Show simple item record

dc.contributor.authorGosińska, Emilia
dc.contributor.authorLeszkiewicz-Kędzior, Katarzyna
dc.contributor.authorWelfe, Władysław
dc.date.accessioned2015-07-03T06:33:34Z
dc.date.available2015-07-03T06:33:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10536
dc.description.abstractThis paper presents the methods of calculation and estimates of unobservable variables, being an extension of the estimation database of the W8D-2010 model. The methodologies for estimating the total factor productivity, the human capital, the knowledge capital embodied in fixed assets and the potential GDP are discussed in some details. The alternative estimates of the natural rate of unemployment (NAWRU, NAIRU) are also made and compared. In addition, the expected life cycle income is calculated using information on the structure of employment by age.pl_PL
dc.description.abstractW artykule przedstawione zostały metody kalkulacji oraz szacunki wielkości nieobserwowalnych, będących rozszerzeniem estymacyjnej bazy danych modelu W8D-2010. Szczegółowo omówiono sposoby estymacji łącznej produktywności czynników produkcji, kapitału ludzkiego, kapitału wiedzy ucieleśnionego w środkach trwałych i potencjalnej wielkości PKB. Na podstawie alternatywnych metod dokonano szacunków naturalnej stopy bezrobocia NAIRU i NAWRU. Ponadto, wykorzystując strukturę wynagrodzeń według wieku obliczono oczekiwaną wielkość dochodów z całego cyklu życia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;294
dc.titleSzacowanie wielkości nieobserwowalnych w modelu W8D-2010pl_PL
dc.title.alternativeEstimation of Unobservable Variables in W8D-2010 Modelpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[79]-94pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznychpl_PL
dc.referencesBall L., [1996], Disinflation and the NAIRU, “National Bureau of Economic Research Working Paper Series”, No. 5520pl_PL
dc.referencesBayoumi T., Coe D.T., Helpman E., [1999], R&D Spillovers and Global Growth, “Journal of International Economics, vol. 47, s. 399–428pl_PL
dc.referencesCoe D.T., Helpman E., [1995], International R&D Spillovers, “European Economic Review”, vol. 39, s. 859–887pl_PL
dc.referencesElmeskov J., MacFarland M., [1993], Unemployment Persistence in OECD Countries, “OECD Economic Studies”, vol. 21, s. 59–88pl_PL
dc.referencesFlorczak W., [2007], Mikro i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim, „Ekonomista”, nr 5, s. 651–673pl_PL
dc.referencesGordon R.J., [1997], The Time-Varying NAIRU and its Implications for Economic Policy, “The Journal of Economic Perspectives”, vol. 11, s. 11–32pl_PL
dc.referencesGrzęda-Latocha R., [2005], Ekonometryczna analiza koniunktury gospodarczej w krajach strefy euro, “Ekonomista”, nr 5, s. 621–640pl_PL
dc.referencesLayard R., Nickell S., Jackman R., [1991], Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxfordpl_PL
dc.referencesLee G., [2005], International R&D Spillovers Revisited, “Open Economies Review”, vol. 16, s. 249–262pl_PL
dc.referencesLeszkiewicz-Kedzior K., Welfe W., [2013], Szacunek naturalnej stopy bezrobocia dla Polski. [w:] Gospodarka w okresie globalnego kryzysu, red. W. Kasperkiewicz, E. Kwiatkowski, Acta Universitatis Lodzensis Folia Oeconomica, nr 281, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 93–107pl_PL
dc.referencesLeszkiewicz-Kędzior K., Welfe W., [2012], Consumption Function for Poland. Is life Cycle Hypothesis Legitimate?, “Bank i Kredyt”, nr 5, s. 5–20pl_PL
dc.referencesRichardson P., Boone L., Giorno C., Meacci M., Rae D., Turner D., [2000], The Concept, Policy Use and Measurement of Structural Unemployment: Estimating a Time Varying NAIRU Across 21 OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, No. 250, OECD Publishingpl_PL
dc.referencesSolow R.M., [1957], Technical Change and the Aggregate Production Function, “The Review of Economics and Statistics”, vol. 39, s. 312–320pl_PL
dc.referencesWelfe A., [1984], Analiza popytu w warunkach nierównowagi, “Ekonomista”, nr 5, s. 1045–1064pl_PL
dc.referencesWelfe W., [1992], Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesWelfe W. (red.), [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesWelfe W., [2002], Łączna produktywność czynników produkcji a postęp techniczny, „Studia Ekonomiczne”, vol. 36–37, s. 94–115pl_PL
dc.referencesWelfe W., Florczak W., Sabanty L., [2002], Kapitał ludzki i jego endogenizacja, “Przegląd Statystyczny”, vol. 50, s. 7–36pl_PL
dc.referencesWelfe W. (red.), [2004], Długookresowy makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 172, Łódźpl_PL
dc.referencesWelfe W., [2008], The New Long-term Macroeconometric Model for Poland, „Przegląd statystyczny”, vol. 55, s. 5–23pl_PL
dc.referencesWelfe W. (red.) [2009], Makroekonometryczny model gospodarki opartej na wiedzy, Acta Universitatis Lodzensis Folia Oeconomica, nr 229, Wydawnictwo UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesXu B., Wang J. [1999], Capital Goods Trade and R&D Spillovers in the OECD, “Canadian Journal of Economics”, vol. 32, s. 1258–1274pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record