Show simple item record

dc.contributor.authorKarwowska, Marzena
dc.date.accessioned2020-05-16T08:07:55Z
dc.date.available2020-05-16T08:07:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKarwowska M., Antropologia wyobraźni twórczej w badaniach literackich. Świat wyobraźni Brunona Schulza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, doi: 10.18778/7969-546-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-546-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31936
dc.descriptionKsiążka poświęcona antropologii wyobraźni twórczej w badaniach literackich na przykładzie twórczości Brunona Schulza i jego twórczej wyobraźni jest błyskotliwym, z erudycją i znajomością przedmiotu napisanym studium. Składa się z dwu części: pierwszej, poświęconej antropologii wyobraźni twórczej w kontekście metodologii oraz drugiej, przybliżającej czytelnikowi świat wyobrażony Schulza z punktu widzenia antropologii literatury. Jej autorka dokonuje przeglądu pism antropologicznych Gastona Bachelarda i prezentuje założenia teoretyczne antropologii wyobraźni twórczej Gilberta Duranda. Kreśli ponadto współczesne tendencje w postdurandowskim nurcie badań literackich. Analizując twórczość Schulza, wyodrębnia pola tematyczne i odpowiadające im konstrukcje. Są to: mitologia nieba (obrazy wznoszenia, upadku, poetyka skrzydeł, schemat katamorficzny); deformacja wyobrażeniowa (imaginacyjny schemat gigantyzacji, liliputyzacja, hiperboliczne wzmocnienie obrazu); „Przesmyki sprzeczności”. „Uszczęśliwiające antynomie”; pomiędzy „orgią światła” i „gilotyną nocy”; wyobrażeniowe oblicza czasu; homo patiens; transpozycja mityczna; „spacery sceptyka przez rumowiska kultury”; wyobraźnia uskrzydlona. Znamienny jest tytuł zakończenia: Pomiędzy schizomorfią wyobraźni a „światem zamkniętym na klucz”.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectantropologia wyobraźnipl_PL
dc.subjectantropologia literaturypl_PL
dc.subjectpostbachelardyzmpl_PL
dc.subjectpostdurandowski nurt badań literackichpl_PL
dc.titleAntropologia wyobraźni twórczej w badaniach literackich. Świat wyobraźni Brunona Schulzapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number351pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-547-8
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarzena Karwowska (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego), doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca. Studiowała filologię polską oraz, w ramach indywidualnego toku studiów, kulturoznawstwo i filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi badania z zakresu antropologii wyobraźni twórczej i mitokrytyki, zrealizowała staże naukowe z tej dziedziny na uniwersytetach we Francji (Uniwersytet Stendhala w Grenoble – Centre de Recherche sur l’Imaginaire, Paris IV Sorbonne). Jest członkiem towarzystwa naukowego Association des Amis du Centre de Recherche sur l’Imaginaire (Grenoble, Francja). W latach 2000–2004 pełniła funkcję redaktora naczelnego „Alchimie Française. Correspondances des arts” (wydawca: Alliance Française, Uniwersytet Łódzki). Specjalny numer pisma (7/2003–2004) reprezentował Uniwersytet Łódzki podczas Sezonu Kultury Polskiej we Francji, na zaproszenie Ośrodka Kultury Polskiej w Paryżu. Od 2011 r. członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego pt. „Czytanie Literatury”. Od 2013 r. zastępca redaktora naczelnego „Prac Polonistycznych”. Opiekun Koła Naukowego Mitokrytyków, działającego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesAdamczyk S., Ontyczno-psychologiczna struktura aktu poznawczego w nauce Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, „Roczniki Filozoficzne”, 8(1960), z. 4pl_PL
dc.referencesAlbouy P., Mythes et mythologies dans la littérature française, Armand Colin, Paris 1969.pl_PL
dc.referencesAlbouy P., Quelques gloses sur la notion de mythe littéraire, [in:] idem, Mythographies, José Corti, Paris 1976.pl_PL
dc.referencesAlleau R., De la nature des symboles, Paris 1958.pl_PL
dc.referencesAndrzejewski B., Animal symbolicum. Ewolucja neokantyzmu Ernsta Cassirera, Poznań 1980.pl_PL
dc.referencesAnquetil G., Gilbert Durand – anthropologue de l’imaginaire, „Nouvelles Littéraires” 1980, nr 2724.pl_PL
dc.referencesAntigone et la résistance civile, dir. L. Couloubaritsis, J.F. Ost, Ousia, Bruxelles 2004.pl_PL
dc.referencesApproches bachelardiennes des oeuvres littéraires, dir. J.-Y. Bosseur et al., Gunter Narr Verlag, Tübingen 1996.pl_PL
dc.referencesAriès Ph., Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesAriès Ph., Miejsce dla dzieciństwa, przeł. M. Garbalińska, [w:] Dzieci, oprac. M. Janion, S. Chwin, t. 2, Gdańsk 1988.pl_PL
dc.referencesArt, mythe et création, dir. J.-Y. Bosseur et al., Le Hameau, Dijon 1988.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Fizjognomika, [w:] idem, Pisma różne, przeł. L. Regner, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesArystoteles, O rodzeniu się zwierząt, przeł. P. Siwek, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Zoologia, przeł. P. Siwek, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesBachelard G., L’Air et les songes, Corti, Paris 1994 (wyd. 1, 1943).pl_PL
dc.referencesBachelard G., Chwila poetycka, chwila metafizyczna, przeł. H. Chudak, „Poezja”, 1/1997.pl_PL
dc.referencesBachelard dans le monde, dir. J. Gayon, J.-J. Wunenburger, PUF, Paris 2000.pl_PL
dc.referencesBachelard G., L’Eau et les rêves, Corti, Paris 1997 (wyd. 1, 1942).pl_PL
dc.referencesBachelard G., Lautréamont, Corti, Paris 1939.pl_PL
dc.referencesBachelard G., Płomień świecy, przeł. J. Rogoziński, Gdańsk 1996.pl_PL
dc.referencesBachelard G., La Poétique de l’espace, Quadrige/PUF, Paris 2004 (wyd. 1, PUF, 1957).pl_PL
dc.referencesBachelard G., La Poétique de la rêverie, Quadrige/PUF, Paris 2005 (wyd. 1, PUF, 1960).pl_PL
dc.referencesBachelard G., Poetyka marzenia, przeł. L. Brogowski, Gdańsk 1998.pl_PL
dc.referencesBachelard G., La Psychanalyse du feu, Gallimard, Paris 1976 (wyd. 1, 1938).pl_PL
dc.referencesBachelard G., La Terre et les rêveries du repos. Essai sur les images de l’intimité, Corti, Paris 1997 (wyd. 1, 1948).pl_PL
dc.referencesBachelard G., La Terre et les rêveries de la volonté. Essai sur l’imagination de la matière, Corti, Paris 1996 (wyd. 1, 1947).pl_PL
dc.referencesBachelard G., Wyobraźnia poetycka, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesBal-Nowak M., Mit jako forma symboliczna w ujęciu Ernsta Cassirera, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesBallestra-Puech S., Longue Durée et Grands Espaces: le champ mythocritique, [in:] Le Comparatisme aujourd’hui, dir. S. Ballestra-Puech, J.M. Maura, Université Charles-de Gaulle-Lille III, Villeneuve d’Asq, 1999.pl_PL
