Recent Submissions

 • W poszukiwaniu nowego paradygmatu: teologia spotkania jako nowy sposób uprawiania refleksji nad Objawieniem 

  Kołodziejczyk, Artur (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2017)
  Współczesny świat, podlegający nieustannym przemianom, stawia przed teologią nowe wyzwania. Jednym z nich jest aktualizacja treści Objawienia Bożego, aby stały się one zrozumiałe i lepiej trafiały do konkretnego człowieka. ...
 • Atrofia wyobraźni metafizycznej u źródeł współczesnego ateizmu 

  Kołodziejczyk, Artur (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2014)
  Miniony wiek był czasem tragicznego doświadczenia zła w postaci Auschwitz i Kołymy, które spowodowały orzeczenie śmierci Boga i człowieka. Ostatni Sobór, mając na względzie troskę o prawdę dotyczącą człowieka i potrzebę ...
 • Pałac „jakoż nigdzie w Polsce nie masz”. Saskie inspiracje w architekturze warszawskiej rezydencji marszałka wielkiego koronnego Józefa Wandalina Mniszcha 

  Barczyk, Alina (Instutut Sztuki PAN, 2019-09)
  The raising of the residence of Józef Wandalin Mniszech (1670-1747) in Senatorska Street was one of the major constructing projects in Warsaw in the 1720s. The office of the Grand Marshal of the Crown held by Mniszech, the ...
 • Zespół średniowiecznych militariów z Nowego Korczyna 

  Kajzer, Leszek; Rychter, Mariusz (1997)
 • Pożytki ze znajomości osiągnięć digitalizacji w Stanach Zjednoczonych 

  Wiśniewska, Ewa (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017)
  Digitalizacja materiałów, czyli ich wprowadzanie do pamięci komputerów, jest obecnie najpopularniejszą metodą zachowania, jak również upowszechniania dziedzictwa kultury. Pionierami w tej dziedzinie są Amerykanie, między ...
 • The Perception of Queen Victoria in American Press of Her Times 

  Wiśniewska, Ewa (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2017)
  Brytyjska królowa Wiktoria, która zdobyła tron w 1920 r. po śmierci swego dziadka i wuja, nie miała zbyt dużych szans na zostanie władczynią supermocarstwa. Urodzona jako jedyna córka czwartego syna króla Jerzego III, nie ...
 • Obecność - doczesne oblicze Wieczności 

  Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016)
  Wieczność, to nie tylko bezosobowy parametr świata lub kategoria organizująca ludzkie myślenie o czasie. Wieczność, to również obecność – odniesienie interpersonalne i trwanie osób wobec siebie. Tak rozumiana, staje się ...
 • Księdza Józefa Tischnera wizja wychowania chrześcijańskiego – rozważania jubileuszowe 

  Glinkowski, Witold P. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017)
  Centralne miejsce wśród filozoficznych zainteresowań ks. J. Tischnera zajmuje niewątpliwie refleksja antropologiczna. Jednak Tischner, filozof i duszpasterz, dostrzegał, zarówno z perspektywy teoretycznej jak i praktycznej, ...
 • Spór meliorysty z soterykiem, czyli homo ethicus według H. Elzenberga 

  Glinkowski, Witold P. (2017)
  Etyka jest dla Elzenberga przede wszystkim refleksją na temat wartości i celów moralnych oraz dróg, które prowadzą do ich afirmacji. Przeprowadzane przez Elzenberga analizy pojęć moralnych, a także refleksja nad funkcjonowaniem ...
 • Jedyny czy Pojedynczy? Martin Buber wobec koncepcji antropologicznych Kierkegaarda i Stirnera 

  Glinkowski, Witold P. (2005)
  Poglądy Kierkegaarda i Stirnera na osobę ludzką stały się polem odniesień – bardziej lub mniej krytycznych – w konfrontacji z dialogiczną koncepcją człowieka zaprezentowaną przez Martina Bubera. Do Kierkegaarda zbliża ...
 • Spotkanie filozofów dialogu 

