Now showing items 67-86 of 152

  • Polskie schrony bojowe na linii Warty i Widawki. Zapomniane dziedzictwo 

   Musiaka, Łukasz (Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, 2019)
   The paper presents the history and results of an inventory of forty-seven military bunkers, which together formed the fortifi ed Warta and Widawka line in 1939. The structures investigated are in the majority one-sided ...
  • Popularność Samoobrony a potencjał społeczno-ekonomiczny i kapitał społeczny gmin wiejskich województwa łódzkiego w 2005 roku 

   Jażdżewska, Iwona; Frykowski, Maciej (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006)
   Celem przedstawionych niżej analiz jest ustalenie, czy rekordowe wyniki, jakie uzyskała Samoobrona w wyborach do Sejmu ‘2005 w gminach wiejskich województwa łódzkiego wiążą się w sposób statystycznie istotny ze wskaźnikami ...
  • Powiązania ekologiczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym 

   Pielesiak, Iwona (KPZK PAN, 2012)
   Green areas are one of the key elements of an urban region, however, their functioning is rarely taken under consideration in territorial cohesion analyses. In this article a particular attention was paid to the objects ...
  • Powiązania społeczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym 

   Bartosiewicz, Bartosz (KPZK PAN, 2012)
   Social Linkages in Lodz Metropolitan Area. In this paper, the results of the research on territorial cohesion of Lodz Metropolitan Area, perceived in the context of social linkages, are presented. The author took under ...
  • Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym 

   Bartosiewicz, Bartosz; Pielesiak, Iwona (KPZK PAN, 2012)
   The objective of this paper is the assessment of territorial cohesion of Lodz Metropolitan Area in the light of transportation linkages. In the set of those linkages, relations based on the infrastructural development ...
  • Problemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego (przykład Brzezin) 

   Kowalski, Michał; Ror-Maziarz, Paulina; Bartosiewicz, Bartosz (Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2011)
   The main goal of this article is to identify the problems encountered during the process of creation of redevelopment concepts of inner city area, arising from the historically evolved transportation network of small town ...
  • Procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

   Borowska, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, 2011)
   W artykule przedstawiono strukturę przestrzenną miasta Łodzi. Scharakteryzowano ją pod kątem istnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zaprezentowano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania ...
  • Procesy ekstremalne w zapisie osadów i form warciańskich regionu łódzkiego 

   Rdzany, Zbigniew (Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008)
   W regionie łódzkim w osadach i formach zlodowacenia warty przeanalizowano ślady zdarzeń ekstremalnych celem określenia ich roli w morfogenezie glacjalnej. Zapis ten, niezwykle różnorodny genetycznie i strukturalnie, ...
  • Produkt turystyczny 

   Kaczmarek, Jacek; Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w łodzi, 2002)
   W klasycznej formule marketingowej „5P” pojęcie produktu wymieniane jest „jednym tchem” z pozostałymi czterema składnikami. Dobrze, jeśli występują one bezpośrednio po produkcie, gorzej jeśli znajdują się przed nim. Istotnym ...
  • Produkt turystyczny - szlak 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2006)
   Mimo długiej i bogatej historii tworzenia szlaków turystycznych w Polsce (od 1880 r.) do dziś nie dopracowano się jednej, powszechnie akceptowanej ich definicji. Problemy z precyzyjnym zdefiniowaniem szlaku turystycznego ...
  • Produkt turystyczny i jego ewolucja 

   Kaczmarek, Jacek; Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo UŁ, 2001)
   Głównym celem artykułu jest uporządkowanie zagadnień związanych z produktem turystycznym i jego historycznym rozwojem. Autorzy podejmują próbę nowego spojrzenia na rozwój migracji i usług turystycznych. Podstawą rozważań ...
  • Program "Europe Senior Tourism" - założenia, realizacja, efekty ekonomiczne 

   Mokras-Grabowska, Justyna (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2010)
   Artykuł opisuje założenia, realizację i efekty ekonomiczne programu "Europe Senior Tourism", opracowanego przez Instytut Turystyki w Hiszpanii, na sezon 2009/2010. Program "Europe Senior Tourism" jest częścią unijnego ...
  • Propozycje narzędzi wykorzystywanych w edukacji regionalnej 

   Mokras-Grabowska, Justyna (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2006)
   Celem edukacji regionalnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest kształtowanie poczucia własnej tożsamości. Edukacja regionalna daje szansę holistycznego kształcenia, pozwala poprzez aktywne uczestnictwo nabywać wiedzę ...
  • Przemiany przestrzenne wybranych miast mazurskich w latach 1945-1989, w świetle badań jakościowych mieszkańców 

   Musiaka, Łukasz (Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Krajobrazu Kulturowego, 2019)
   Ofensywa Armii Czerwonej w 1945 r. spowodowała ogromne zniszczenia miast mazurskich. W niektórych przypadkach, czasami bezpowrotnie, zatarty został powstający przez wieki krajobraz kulturowy. Odbudowa ze zgliszczy i ...
  • Przemiany wsi pod wpływem przemysłu na obszarze wiejskiej gminy Zgierz w województwie łódzkim – wybrane aspekty przestrzenne 

   Walkiewicz, Danuta (IGiPZ PAN, PTG, 2013)
   W artykule podjęto problem roli przemysłu na obszarach wiejskich w przekształceniach wsi w wiejskiej gminie Zgierz położonej w strefie podmiejskiej Łodzi. Przedstawiono ogólna charakterystykę sektora przemysłowego na tle ...
  • Przestrzenna różnorodność jako czynnik konkurencyjności hoteli 

   Napierała, Tomasz (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
   Przestrzenna koncentracja różnorodnych przedsiębiorstw hotelowych jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej. Ustalono, że wraz ze zmniejszeniem odległości między hotelem a najbliższymi obiektami o różnym ...
  • Przestrzenne i kulturowe aspekty funkcjonowania żydowskich łaźni rytualnych 

   Majewska, Anna (Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, 2017-10-15)
   W  artykule omówiono przestrzenne i  kulturowe aspekty funkcjonowania żydowskich łaźni rytualnych w województwie śląskim, w tym rozmieszczenie mykw obecnie nieistniejących oraz reliktów łaziebnych założeń przedwojennych. ...
  • Przestrzeń sepulkralna w turystyce 

   Stasiak, Andrzej; Tanaś, Sławoj (Wydawnictwo WSTH w Łodzi, 2005)
   The sepulchral space in tourism Summary The sepulchral space is a fragment of the geographical space consecrated for burials and deposing ashes after cremation. Its purpose is also to commemorate the dead through ...
  • Przestrzeń turystyczna jako przestrzeń doświadczeń 

   Stasiak, Andrzej (2019)
   Specyfiką turystyki, wyróżniającą ją na tle innych gałęzi gospodarki, jest przestrzenny charakter doświadczeń (ścisłe powiązanie doświadczeń podróżnych z konkretną lokalizacją). W pracy przedstawiono definicję i rodzaje ...
  • Przyczyny i konsekwencje zmian zaludnienia Łemkowszczyzny w XX wieku 

   Barwiński, Marek (University of Presov, 2006)
   Gwałtowne zmiany zaludnienia Łemkowszczyzny w XX wieku, były w głównej mierze powodowane tragicznymi wydarzeniami historycznymi, decyzjami politycznymi i czynnikami ekonomicznymi. Doprowadziły one do całkowitego przeobrażenia ...