dc.referencesBarthes R., Mythologies, Ed. du Seuil, Paris 1957.pl_PL
dc.referencesBarthes R., Sade, Fourier, Loyola, przeł. R. Lis, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesBarthes R., Znak w wyobraźni, przeł. J. Lalewicz [w:] Mit i znak, oprac. J. Błoński, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesBartosik M., Bruno Schulz jako krytyk, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesBastian Æ., Brunel P., Sisiphe et son rocher, Éditions du Rocher, Monaco 2004.pl_PL
dc.referencesBataille G., Literatura a zło, przeł. M. Wodryńska-Walicka, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesBernadie S., L’Espace imaginaire, „Recherches et Travaux” 1977, nr 15 (L’imaginaire).pl_PL
dc.referencesBessière J., Mythe, symbole, roman, PUF, Paris 1980.pl_PL
dc.referencesBettelheim B., Freud i dusza ludzka, przeł. D. Danek, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesBiałczyński Cz., Stworze i zdusze, czyli starosłowiańskie boginki i demony, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesBiałostocki J., Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesBible et imaginaire, dir. D. Chauvin, Iris, Grenoble 1991.pl_PL
dc.referencesBible et mythes, dir. D. Chauvin, Iris, Grenoble 1992.pl_PL
dc.referencesLa Bible, images, mythes et traditions, dir. D. Chauvin, Albin Michel, Paris 1994.pl_PL
dc.referencesBiedermann H., Leksykon symboli, przeł. J. Rubinowicz, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBilen M., Le Mythe de l’écriture, Paradigme, Paris 1999.pl_PL
dc.referencesBłoński J., Teoria obrazu poetyckiego, „Pamiętnik Literacki”, 1/1962.pl_PL
dc.referencesBocheński T., Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombowicza, Schulza, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesBohm D., Wholeness and the implicate order, London 1980.pl_PL
dc.referencesBoia L., Entre l’ange et la bête, le mythe de l’homme différent de l’Antiquité à nos jours, Plon, Paris 1995.pl_PL
dc.referencesBoia L., Pour une histoire de l’imaginaire, Les Belles Lettres, Paris 1998.pl_PL
dc.referencesBolecki W., Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza, [w:] idem, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 1982.pl_PL
dc.referencesBonaparte M., Chronos, Eros, Tanatos, PUF, Paris 1952.pl_PL
dc.referencesBonaparte M., Psychanalyse et anthropologie, PUF, Paris 1952.pl_PL
dc.referencesBonnefoy Y., Dictionnaire des mythologies, Flammarion, Paris 1981.pl_PL
dc.referencesBorowicz K., Drzewo i rzeka w ogrodzie Eden w świetle egzegezy mistycznej hebrajskiej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1951, nr 4.pl_PL
dc.referencesBosetti G., L’Hippogriffe et le voyage aérien dans le Roland Furieux de l’Arioste, „Recherches et Travaux” 1983, nr 24.pl_PL
dc.referencesBrady V., French archetypal criticism. The contribution of Durand, [in:] idem, French literary criticism, University of South California, 1977.pl_PL
dc.referencesBreza T., Sobowtór zwykłej rzeczywistości, „Kurier Poranny” 1934, nr 103.pl_PL
dc.referencesBrunel P., Apollinaire entre deux mondes. Le contrepoint mythique dans «Alcools» (Mythocritique II), PUF, Paris 1996.pl_PL
dc.referencesBrunel P., Dictionnaire des mythes littéraires, Rocher, Monaco 1988.pl_PL
dc.referencesBrunel P., Dix mythes au féminin, Librairie d’Amérique et d’Orient, Paris 1999.pl_PL
dc.referencesBrunel P., L’Evocation des morts et la descente aux enfer, Sedes, Paris 1974.pl_PL
dc.referencesBrunel P., L’Imaginaire du secret, Ellug, Grenoble 1998.pl_PL
dc.referencesBrunel P., Le Mythe d’Électre, Armand Collin, Paris 1971.pl_PL
dc.referencesBrunel P., Le Mythe de la métamorphose, Armand Collin, Paris 1974.pl_PL
dc.referencesBrunel P., Mythes, [in:] La Recherche en Littérature Générale et Comparée en France, S.F.L.G.C., Paris 1983.pl_PL
dc.referencesBrunel P., Mythes et littérature, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, Paris 1994.pl_PL
dc.referencesBrunel P., Mythocritique, théorie et parcours, PUF, Paris 1992.pl_PL
dc.referencesBrunel P., Mythopoétique des genres, PUF, Paris 2003.pl_PL
dc.referencesBruno Schulz. In memoriam 1892–1992, red. M. Kitowska-Łysiak, Lublin 1992.pl_PL
dc.referencesBruno Schulz 1892–1942. Katalog-pamiętnik wystawy „Bruno Schulz. Ad memoriam w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, red. W. Chmurzyński, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesBuchowski M., Magia i rytuał, Warszawa 1993.pl_PL
dc.references„Bulletin de liaison des Centres de Recherches sur l’Imaginaire” 2003, nr 21.pl_PL
dc.referencesBuxton R., La Grèce de l’imaginaire. Les contextes de la mythologie, La Découverte, Paris 1966.pl_PL
dc.referencesCahiers Gaston Bachelard. Bachelard et l’écriture, numéro special, Centre Gaston Bachelard, Dijon 2004.pl_PL
dc.referencesCaillois R., Człowiek i sacrum, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesCaillois R., Le Mythe et l’homme, Gallimard, Paris 1938.pl_PL
dc.referencesCalame C., Ilusion de la mythologie, „Nouveaux actes sémiotiques”, 12/1990.pl_PL
dc.referencesCampbell J., Potęga mitu, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesCantarella R., Poeti bizantini, Milano 1953.pl_PL
dc.referencesCarlier C., Grittin-Rotterdam N., Des mythes aux mythologies, Ellipses, Paris 1994.pl_PL
dc.referencesCassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesCassirer E., Philosophie des formes symboliques, Minuit, Paris 1972.pl_PL
dc.referencesCastelao-Lawless T., L’Espace physique et l’espace poétique dans la phénoménologie de Gaston Bachelard, „Cahiers Gaston Bachelard. Bachelard et écriture”, numéro spécial, Dijon 2004.pl_PL
dc.referencesChar R., A une sérénité crispée, Gallimard, Paris 1951.pl_PL
dc.referencesChauvin D., La Bible, images, mythes et traditions, Albin Michel, Paris 1994.pl_PL
dc.referencesChauvin D., L’Oeuvre de William Blake, apocalypse et transfiguration, Ellug, Grenoble 1992.pl_PL
dc.referencesChauvin D., Viatiques. Essai sur l’imaginaire de Philippe Jaccottet, PUG, Grenoble 2003.pl_PL
dc.referencesChauvin D., Chevrel Y., Introduction à la Littérature Comparée: du commentaire à la dissertation, Dunod-Bordas, Paris 1996.pl_PL
dc.referencesChevalier J., Gheerbrant A., Dictionnaire des symboles, Laffont/Jupiter, Paris 1976.pl_PL
dc.referencesChevrel Y., Études de réception et histoire des mentalités, „Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte” 2001, 25 (2/3).pl_PL
dc.referencesChevrel Y., Les Études de réception, [in:] Y. Chevrel, P. Brunel, Précis de littérature comparée, PUF, Paris 1989.pl_PL
dc.referencesChevrel Y., Méthodologie des études de réception: perspectives comparatistes, „Oeuvres et Critiques” 1986, XI, 2.pl_PL