  Glinkowski, Witold P. (2006)
  In this text I try to show similarities and distinctnesses between two conceptions of the 20th century-philosophy of dialoque formulated by Martin Buber and Franz Rosenzweig. Regardless of common elements in thoughts of ...
 • "Bóg Filozofów". Bóg w myśli Martina Bubera 

  Glinkowski, Witold P. (Uniwersytet Warszawski, 2003)
  Philosophie des Dialogs von M. Buber bringt einen interessanten Vorschlag der Überwindung der traditionellen (sich aus der Gefahr der Undiskutierbarkeit oder aus dem Reduktionismus ergebenden) Schwierigkeiten, auf welche ...
 • Pytanie o dialogiczny status "współ" - w świetle Heideggerowskiego Dasein 

  Glinkowski, Witold P. (2004)
  Der Text stellt die Frage nach der Möglichkeit der „dialogischen” Interpretationen von solchen für die fundamentale Ontologie Heideggers grundsätzlichen „Existentiale” des In-der-Welt-seins wie Mitsein und Miteinandersein. ...
 • Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu 

  Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Kategoria sceny należy nie tylko do pojęć kluczowych dla Tischnerowskiego projektu filozofii dramatu, ale zarazem wpisuje się w polemikę, jaką Tischner podjął z filozoficzną tradycją. Powyższa okoliczność jest zapewne ...
 • Deskryptywność i normatywność – horyzonty dialogicznej wizji człowieka. Pytanie o człowieka jako pytanie filozoficzne. 

  Glinkowski, Witold P. (Instytut Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017)
  Pytanie o człowieka jest podstawowym wątkiem współczesnej filozofii dialogu. Jego postawienie przez dialogików nie zaowocowało usystematyzowaną filozofią człowieka, a tym bardziej antropologią filozoficzną (w sensie ...
 • Kryzys człowieczeństwa - zagrożenie czy szansa? 

  Glinkowski, Witold P. (Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015)
  Celem artykułu jest kontestacja tendencji – nienowej, ale wyrazistej we współczesnym myśleniu o człowieku – do traktowania problemu kryzysu człowieczeństwa w kategoriach funkcji kryzysu cywilizacyjnego. Kryzys rozpoznawany ...
 • Dialogiczna diagnoza inicjacji etycznej, czyli Buber wobec pytania o źródło moralności 

  Glinkowski, Witold P. (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2015)
  Celem tekstu jest prezentacja kluczowej dla Buberowskiej dialogiki tezy, która zakłada transcendentne źródło etyki. Buberowskie założenia są zarazem kluczowe dla jego refleksji antropologicznej. Człowiek urzeczywistnia to, ...
 • Kim są uczestnicy Buberowskiego dialogu? 

  Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
  Tekst jest próbą eksplikacji sensu „Ja” i „Ty”, jako kategorii kluczowych dla dialogiki Martina Bubera. Kategorie te rozważam w perspektywie genezy człowieka oraz w kontekście ludzkiego interpersonalnego istnienia, przy ...
 • „Ekonomia zła” jako oś Leibnizjańskiej teodycei 

  Glinkowski, Witold P. (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
  Określenie „ekonomia zła” nawiązuje do „ekonomii daru” Paula Ricoeura. I chociaż trudno negować przepaść dzielącą zło, które bywa przecież „czymś nieusprawiedliwialnym”, od daru, wskazującego na dobro jako swe źródło, to ...
 • Współczesne zapytywanie o dobro jako pytanie o człowieka 

  Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2015)
  Problematyka aksjologiczna, a zwłaszcza pytanie o dobro, to nierozłączna część filozofii człowieka. Uwidoczniają to współczesne nurty filozofii człowieka, a szczególnie te, które wyrastają z inspiracji filozofii dialogu. ...

View more