Now showing items 1-12 of 12

  • Moral Aspects of Some Health Ideologies 

   Nowicka- Włodarczyk, Ewa; Włodarczyk, Włodzimierz C. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Jednym z problemów, który wart jest pogłębionej refleksji badaczy rzeczywistości społecznej jest zagadnienie odpowiedzialności za zdrowie. Kwestia ta nabiera tym większego znaczenia, im wyżej plasowane jest zdrowie w ...
  • Kriterien für eine Theorie zur Lösung des Leib-Seele-Problems 

   Metzinger, Thomas (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Po załamaniu się analitycznego behawioryzmu proweniencji Ryle’owskiej rozgorzały dyskusje, w których poszukiwano nowego paradygmatu, który pozwoliłby rozwiązać problem relacji pomiędzy duszą a ciałem, czyli relacji ...
  • Some Remarks on the Philosophy of Ecology 

   Gromczyński, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Coraz większe zagrożenie ludzkiej egzystencji przez pogłębiającą się, w zatrważająco szybkim tempie, - degradację środowiska człowieka stwarza konieczność radykalnego przewartościowania jego dotychczasowej postawy wobec ...
  • Über die Aktualität der romantischen Naturphilosophie 

   Panasiuk, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   W związku z podejmowanymi obecnie dyskusjami dotyczącymi filozoficznych problemów ekologii autor przypomina stanowisko filozofów przyrody epoki romantycznej odnośnie do stosunku człowieka wobec natury. Przeciwstawiali ...
  • Sartre and Problems in the Philosophy of Ecology 

   McBride, William L. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Już sposób ujmowania relacji człowiek - przyroda w głównym nurcie europejskiej tradycji filozoficznej może uchodzić za antycypację współczesnych problemów ekologicznych. Wspomniawszy o biblijnym zaleceniu, by ,.ziemię ...
  • Kosmos - Mensch - Ökologie. Ethologische Diagnose der Situation des Menschen in der westlichen Zivilisation 

   Pobojewska, Aldona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Niniejszy tekst przedstawia poglądy Konrada Lorenza odnośnie do zagrożeń, jakie stwarza dla ludzkości cywilizacja techniczna. Lorenz przyjmuje etologiczny punkt widzenia na kulturę, tzn. analizuje patologie systemu ...
  • Travail et nature dans ľantiquité. A propos de la distinction entre les metiers serviles et les metiers libéraux 

   Muller, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Na podstawie analizy wypowiedzi autorów antycznych R. Muller pokazuje, że sławne Heideggerowskie przeciwstawienie rozumienia techniki w starożytności i obecnie polega na uproszczeniu. Sygnalizując wielość poglądów ...
  • Kant on Duties Regarding Nature 

   Guyer, Paul (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Autor zbiera i przedstawia poglądy Kanta dotyczące natury, tj. przyrody nieożywionej, roślin i zwierząt. Obowiązki te - unikanie niszczenia piękna przyrody nieożywionej i roślin oraz unikanie wyrządzania cierpień zwierzętom ...
  • Towards a Modern Philosophy of Nature (Seven Theses) 

   Stöckier, Manfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   W myśl obiegowej opinii filozofia przyrody stanowić ma przede wszystkim przedmiot zainteresowań filozofii praktycznej, a tym samym nie mieści się ona w obszarze zainteresowań właściwych nauce. Autor, występując przeciwko ...
  • Wilhelm Schapps narrative Phänomenologie 

   Wälde, Martin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Narracyjna fenomenologia Wilhelma Schappa odchodzi od klasycznej fenomenologii husserlowskiej i od heideggerowskiej ontologizacji fenomenologii. Fenomenolog nie narzuca kierunku swoim analizom, lecz sam daje się prowadzić ...
  • Feuerbach's Anthropological Materialism 

   Wartenberg, Thomas E. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Autor przywołuje poglądy Feuerbacha dotyczące stosunku człowieka do przyrody w związku z toczonymi obecnie dyskusjami na ten temat. Jego zdaniem, Feuerbach przez swoją krytykę teologii i filozofii spekulatywnej utorował ...
  • Meaning and the Heritage of Formalism - The Relevance of Mathematical Philosophy to the Modern Philosophy of Nature 

   Bartels, Andreas (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Autor uważa, że słabnie dobroczynny wpływ wywierany przez filozofię matematyki na filozofię ogólną. Część tego wpływu rozmyła się bowiem w filozofii nauki, a rozwój samej filozofii matematyki uczynił z niej dyscyplinę ...