dc.referencesChocheyras J., Pratique de l’aviation et vision du monde dans les années 30: Malraux et Saint-Exupery, „Recherches et Travaux” 1983, nr 24.pl_PL
dc.referencesChudak H., Fenomenologia Bachelarda, „Przegląd Humanistyczny”, 5/1977.pl_PL
dc.referencesChudak H., Testament metodologiczny Bachelarda, „Przegląd Humanistyczny”, 2/1991.pl_PL
dc.referencesChudak H., Wśród studiów o metodzie Gastona Bachelarda, „Przegląd Humanistyczny”, 3/1972.pl_PL
dc.referencesClément O., Ciało śmiertelne i chwalebne. Wprowadzenie do teopoetyki ciała, przeł. M. Żurowska, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesCorbin H., L’Imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn Arabî, Flammarion, Paris 1958.pl_PL
dc.referencesCorbin H., Mundus imaginalis ou l’imaginaire et l’imaginal, „Cahiers Internationaux de symbolisme”, 6/1964.pl_PL
dc.referencesCorbin H., Terre céleste et corps de résurection, Buchet-Chastel, Paris 1960.pl_PL
dc.referencesCotterell A., Słownik mitów świata, przekład zbiorowy, red. Z. Gromiec, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesCzabanowska-Wróbel A., „Powtórne dzieciństwo” w twórczości Brunona Schulza, [w:] eadem, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesCzas w kulturze, red. A. Zajączkowski, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesCzeremski M., Struktura mitów. W stronę metonimii, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesCzytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 8–10 czerwca 1992, red. J. Jarzębski, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesDagognet F., Gaston Bachelard, PUF, Paris 1972.pl_PL
dc.referencesDarowski R., Filozofia człowieka, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesDechaux R., Oui ou non, Les Sorcières volent-elles?, „Recherches et Travaux” 1983, nr 24.pl_PL
dc.referencesDédéyan Ch, Le thème de Faust dans la littérature européenne, Lettres Modernes, Paris 1961.pl_PL
dc.referencesDeprez S., Mircea Eliade: la philosophie du sacré, L’ Harmattan, Paris 1999.pl_PL
dc.referencesDeremetz A., Petite histoire des définitions du mythe. Le mythe: un concept ou un nom?, [in:] Mythe et création, dir. P. Cazier, Presses Universitaires de Lille, Lille 1994.pl_PL
dc.referencesDerrida J., Khôra, Galilée, Paris 1993.pl_PL
dc.referencesDesautels J., Mythe et politique: un voyage au pays de l’ambigu, „Actes du Colloque de Liège”, Liège 1990.pl_PL
dc.referencesDesoille R., L’Exploration de l’activité subconsciente par la méthode du rêve éveillé, D’Artrey, Paris 1938.pl_PL
dc.referencesDesoille R., Le Rêve éveillé en psychotérapie, PUF, Paris 1945.pl_PL
dc.referencesDétienne M., L’Invention de la mythologie, Gallimard, Paris 1981.pl_PL
dc.referencesDétienne M., Transcrire le mythologies, Albin Michel, Paris 1994.pl_PL
dc.referencesDétoc S., La Gorgone Méduse, Éditions du Rocher, Monaco 2006.pl_PL
dc.referencesDictionnaire des mythes littéraires, dir. P. Brunel, Éditions du Rocher, Monaco 1988.pl_PL
dc.referencesDierkens A., Dimensions du sacré dans la littératures profanes, Université de Bruxelles, Bruxelles 1999.pl_PL
dc.referencesDufrenne M., Esthétique et philosophie, Klincksieck, Paris 1980.pl_PL
dc.referencesDufrenne M., Gaston Bachelard et la poésie de l’imagination, „Etude Philosophiques” 1963.pl_PL
dc.referencesDumézil G., Du mythe au roman, PUF, Paris 1970.pl_PL
dc.referencesDumézil G., Mythe et épopée, Gallimard, Paris 1968.pl_PL
dc.referencesDurand G., L’Âme tigrée, Denoël/Gonthier, Paris 1980.pl_PL
dc.referencesDurand G., L’Anthropologie et les structures du complexe, „Sociétés”, 2007/4, nr 98.pl_PL
dc.referencesDurand G., À propos du vocabulaire de l’imaginaire, „Recherches et Travaux” 1977, nr 15.pl_PL
dc.referencesDurand G., Beaux-arts et archétypes, PUF, Paris 1989.pl_PL
dc.referencesDurand G., Champs de l’imaginaire, dir. D. Chauvin, Ellug, Grenoble 1996.pl_PL
dc.referencesDurand G., Figures mythiques et visages de l’oeuvre. De la mythocritique à la mythanalyse, Berg International, Paris 1979.pl_PL
dc.referencesDurand G., La Foi du cordonnier, Denoël, Paris 1984.pl_PL
dc.referencesDurand G., Le Grand changement ou l’après-Bachelard (Actes du Colloque du CRI, Sorbonne 1983), „Cahiers de l’Imaginaire”, 1/1987.pl_PL
dc.referencesDurand G., L’Imagination symbolique, PUF, Paris 2003 (wyd. I 1964, przekład polski: G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, przeł. C. Rowiński, Warszawa 1986).pl_PL
dc.referencesDurand G., L’Imaginaire. Essai sur les sciences et la philosophie de l’image, Hatier, Paris 1994.pl_PL
dc.referencesDurand G., Introduction à la mythodologie, Albin Michel, Paris 1996.pl_PL
dc.referencesDurand G., Psychanalyse de la neige, „Mercure de Franche” 1953, nr 8.pl_PL
dc.referencesDurand G., Science de l’homme et tradition. Le „Nouvel Esprit Anthropologique”, Berg International, Paris 1980.pl_PL
dc.referencesDurand G., Science objective et conscience symbolique dans l’oeuvre de Gaston Bachelard, „Cahiers Internationaux de symbolisme”, 4/1963.pl_PL
dc.referencesDurand G., La Sortie du XX siècle, [in:] idem, Pensée hors du Rond, Hachette, Paris 1986.pl_PL
dc.referencesDurand G., Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Dunod, Paris 1992 (wyd. 1, PUF, Paris 1960).pl_PL
dc.referencesDurand G., L’Univers du symbole, [in:] Champs de l’imaginaire, dir. D. Chauvin, Ellug, Grenoble 1996.pl_PL
dc.referencesDurand G., Wyobraźnia symboliczna, przeł. C. Rowiński, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesDurand G., Sun Ch., Mythe, thèmes et variations, Desclée de Brouwer, Paris 2000.pl_PL
dc.referencesDurand Y., Structures de l’imaginaire et comportement, „Cahiers Internationaux de symbolisme”, 4/1963.pl_PL
dc.referencesDuvignaud J., Spectacle et société, Denoël-Gonthier, Paris 1970.pl_PL
dc.referencesDybizbański M., Szturc W., Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesEdeline F., Le Symbole et l’ image selon la théorie des codes, „Cahiers Internationaux de symbolisme”, 2/1963.pl_PL
dc.referencesEigeldinger M., Lumières du mythe, PUF, Paris 1983.pl_PL
dc.referencesEliade M., Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesEliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1988; t. 2: Od Gautamy Buddy do chrześcijaństwa, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1994; t. 3: Od Mahometa do wieku Reform, przeł. A. Kuryś, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesEliade M., Images et symboles, Gallimard, Paris 1952.pl_PL
