Now showing items 21-40 of 154

  • Liczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w 2002 roku a wcześniejsze szacunki 

   Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006)
   W roku 2002, miał miejsce w Polsce Narodowy Spis Powszechny (NSP), w trakcie którego, po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, zadawano pytania dotyczące narodowości i „języka używanego w domu”. Kilka tygodni przed spisem ...
  • Przyczyny i konsekwencje zmian zaludnienia Łemkowszczyzny w XX wieku 

   Barwiński, Marek (University of Presov, 2006)
   Gwałtowne zmiany zaludnienia Łemkowszczyzny w XX wieku, były w głównej mierze powodowane tragicznymi wydarzeniami historycznymi, decyzjami politycznymi i czynnikami ekonomicznymi. Doprowadziły one do całkowitego przeobrażenia ...
  • Propozycje narzędzi wykorzystywanych w edukacji regionalnej 

   Mokras-Grabowska, Justyna (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2006)
   Celem edukacji regionalnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest kształtowanie poczucia własnej tożsamości. Edukacja regionalna daje szansę holistycznego kształcenia, pozwala poprzez aktywne uczestnictwo nabywać wiedzę ...
  • Regula K. Zipfa-poszukiwanie najlepszej metody aproksymacji punktów 

   Jażdżewska, Iwona (2006)
   Artykuł przedstawia dyskusję na temat konieczności poszukiwań jak najlepiej dopasowanej prostej do układu punktów wyznaczonych za pomocą reguły Zipfa. Pod uwagę wzięto metody aproksymacji punktów za pomocą regresji prostej, ...
  • Produkt turystyczny - szlak 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2006)
   Mimo długiej i bogatej historii tworzenia szlaków turystycznych w Polsce (od 1880 r.) do dziś nie dopracowano się jednej, powszechnie akceptowanej ich definicji. Problemy z precyzyjnym zdefiniowaniem szlaku turystycznego ...
  • Tanatoturystyka - kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej 

   Tanaś, Sławoj (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006)
   Apart from its leisure, cognitive and specialist functions, tourism also has an educational function. It is in the context of cognition and education that one should perceive journeys to the places of disasters, tragedies ...
  • Popularność Samoobrony a potencjał społeczno-ekonomiczny i kapitał społeczny gmin wiejskich województwa łódzkiego w 2005 roku 

   Jażdżewska, Iwona; Frykowski, Maciej (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006)
   Celem przedstawionych niżej analiz jest ustalenie, czy rekordowe wyniki, jakie uzyskała Samoobrona w wyborach do Sejmu ‘2005 w gminach wiejskich województwa łódzkiego wiążą się w sposób statystycznie istotny ze wskaźnikami ...
  • Zmiana położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku 

   Jażdżewska, Iwona (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2006)
   In the 20th century, Poland went through repeated changes of its administrative borders that had consequences for numbers of towns and cities, overall levels of urbanization and the configuration of the urban settlement ...
  • Geografia granic i pograniczy w badaniach łódzkiego ośrodka geograficznego 

   Sobczyński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Zbliżająca się 60 rocznica istnienia w Łodzi uniwersyteckiego ośrodka geograficznego skłania do refleksji nad jej dorobkiem naukowym. Jednym z unikalnych w skali kraju nurtów badawczych szeroko rozwijanym w Łodzi jest ...
  • Gastronomia jako produkt turystyczny 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelasrtwa w łodzi, 2007)
   Jedną z podstawowych potrzeb osób podróżujących jest zaspokojenie głodu i pragnienia. Dlatego rozwój gastronomii jest ściśle powiązany z rozwojem turystyki. Przez długie lata w Polsce jej rola była jednak niedoceniana. ...
  • Klaster turystyczny - nowe wyzwanie dla ROT-ów i LOT-ów? 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwa Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, 2007)
   Zjawisko koncentracja przestrzennej firm z tego samego sektora w celu osiągnięcia synergii działań gospodarczych i organizatorskich jako pierwszy opisał w 1990 r. M. E. Porter z Harvard Business School. W Polsce badania ...
  • Szlaki turystyczne - zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny? 

   Stasiak, Andrzej (ZG PTTK Warszawa, 2007)
   Rozwój turystyki nierozerwalnie związany jest z wytyczaniem szlaków turystycznych. Przygotowane z myślą o turystach drogi i ścieżki są widomym znakiem opanowywania (oswajania) przestrzeni geograficznej i podporządkowywania ...
  • Biblioteki jako przedmiot zainteresowań turystyki 

   Miedzińska, Magdalena; Tanaś, Sławoj (Wydawnictwo WSTH w Łodzi, 2007)
   Czy biblioteka, książka, starodruk może być przedmiotem zaintereso-wań turystycznych? Oczywiście, że tak! Są tego przykłady na całym świecie. Począwszy od tak znaczących obiektów jak Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie, czy ...
  • Nurkowanie rekreacyjne – wybrane zagadnienia 

   Kowalczyk-Anioł, Joanna (Wydawnictwo WSTH w Łodzi, 2007)
   The paper discusses selected types of contemporary leisure diving (among others scuba diving, snorkelling, snuba®). The history and organisations (mainly CMAS, PADI) which focus on the dissemination of diving worldwide ...
  • Rozwój i funkcjonowanie kin w Łodzi 

   Litaszewska, Aleksandra; Mordwa, Stanisław (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego, 2008)
   Od początku swego powstania kino cieszyło się ogromną popularnością. W początkowej fazie rozwoju sieci kin nierzadko zdarzało się, że kina ze sobą sąsiadowały, a mimo to dobrze prosperowały. W latach 70-tych ubiegłego ...
  • Historical hotels in “Golden Prague” 

   Bończak, Bartosz (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2008)
   Prague, with its monuments of great historical and artistic value, has been gaining popularity in recent years. It has become one of the most important tourist destinations in Central Europe. This is the reason why hotel ...
  • Działania władz stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy małego miasta w obszarze metropolitalnym (przykład Ozorkowa) 

   Banasiak, Joanna; Pielesiak, Iwona (KPZK PAN, 2008)
   Ozorków is a town located in the Metropolitan Area of Lodz. In the 1980s there was a severe crisis in the secondary economic sector. A few years later, two biggest factories went bankrupt, causing enormous unemployment ...
  • Procesy ekstremalne w zapisie osadów i form warciańskich regionu łódzkiego 

   Rdzany, Zbigniew (Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008)
   W regionie łódzkim w osadach i formach zlodowacenia warty przeanalizowano ślady zdarzeń ekstremalnych celem określenia ich roli w morfogenezie glacjalnej. Zapis ten, niezwykle różnorodny genetycznie i strukturalnie, ...
  • Kierunki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski 

   Jażdżewska, Iwona (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008)
   Kierunki napływu BIZ do Polski ; The directions of foreign direct investments inflow to Poland - articl in polish version. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Czy członkowstwo w UE zwiększyło wartość ...
  • Systematyzacja krajobrazów w wybranych krajach europejskich 

   Majchrowska, Anna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, 2008)
   In recent years landscape has become one of key issues of policy in Europe, which has been proved by adoption of the European Landscape Convention by a number of European countries. Following the provisions of the ...