 

   Warcholińska, A. Urszula; Siciński, Jan T. (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   Observations on the segetal flora of the Belcliatow Mining-Energetic District (BMED) were carried out in the years 1976—1980. 248 species of vascular plants were found on segetal stands of this district, among them 65.3% ...
  • Flora synantropijna Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego 

   Sowa, Ryszard; Warcholińska, A. Urszula (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   Observations on the synanthropic flora of Piotrków Trybunalski and Tomaszów Mazowiecki were performed in the years 1975—1979. Moreover, species of synanthropic plants reported earlier in the literature for this area ...
  • Wykaz taksonów z rodziny Mesotaeniaceae i rzędu Desmidiales torfowiska Bagno Przerębiec 

   Lesiak, Teresa (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   In Przerębiec Peatbog, in Szczerców Valley (Piotrków province) there were indentifled 202 taxa from Mesotaenlaceae familie and Desmldlales order. Samplex taken in 1979 and 1980 were compared. There were discovered 86 ...
  • Materiały do flory segetalnej okolic Łowicza i Skierniewic 

   Warcholińska, A. Urszula (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   The paper contains a presentation of general characteristics of segetal flora in environs of Łowicz n\d Sklerniowico as well as a list of 259 weed varieties, which were found on arable fields and in gardens between ...
  • Glony rzeki Rawki 

   Rakowska, Barbara (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   The article contains a presentation of results of qualitative and quantitative studies on microbenthos of the Rawka river. There were marked 413 taxa of algae in all, Including: Cyanophyta - 17, Euglenophyta - 12, ...
  • Prof. dr hab. Jakub Mowszowicz (5 XII 1901-18 XII 1983) 

   Sowa, Ryszard (Uniwersytet Łódzki, 1984)