dc.referencesEliade M., Mit wiecznego powrotu, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesEliade M., Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, przeł. M.P. Rodakowie, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesEliade M., Sacrum i profanum: o istocie religijności, przeł. R. Reszke, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesEliade M., Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesEliade M., Świat, miasto, dom, [w:] idem, Okultyzm, czary, mody kulturalne, przeł. I. Kania, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesEliade M., Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesEliade M., Wprowadzenie do mitologii śmierci, [w:] idem, Okultyzm, czary, mody kulturalne, przeł. I. Kania, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesEliade M., Couliano I., Dictionnaire des religions, Plon, Paris 1994.pl_PL
dc.referencesEmrich W., Interpretacja symboli a badanie mitów, [w:] idem, Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, Kraków 1972.pl_PL
dc.referencesL’Espace, la théârtalité et l’imaginaire, red. B. Sosień, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesEstès C.P., Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach, przeł. A. Cioch, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesEstetyka czterech żywiołów, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesFalicka K., O miejsce dla wyobraźni, „Literatura Ludowa”, 1/1978.pl_PL
dc.referencesFerrier J.L., Le Cordonnier de l’ Imaginaire, „Le Point”, 11/1984.pl_PL
dc.referencesFicowski J., Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje, Kraków– Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesFicowski J., Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny 2002.pl_PL
dc.referencesFicowski J., Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, Kraków 1967.pl_PL
dc.referencesFinz C., Les Imaginaires du Corps en Mutation: du corps enchanté au corps en chantier, L’Harmattan, Paris 2008.pl_PL
dc.referencesForstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesFoucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesFrancastel P., La Sociologie de l’art et sa vocation interdisciplinaire, Denoël-Gonthier, Paris 1976.pl_PL
dc.referencesFrazer J.G., Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesFreud M., Freud – mój ojciec, przeł. R. Gałkowski, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesFreud S., Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesFreud S., Wstęp do psychoanalizy, przeł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, Warszawa, 1982.pl_PL
dc.referencesFrye N., Archetypy literatury, [w:] idem, Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, Kraków 1972.pl_PL
dc.referencesLa Galaxie de l’Imaginaire. Dérive autour de l’oeuvre de G. Durand, redakcja zbiorowa, Berg International, Paris 1980.pl_PL
dc.referencesGąssowski J., Mitologia Celtów, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesGenette G., Figures, Seuil, Paris 1966.pl_PL
dc.referencesGenette G., Figures IV, Seuil, Paris 1999.pl_PL
dc.referencesGenette G., Palimpsestes. La Littérature au second degré, Seuil, Paris 1982.pl_PL
dc.referencesGély V., L’Invention d’un mythe: Psyché. Allégorie et fiction, du siècle de Platon au temps de La Fontaine, Champion 2006.pl_PL
dc.referencesGély V., Mythes et littérature. Bilan critique, [in:] Mythes et littérature, dir. S. Parizet, Lucie editions pour la SFLGC, Paris 2008.pl_PL
dc.referencesGély V., Mythes et littérature, [in:] La Recherche en Littérature Générale et comparée, dir. A. Tomiche, K. Zieger, Presses U. de Valenciennes, 2007.pl_PL
dc.referencesGély V., La Nostalgie du moi. Écho dans la littérature européenne, PUF, Paris 2000.pl_PL
dc.referencesGerlich G.M., Narodziny, zaślubiny, śmierć, Katowice 1984.pl_PL
dc.referencesGilgamesz. Epos starożytnego Dwurzecza, przeł. R. Stiller, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesGinestier P., Pour connaître Bachelard, Bordas, Paris 1987.pl_PL
dc.referencesGoethe J.W., Faust, przeł. F. Konopka, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesGombrowicz W., Dziennik 1961–1966, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesGombrowicz W., Testament, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesGorer G., Pornografia śmierci, „Teksty” 1979, nr 3.pl_PL
dc.referencesGrave de C., Eléments de littérature comparée: thèmes et mythes, Hachette, Paris 1995.pl_PL
dc.referencesGraves R., Les Mythes grecs, Fayard, Paris 1976.pl_PL
dc.referencesGrève C. de, Eléments de littérature comparée. Thèmes et mythes, Hachette, Paris 1995.pl_PL
dc.referencesGryszkiewicz B., Ironia i mistycyzm, „Miesięcznik Literacki” 1980, nr 3.pl_PL
dc.referencesGuardini R., Znaki święte, przeł. J. Birkenmajer, Wrocław 1982.pl_PL
dc.referencesGuenon R., Symboles de la science sacrée, Gallimard, Paris 1998.pl_PL
dc.referencesGuimbretière A., Quelques remarques préliminaires sur le symbole et le symbolisme, „Cahiers Internationaux de symbolisme”, 2/1963.pl_PL
dc.referencesGusdorf G., Mythe et métaphysique, Flammarion, Paris 1953.pl_PL
dc.referencesHaeffner G., Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, przeł. W. Szymona, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesHeidegger M., Cóż po poecie, przeł. K. Wolicki, [w:] idem, Drogi lasu, przeł. J. Gierasimiuk, R. Marszałek, J. Mizera, J. Sidorek, K. Wolicki, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesHeidmann U., Poétiques comparées des mythes. De l’Antiquité á la Modernité, Payot, Lausanne-Nadir 2004.pl_PL
dc.referencesHezjod, Prace i dnie, przeł. W. Steffen, Wrocław 1952.pl_PL
dc.referencesImaginaires du vent, dir. M. Viègnes, Imago, Paris 2003.pl_PL
dc.referencesImaginaires des points cardinaux: aux quatre angles du monde, dir. M. Viegnes, Imago, Paris 2005.pl_PL
dc.referencesIngarden R., Spór o istnienie świata, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesIntertekstualność i wyobraźniowość, red. B. Sosień, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesIntroduction aux méthodologies de l’imaginaire, dir. J. Thomas, Ellipses, Paris 1998.pl_PL
dc.referencesJarzębski J., Powieść jako autokreacja, Kraków 1984.pl_PL
dc.referencesJarzębski J., Prowincja centrum. Przypisy do Schulza, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesJarzębski J., Schulz, Wrocław 1999.pl_PL
dc.referencesJasionowicz S., Roland Barthes – Gilbert Durand. Wizje pluralizmu kultury, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesJauss H.R., Pour une estétique de la réception, Gallimard, Paris 1978.pl_PL
dc.referencesJean G., Bachelard. L’enfance et pédagogie, Éditions du Scarabée, Paris 1983.pl_PL
dc.referencesJeune S., Littérature générale et littérature comparée, Minard 1967.pl_PL
dc.referencesJoachimowicz L., Sceptycyzm grecki. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesJolles A., Formes simples, przeł. A.M. Buguet, Ed. du Seuil, Paris 1972.pl_PL
dc.referencesJoy M., Images: Images and Imagination. The Platonist view of Imaginations in the Work of Gilbert Durand, [in:] The Encyclopedia of Religion, red. M. Eliade, New York, 12/1987.pl_PL
