Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica jest czasopismem o tradycji sięgającej 1945 r. Początkowo ukazywało się pod nazwą Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne W 1975 r. jego nazwę zmieniono na Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne , wyodrębniając równocześnie zeszyty o tematyce historycznej poprzez wprowadzenie dodatkowego określenia Folia historica . Od 1980 r. kolejne numery naszego periodyku publikowane są pod obecnym tytułem. Z chwilą utworzenia Przeglądu Nauk Historycznych w 2002 r., czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica zmieniło swój charakter, stając się swego rodzaju pismem komplementarnym w stosunku do wiodącego od tej pory periodyku łódzkiego ośrodka historycznego. Ścisły związek pomiędzy obu wydawnictwami zapewnia wspólna Redakcja i Rada Programowa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica jest czasopismem o nieregularnym charakterze (rocznie ukazują się 1, 2 lub 3 zeszyty), przeznaczonym generalnie dla młodych historyków, pracowników naukowych i doktorantów. Nie jest to wszakże regułą, gdyż na łamach naszego periodyku publikowane są również prace historyków o ustalonej już renomie i doświadczeniu. Wśród autorów dominują pracownicy naukowi i doktoranci związani z Uniwersytetem Łódzkim, ale przyjmowane są do druku również prace nadsyłane z innych ośrodków (ostatnio przeważnie z Uniwersytetu Wrocławskiego). Na łamach Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica ukazują się wyłącznie artykuły o charakterze naukowym. Redaktorem czasopisma jest Zbigniew Anusik. Tematyka periodyku, wydawanego w formie zeszytów naukowych, dotyczy historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych.

ISSN 0208-6050 (print)
ISSN 2450-6990 (online)
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Collections in this community

Recent Submissions

View more