dc.referencesJung C.G., Archetypy i symbole. Pisma zebrane, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesJung C.G., Fenomenologia archetypu dziecka, przeł. M. Garbalińska, [w:] Dzieci, oprac. M. Janion, S. Chwin, t. 2, Gdańsk 1988.pl_PL
dc.referencesJung C.G., Métamorphoses et symboles de la libido, Montaigne, Paris 1932.pl_PL
dc.referencesJung C.G., Symbole przemiany, przeł. R. Reszke, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesJung C.G., Kerenyi C., Introduction à l’essence de la mythologie, Payot, Paris 2001.pl_PL
dc.referencesKarkowski Cz., Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza, Wrocław 1979.pl_PL
dc.referencesKarwowska M., Autonarracyjne marzenia pamięci – o pismach antropologicznych Gastona Bachelarda, „Prace Polonistyczne” 2013, seria LXVIII.pl_PL
dc.referencesKarwowska M., Literacka palingeneza mitu w „Bazylissie Teofanu” Tadeusza Micińskiego, [w:] Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku, red. M. Klik, J. Zych, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesKarwowska M., Mityczne figury ziemi w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana, „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 3.pl_PL
dc.referencesKarwowska M., Mundus imaginalis – teoria antropologicznych struktur wyobraźni Gilberta Duranda, [in:] Horyzonty wyobraźni. Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze, red. J. Kornhauser, D. Zając, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesKarwowska M., Le Potentiel érotique de la terre: représentations symboliques dans l’oeuvre de Bolesław Leśmian, [in:] „Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais”, Les répresentations de la terre dans la littérature et l’art européens. Imaginaire et Idéologie. Actes du colloque des 18-19-20 mars 2004 en Sorbonne, 2005/4.pl_PL
dc.referencesKarwowska M., Prapamięć uśpiona. Świat wyobrażeń Bolesława Leśmiana, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKarwowska M., Symbole Apokalipsy. Studia z antropologii wyobraźni, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKarwowska M., Wątki antropologiczne w „Sadzie rozstajnym” Bolesława Leśmiana, [w:] Stulecie „Sadu rozstajnego”, red. M. Stala, U. Pilch, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesKępińska A., Żywioł i mit, Kraków 1983.pl_PL
dc.referencesKierkegaard S., Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesKierkegaard S., Modlitwy, oprac. P.D. LeFevre, przeł. J. Prokopski, Kęty 2007.pl_PL
dc.referencesKierkegaard S., O trudnościach bycia chrześcijaninem. Antologia, wstęp K. Frączek, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesKierkegaard S., Powtórzenie. Próba psychologii eksperymentalnej, przeł. B. Świderski, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesKijowski A., Nekrolog, artykuł poświęcony G. Bachelardowi, „Twórczość”, 12/1962.pl_PL
dc.referencesKlimis S., Le Statut du mythe dans la poétique d’Aristote. Les fondements philosophiques de la tragédie, Ousia, Bruxelles 1997.pl_PL
dc.referencesKociuba M., Gaston Bachelard jako epistemolog, „Studia Filozoficzne”, 11(264)/1987.pl_PL
dc.referencesKołakowski L., Obecność mitu, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKostrzewa R., „Pater familias” – rozważania o wizerunku ojca w twórczości Brunona Schulza, „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 4.pl_PL
dc.referencesKowalski P., Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa–Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesKowalski P., Symbol w kulturze archaicznej, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesKowalski P., Śmierć. Próba uporządkowania znaczeń w kulturze magicznej, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, t. 2, Wrocław 199pl_PL
dc.referencesKoyré A., Mistycy, spirytualiści, alchemicy niemieccy XVI w., przeł. L. Brogowski, Gdańsk 1995.pl_PL
dc.referencesKoyré A., Od zamkniętego świata do nieskończonego wszechświata, przeł. O.W. Kubińscy, Gdańsk 1998.pl_PL
dc.referencesKrąpiec M., Ja – człowiek, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesKrokiewicz A., Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesKrokiewicz A., Studia orfickie, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKultura a religia, red. J. Keller, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesKulturowa teoria literatury, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesKuźma E., Kategorie mitu w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4.pl_PL
dc.referencesLaertios D., Żywoty i poglądy słynnych filozofów, oprac. I. Krońska, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesLambert J., Pieri G., Symboles et rites de l’ancestralité et de l’immortalité: le vent, la pierre, l’eau et le feu dans la mythologie, EUD, Dijon 1999.pl_PL
dc.referencesLeach E., Greimas A.J., Rytuał i narracja, przeł. M. Buchowski, A. Grzegorczyk, E. Umińska-Plisenko, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesLectures politiques des mythes littéraires au XXe siècle, dir. S. Parizet, Presses Universitaires de Paris Ouest, Paris 2009.pl_PL
dc.referencesLeeuw van der G., Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesLegowicz J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesLelito A., Człowiek – animal mythicum w ujęciu Mircei Eliadego, Tarnów 2008.pl_PL
dc.referencesLempen-Ricci S., „Les Structures anthropologiques de l’imaginaire” de Gilbert Durand, [in:] idem, Le Sens de l’Imagination, Librairie de l’Université Georg, Genève 1985.pl_PL
dc.referencesLescure J., Un été avec Bachelard, Luneau-Ascot, Paris 1983.pl_PL
dc.referencesLeśniak K., Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesLévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesLévi-Strauss C., L’Anthropologie structurale, Plon, Paris 1953 (wydanie polskie: C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 1970).pl_PL
dc.referencesLibera Z., Mikrokosmas, makrokosmos i antropologia ciała, Tarnów 1999.pl_PL
dc.referencesLibis J., Bachelard et la mélancolie: l’ombre de Schopenhauer dans la philosophie de Gaston Bachelard, Presses Universitaires du Septentrion, Paris 2001.pl_PL
dc.referencesLilientalowa R., Święta żydowskie, Kraków 1919.pl_PL
dc.referencesLorenc I., Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesLukrecjusz, O naturze wszechrzeczy, przeł. E. Szymański, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesLupasco S., L’Energie et la matière vivante, Julliard, 1962.pl_PL
dc.referencesLupasco S., Logique et contradiction, PUF, Paris 1947.pl_PL
dc.referencesLupasco S., Le Principe de l’antagonisme et la logique de l’énergie, Hermann, Paris 1951.pl_PL
dc.referencesLurker M., Przesłanie symboli. W mitach, kulturach i religiach, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesLurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Romaniuk, Poznań 1989.pl_PL
dc.referencesŁoziński R., Gaston Bachelard: koncepcja poznania i filozofii, „Studia Filozoficzne”, 2/1969.pl_PL
dc.referencesMaffesoli M., Animal symbolicum. Imaginaire et symbole chez Gilbert Durand, „Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques”, 65/1981.pl_PL
dc.referencesMaffesoli M., La Galaxie de l’imaginaire, dérives autour de l’oeuvre de G. Durand, Berg International, 1980.pl_PL
dc.referencesMansuy M., Gaston Bachelard et les éléments, Corti, Paris 1967.pl_PL
dc.referencesMarcondes Cesar C., Herméneutique, phénoménologie et langage chez Gaston Bachelard, „Cahiers Gaston Bachelard. Bachelard et écriture”, numéro spécial, Dijon 2004.pl_PL
dc.referencesMargolin J.-C., Bachelard, Seuil, Paris 1974.pl_PL
dc.referencesMarkowski M.P., Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesMarkowski M.P., Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999.pl_PL
dc.referencesMartin R., Dialectique et esprit scientifique chez Gaston Bachelard, „Études Philosophiques”, X–XII/1963.pl_PL
dc.referencesMaślińska H., Bentham i jego system etyczny, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesMattiussi L., Schème, type, archétype, [in:] Questions de mythocritique. Dictionnaire, dir. D. Chauvin, A. Siganos, Ph. Walter, Imago, Paris 2005.pl_PL
dc.referencesMieletinski E., Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesMindell A., Śniące ciało. Rola ciała w odkrywaniu Jaźni, przeł. B. Szymkiewicz- -Kowalska, T. Teodorczyk, Opole 1984.pl_PL
dc.referencesMinkowski E., Métaphore et symbole, „Cahiers Internationaux de symbolisme”, 5/1964.pl_PL
dc.referencesMit, człowiek, literatura, red. S. Stabryła, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesMityzacja rzeczywistości. Bruno Schulz 1892–1942. Wystawa ze zbiorów Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Muzeum Lubelskie w Lublinie listopad– grudzień 2002, red. R. Bartnik, T. Dunin, H. Kosienkowska, A. Lipa, Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesMonneyron F., Le Mythe et le mythique: bilan et perspective d’une herméneutique, „Cahiers de l’Imaginaire” 1992.pl_PL
dc.referencesMonneyron F., Thomas J., Mythes et littérature, PUF, Paris 2002.pl_PL
dc.referencesMortier D., Mythe littéraire et esthétique de la réception, [in:] Mythes et littérature, dir. P. Brunel, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris 1994.pl_PL
dc.referencesMoszyński K., Kultura ludowa Słowian, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesLe Mythe en littérature. Mélanges offerts à Pierre Brunel, dir. C. Dumoulié, Y. Chevrel, PUF, Paris 2000.pl_PL
dc.referencesMythe et création, dir. P. Cazier, PUL, Lille 1994.pl_PL
dc.referencesMythes et littérature, dir. P. Brunel, Presses de l’ Université de Paris-Sorbonne, Paris 1994.pl_PL
dc.referencesMythes et littérature, dir. S. Parizet, Lucie éditions pour la SFLGC, Paris 2008.pl_PL
dc.referencesMythe et modernité: théories et méthodes, dir. D. Chauvin, Iris, Grenoble 1993.pl_PL
dc.referencesMythe et récit poétique, dir. V. Gely-Ghedira, Université de Clermont-Ferrand, 1999.pl_PL
dc.referencesLe Mythe et le Mythique. Colloque de Cerisy, dir. A. Faivre, F. Tristan, Cahiers de l’Hermétisme, Albin Michel, Paris 1987.pl_PL
dc.referencesNalewajk Ż., W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza. Prolegomena, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesNałkowska Z., Dzienniki IV: 1930–1939, cz. 1: 1930–1934, oprac. H. Kirchner, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesNałkowska Z., Dzienniki V: 1939–1944, oprac. H. Kirchner, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesNawrocka E., O opowiadaniach Brunona Schulza, Gdańsk 1994.pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Wiedza radosna, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesNiżnik J., Mit jako kategoria metodologiczna, „Kultura i Społeczeństwo” 1978, nr 22.pl_PL
dc.referencesNoc. Symbol – temat – metafora, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajka, t. 1–2, Białystok 2011/2012.pl_PL
dc.referencesNoris Ch., Structure and genesis in scientifique theory: Husserl, Bachelard, Derrida, „British Journal for the History of Philosophy”, 8(1)/2000.pl_PL
dc.referencesNowina-Sroczyńska E., Przezroczyste ramiona ojca. Studium etnologiczne o magicznych dzieciach, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesOlchanowski T., Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza, Białystok 2001.pl_PL
dc.referencesO miłości. Antologia, red. M. Grabowski, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesOtto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesPachter M., Gilbert Durand, „Sociétés”, 4/1985.pl_PL
dc.referencesPalingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku, red. M. Klik, J. Zych, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesPanas W., Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza, Lublin 2001.pl_PL
dc.referencesPanas W., Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997.pl_PL
dc.referencesPanas W., Przyjście Mesjasza. O ikonologii mesjańskiej Brunona Schulza, „Kresy”, 2(14)/1993.pl_PL
dc.referencesPanas W., „Regiony czystej poezji”. O koncepcji języka w prozie Brunona Schulza, „Roczniki Humanistyczne”, 1/1974.pl_PL
dc.referencesParinaud A., Gaston Bachelard, Flammarion, Paris 1996.pl_PL
dc.referencesPełka L., Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesPerrot M., Bachelard et la poétique du temps, P. Lang, Berne 2000.pl_PL
dc.referencesPerrot M., Les Mots du rêveur, Éditions Universitaires de Dijon, Dijon 1987.pl_PL
dc.referencesPicart C.J.S., Metaphysics in Gaston Bachelard’s „Reverie”, „Human Studies”, 20/1997.pl_PL
dc.referencesPichois C., Rousseau A.M., La Littérature comparée, Armand Colin, Paris 1967.pl_PL
dc.referencesPieszak E., Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesPietrzykowski M., Mitologia starożytnej Grecji, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesPire F., De l’Imagination poétique dans l’oeuvre de Gaston Bachelard, Corti, Paris 1967.pl_PL
dc.referencesPlaton, Fajdros, przeł. P. Siwek, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesPlaton, Prawa, przeł. M. Maykowska, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesPlaton, Timajos, przeł. P. Siwek, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesPotęga świata wyobrażeń, czyli archetypologia według Gilberta Duranda, red. K. Falicka, Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesPoulet G., Metamorfozy czasu: szkice krytyczne, przeł. W. Błońska, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesQuestions de mythocritique. Dictionnaire, dir. D. Chauvin, A. Siganos, Ph. Walter, Imago, Paris 2005.pl_PL
dc.referencesQuillet P., Bachelard, Editions Seghers, Paris 1964.pl_PL
dc.referencesReik T., La Création de la femme, Éditions Complexe, Bruxelles 1975.pl_PL
dc.referencesReinach S., Cultes, mythes et religions, t. 2, Ernest Leroux, Paris 1906.pl_PL
dc.referencesRenard P., Cyrano ou la chevauchée fantastique du savoir, „Recherches et Travaux” 1983, nr 24.pl_PL
dc.referencesLe Retour du mythe, dir. J.P. Sironneau, F. Bonardel, P.G. Sansonetti, J.C. Charvoz, Bibliothèque de l’Imaginaire, PUG, Grenoble 1980.pl_PL
dc.referencesLes Représentations de la Terre dans la littérature et l’art européens. Imaginaire et Idéologie. Actes du colloque des 18-19-20 mars 2004 en Sorbonne, dir. D. Chauvin, D. Knysz-Tomaszewska, „Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais” 2005, nr 4.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., Egzystencja i hermeneutyka, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesRorschach H., Psychodiagnostic, PUF, Paris 1947.pl_PL
dc.referencesRouart M.F., Le Mythe du juif errant, Corti, Paris 1988.pl_PL
dc.referencesRougemont D. de, Miłość a świat kultury zachodniej, przeł. L. Eustachiewicz, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesRougemont D. de, Mity o miłości, przeł. M. Żurowska, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesRoux J.P., Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesRudhardt J., Cohérence et incohérence de la structure mythique: sa fonction symbolique, „Diogène”, 7/1972.pl_PL
dc.referencesRybicka E., Błądzić w czytaniu: proza Brunona Schulza, [w:] eadem, Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesSandauer A., Rzeczywistość zdegradowana (Rzecz o Brunonie Schulzu), „Przegląd Kulturalny”, 31/1956.pl_PL
dc.referencesSandauer A., Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin (próba krytycznej psychoanalizy), [w:] idem, Pisma zebrane, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesSartre J.P., Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni, przeł. P. Beylin, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesSchaettel M., Gaston Bachelard – le rêve et la raison, Michaut, Paris 1984.pl_PL
dc.referencesScheler M., Cierpienie, śmierć, dalsze życie, przeł. A. Węgrzecki, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesScheler M., Istota i forma sympatii, przeł. A. Węgrzecki, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesScheler M., Ordo amoris, przeł. A. Węgrzecki, [w:] O miłości. Antologia, red. M. Grabowski, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesScheler M., Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, przeł. S. Czerniak, A. Węgrzecki, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesScheler M., Resentyment a moralność, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Ilustaracje do własnych utworów, oprac. J. Ficowski, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Księga listów, oprac. J. Ficowski, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Księga obrazów, oprac. J. Ficowski, Gdańsk 2012.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Oeuvres completes: Les Boutiques de cannelle; Le Sanatorium au croquemort; Essais; Correspondance, Denoël, Paris 2004.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Opowiadania, eseje, listy, oprac. W. Bolecki, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Wrocław 1989.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Powstają legendy. Trzy szkice wokół Piłsudskiego, oprac. S. Rosiek, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Republika marzeń. Utwory rozproszone, opowiadania, fragmenty, eseje, rysunki, oprac. J. Ficowski, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod klepsydrą, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Szkice krytyczne, oprac. M. Kitowska-Łysiak, Lublin 2000.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Xięga bałwochwalcza, oprac. J. Ficowski, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Z listów odnalezionych, oprac. J. Ficowski, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesSciences et archétypes, dir. M. Taleb, Dervy, Paris 2002.pl_PL
dc.referencesSéchehaye M.A., Journal d’une schizophrène, PUF, Paris 1950.pl_PL
dc.referencesSellier P., Le Mythe du héros, Bordas, Paris 1970.pl_PL
dc.referencesSellier P., Qu’est- ce qu’ un mythe littéraire?, „Littérature”, 1984/55.pl_PL
dc.referencesSiedlecka J., Jaśniepanicz, Kraków 1987.pl_PL
dc.referencesSiemieński L., Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesSiganos A., Le Minotaure et son mythe, PUF, Paris 1993.pl_PL
dc.referencesSiganos A., Mythe et écriture; La nostalgie de l’archaïque, PUF, Paris 1999.pl_PL
dc.referencesSiganos A., Vierne S., Montagnes imaginées, montagnes représentées, Ellug, Grenoble 2000.pl_PL
dc.referencesSikorski D., Hermeneutyka symboli w prozie i rysunkach Brunona Schulza, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesSironneau J.P., Figures de l’imaginaire religieux et dérives idéologiques, L’Harmattan, Paris 1993.pl_PL
dc.referencesSironneau J.P., Métamorphoses du mythe et de la croyance, L’Harmattan, Paris 2000.pl_PL
dc.referencesSkwara M., Schulz i Witkacy – głos drugi, „Teksty Drugie” 1999, nr 6.pl_PL
dc.referencesSłownik schulzowski, oprac. i red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesSorel R., Critique de la raison mythologique, PUF, Paris 2000.pl_PL
dc.referencesSosień B., L’Espace, la théâtralité et l’imaginaire, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesSosień B., Images, symboles, mythes et poétique de l’ascension, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesSosień B., Imaginer le jardin, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesSosień B., Intertekstualność i wyobraźniowość, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesSouzenelle A. de, Le Symbolisme du corps humain. De l’arbre de vie au schéma corporel, Editions Dangles & Albin Michel, Paris 2000.pl_PL
dc.referencesSójka J., O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesSpeina J., Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza, Warszawa–Poznań 1974.pl_PL
dc.referencesStala K., Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesLe statut de l’imaginaire dans l’oeuvre de Gilbert Durand, dir. J. Pierre, Quebec 1990.pl_PL
dc.referencesStrożewski W., Pytania o arché, [w:] idem, Istnienie i sens, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesStudia o prozie Brunona Schulza, red. K. Czaplowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1976.pl_PL
dc.referencesSwienko H., Czas i przestrzeń w magicznej interpretacji świata, „Euhemer”, 15/1971.pl_PL
dc.referencesSymbole i symbolika, red. M. Głowiński, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesSymbol w kulturze, red. G. Głuchowski, Lublin 1999.pl_PL
dc.referencesSzafraniec J., Magia, ryty i terapie, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesSzewczyk K., Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesSzturc W., Archeologia wyobraźni. Studia o Słowackim i Norwidzie, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesSzturc W., „Faust” Goethego. Ku antropologii romantycznej, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesŚlósarska J., Bądź szybszy od śmierci. Studia z antropologii kultury, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesŚlósarska J., Łapacze snów. Ponowoczesne kody spójności kulturowej, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesŚlósarska J., Mistyczne i archetypiczne obrazy kosmosu, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesŚlósarska J., Studia z poetyki antropologicznej, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesŚlósarska J., W świetle symboli, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesTadie J.Y., Gilbert Durand et l’imagination symbolique, [in:] idem, Sociologie contemporaine, Vigot, Paris 1989.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 1–2, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesTeatr pamięci Brunona Schulza, red. J. Ciechowicz, H. Kasjaniuk, Gdynia 1993.pl_PL
dc.referencesThiboutot C., Martinez A., Jager D., Gaston Bachelard and phenomenology, „Journal of Phenomenological Psychology” 1999, 30/1.pl_PL
dc.referencesThomas J., Introduction aux méthodologies de l’Imaginaire, Ellipses, Paris 1998.pl_PL
dc.referencesThomas J., Structures de l’imaginaire dans l’Énéide, Les Belles Lettres, Paris 1981.pl_PL
dc.referencesTokarska-Bakir J., Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesToudoire-Surlapierre F., Hamlet, l’ombre et la mémoire, Éditions du Rocher, Monaco 2004.pl_PL
dc.referencesTrousson R., Le Thème de Prométhée dans la littérature européenne, Droz, Genève 1964.pl_PL
dc.referencesTrousson R., Un problème de la littérature comparée: les études et thèmes, Minard 1965.pl_PL
dc.referencesTylor E.D., Cywilizacja pierwotna, przeł. Z. Kowerska, Warszawa 1898.pl_PL
dc.referencesUliński M., Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesUmierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej, red. M. Gałuszka, K. Szewczyk, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesVadée M., Bachelard ou le nouvel idéalisme épistémologique, Edition Sociales, Paris 1975.pl_PL
dc.referencesVasto del L., Commentaires des évangiles, Denoël, Paris 1951.pl_PL
dc.referencesVerjat A., De l’archétype et du mythe. Une approche nouvelle, [in:] Mythe et modernité. Théories et méthodes, dir. D. Chauvin, „Iris” 1993, nr 13.pl_PL
dc.referencesVernant J.P., Figures, idoles, masques, Juillard, Paris 1990.pl_PL
dc.referencesVernant J.P., Mythe et pensée chez les Grecs, La Découverte, Paris 1998.pl_PL
dc.referencesVernant J.P., Mythe et société en Grèce ancienne, Maspero, Paris 1974.pl_PL
dc.referencesVeyne P., Les Grecs ont-ils cru á leurs mythes?, Les Seuils, Paris 1983.pl_PL
dc.referencesVierne S., Itinéraires imaginaires, Ellug, Grenoble 1986.pl_PL
dc.referencesVierne S., Rite, roman, initiation, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 2000.pl_PL
dc.referencesVries de A., Dictionary of Symbols and Imagery, London 1974.pl_PL
dc.referencesWais J., Gilgamesz i Psyche. Z antropologii przemiany duchowej, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesWalter Ph., Arthur, l’ours et le roi, Imago, Paris 2002.pl_PL
dc.referencesWalter Ph., Galaad, le pommier et le Graal, Imago, Paris 2004.pl_PL
dc.referencesWalter Ph., Merlin ou le savoir du monde, Imago, Paris 2000.pl_PL
dc.referencesWalter Ph., La Mythologie chrétienne, fêtes, rites et mythes du Moyen Age, Imago, Paris 2003.pl_PL
dc.referencesWalter Ph., Perceval, le pêcheur et le Graal, Imago, Paris 2004.pl_PL
dc.referencesWeinrich H., Struktury narracyjne mitu, przeł. M. Dramińska-Joczowa, „Pamiętnik Literacki”, 1/1973.pl_PL
dc.referencesWęgrzecki A., Scheler, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesWierciński A., Magia i religia. Szkice o antropologii religii, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesWojnar J., Gastona Bachelarda estetyka twórczej wyobraźni, „Studia Estetyczne”, 3/1966.pl_PL
dc.referencesWróbel J., Misteria czasu. Problematyka temporalna Tadeusza Micińskiego, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesW ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci, red. M. Kitowska-Łysiak, W. Panas, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesWunenburger J.-J., Les Figures du temps, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 1997.pl_PL
dc.referencesWunenburger J.-J., Gilbert Durand, [in:] Encyclopédie philosophique universelle III, Les oeuvres philosophiques, v. 2, PUF, Paris 1992.pl_PL
dc.referencesWunenburger J.-J., Philosophie des images, PUF, Paris 1997.pl_PL
dc.referencesWunenburger J.-J., Principes d’une imagination mytho-poïetique, [in:] Mythe et création, dir. P. Cazier, Presses Universitaires de Lille, Lille 1994.pl_PL
dc.referencesWunenburger J.-J., La Vie des images, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 1995.pl_PL
dc.referencesWyskiel W., Inna twarz Hioba. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza, Kraków 1980.pl_PL
dc.referencesZadrożyńska A., Powtarzać czas początku, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesZadrożyńska A., Powtarzać czas początku, cz. 2: O polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesZeidler A., Sztuka, mit, hermeneutyka, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesŻywczok A., Filozoficzne korzenie pedagogiki radości, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesEns amans. Brunona Schulza filozofia Drugiego, „Prace Polonistyczne” 2012, seria LXVII.pl_PL
dc.referencesProza Brunona Schulza w świetle mitokrytyki, [w:] Schulz. Między mitem i filozofią, red. J. Michalik, P. Bursztyka, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014 (rezultat międzynarodowej konferencji naukowej, pt. Schulz. Między mitem i filozofią, zorganizowanej w 2012 r. w Warszawie przez Zakład Filozofii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego oraz Austriackie Forum Kultury).pl_PL
dc.references„Spacery sceptyka przez rumowiska kultury”. Bruno Schulz – o przechodzeniu do potomności – niepatetycznie, „Prace Polonistyczne” 2011, seria LXVI.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarzenakarwowska@poczta.onet.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-546-1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe