Show simple item record

dc.contributor.authorWojnicki, Jacek
dc.date.accessioned2019-07-12T11:59:59Z
dc.date.available2019-07-12T11:59:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1427-9657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29442
dc.description.abstractThe article is devoted to the restoration of local and regional self-governments in the countries of Central and Eastern Europe.The author shows the main directions of formation the local government administration in the post-communist countries.The main subject of the analysis is a group of five countries: the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria and Romania.The article also presents some Polish aspects of creating self-government structures.  en_GB
dc.description.abstractСтатья посвящена восстановлению местного и регионального самоуправления в странах Центральной и Восточной Европы. Он показывает основные направления формирования администрации местного самоуправления в обсуждаемых постком-мунистических странах. Предметом анализа является группа из пяти стран: Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния. Иногда на фоне представленных анализовсамоуправления мы также находим польские темы.ru_RU
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEastern Review;7
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectlocal governmenten_GB
dc.subjectvoivodeship self-governmenten_GB
dc.subjectdecentralizationen_GB
dc.subjectadministrationen_GB
dc.subjectpublic administration reformen_GB
dc.subjectлокальное правительствоru_RU
dc.subjectвоеводское самоуправлениеru_RU
dc.subjectдецентрализацияru_RU
dc.subjectадминистрацияru_RU
dc.subjectреформа публичной администрацииru_RU
dc.titleRestytucja samorządu lokalnego i regionalnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniejpl_PL
dc.title.alternativeThe restoration of local and regional self-governments in the countries of Central and Eastern Europeen_GB
dc.title.alternativeРеституция местного и регионального самоуправления в госу- дарствах Центральной и Восточной Европыru_RU
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number31-47
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski
dc.identifier.eissn2451-2567
dc.referencesAdministracja publiczna u progu XXI wieku: wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Warszawa 2011.ru_RU
dc.referencesBabčák V., Władza lokalna w Republice Słowackiej, [w:] Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, red. E. Ruśkowski, B. Dolnicki, Bydgoszcz–Białystok–Katowice 2007.ru_RU
dc.referencesBalík S., Komunální politika, Praha 2009.ru_RU
dc.referencesBarański M., Samorząd terytorialny w Republice Słowacji, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice–Toruń 2009.ru_RU
dc.referencesBarański M., Słowacja. Podstawy ustrojowe systemu politycznego. Partie polityczne w słowackim parlamencie, [w:] Dynamika systemów politycznych wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 1995.ru_RU
dc.referencesBenuška P., Reforma samorządowa w Republice Czeskiej i Słowackiej, [w:] Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. A.Miszczuk, Lublin 1995.ru_RU
dc.referencesBlažek J., Czynniki i kierunki rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej podczas transformacji i w okresie przedakcesyjnym, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 2.ru_RU
dc.referencesBrodziński W., System konstytucyjny Rumunii, Warszawa 2006.ru_RU
dc.referencesBrodziński W., System konstytucyjny Węgier, Warszawa 2003.ru_RU
dc.referencesBröstl A.a kolektív, Ústavné právo Slovenskej republiky, Plzeň 2010.ru_RU
dc.referencesBułgaria. Przemiany konstytucyjne w Europie Wschodniej, t. I, red. R. Chruściak, Warszawa 1993.ru_RU
dc.referencesBurakowski A., System polityczny współczesnej Rumunii, Kraków 2014.ru_RU
dc.referencesBure J., Charvát J., Just P., Štefek M., Česká demokracie po roce 1989. Institucionální základyčeského politického systemu, Praha 2012.ru_RU
dc.referencesCapkova S., Podstawowe informacje o władzach lokalnych na Słowacji, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994.ru_RU
dc.referencesChmielewski G., System konstytucyjny Słowacji, Warszawa 2014.ru_RU
dc.referencesChrabąsz R., Hausner J., Mazur S., Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej, Kraków 2003.ru_RU
dc.referencesCzyż A., Samorząd terytorialny w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Dąbrowa Górnicza 2010.ru_RU
dc.referencesCzyż A., Samorząd terytorialny w Republice Węgier, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice–Toruń 2009.ru_RU
dc.referencesCzyż A., Glajcar R., Krysieniel K., Węgry, [w:] Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Toruń 2007.ru_RU
dc.referencesCzyż A., Rduch-Michalik T., Samorząd terytorialny w Republice Czeskiej, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice–Toruń 2009.ru_RU
dc.referencesDemokracja lokalna w państwach Europy, red. I.Bokszczanin, A.Mirska, Warszawa 2014.ru_RU
dc.referencesFarcas M., Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Rumunii, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994.ru_RU
dc.referencesHorvath T. M., Podstawowe informacje o władzach lokalnych na Węgrzech, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994.ru_RU
dc.referencesJakubowska A., Czechy, [w:] Nowa dziesiątka Unii Europejskiej, red. D. Jędrzejczyk, Warszawa 2005.ru_RU
dc.referencesKaczmarek T., Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Poznań 2005.ru_RU
dc.referencesKaczmarska E., Słowacja, [w:] Nowa dziesiątkaUnii Europejskiej, red. D. Jędrzejczyk, Warszawa 2005.ru_RU
dc.referencesKarp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Bułgarii, Warszawa 2002.ru_RU
dc.referencesKoseski A., Bułgarska transformacja, [w:] Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, red. A. Koseski, J. Wojnicki, Pułtusk 2011.ru_RU
dc.referencesKoseski A., Willaume M., Nowe kraje Unii Europejskiej. Bułgaria, Rumunia,Warszawa 2007.ru_RU
dc.referencesKulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.ru_RU
dc.referencesKyutchukov S., Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Republice Bułgarii, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994.ru_RU
dc.referencesLacina K., Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Republice Czeskiej, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994.ru_RU
dc.referencesLacina K., Vajdova Z., Local goverment in the Czech Republic, [w:] Decentralization: Experiments and Reform. Local Governms in Central and Eastern Europe, ed.T.M.Horváth, Budapest 2000.ru_RU
dc.referencesLáštic E., Územná samospráva, Bratislava 2010.ru_RU
dc.referencesLeoński Z., Samorząd terytorialny w Czechach, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 1/2.ru_RU
dc.referencesLeoński Z., Ustrój organów administracji lokalnej na szczeblu powiatu w Czechach, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 5.ru_RU
dc.referencesMrkývka P., Władza lokalna w Republice Czeskiej, [w:] Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, red. E. Ruśkowski, B. Dolnicki, Bydgoszcz–Białystok–Katowice 2007.ru_RU
dc.referencesNemec J., Bercik P., Kuklis P., Local Goverment in Slovakia, [w:] Decentralization: Experiments and Reform. Local Governms in Central and Eastern Europe, ed.T.M.Horváth, Budapest 2000.ru_RU
dc.referencesOlejniczak-Szałowska E., Zadania i ustrój samorządu terytorialnego na Węgrzech, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 9.ru_RU
dc.referencesPioskowik E., Bułgaria. Rola organów przedstawicielskich w systemie rządów na szczeblu centralnym i terenowym, [w:] Dynamika systemów politycznych wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 1995.ru_RU
dc.referencesPioskowik E., Władza lokalna w Bułgarii, [w:] Władze lokalne w Europie Środkowej i Wschodniej. Gmina. Region. Samorząd, red. M. Barański, Katowice 1998.ru_RU
dc.referencesPosluch M., Cibulka Ľ., Štátne právo Slovenskej republiky, Šamorín 2006.ru_RU
dc.referencesRadek R., Samorząd terytorialny w Republice Rumunii, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice–Toruń 2009.ru_RU
dc.referencesRduch-Michalik T., Czechy, [w:] Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Toruń 2007.ru_RU
dc.referencesRduch-Michalik T., Władze lokalne w Republice Czeskiej, [w:] Władze lokalne w Europie Środkowej i Wschodniej. Gmina. Region. Samorząd, red. M. Barański, Katowice 1998.ru_RU
dc.referencesRegulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej: koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.ru_RU
dc.referencesRosłonek A., Węgry, [w:] Nowa dziesiątka Unii Europejskiej, red. D. Jędrzejczyk, Warszawa 2005.ru_RU
dc.referencesRydlewski G., Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.ru_RU
dc.referencesSkrzydło W., Republika Rumunii, [w:] Ustroje państw współczesnych, t.2, red. E.Gdulewicz, Lublin 2002.ru_RU
dc.referencesSkotnicki K., System konstytucyjny Czech, Warszawa 2000.ru_RU
dc.referencesSwianiewicz P., Reformy konsolidacji terytorialnej – teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 4.ru_RU
dc.referencesSwianiewicz P., Stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków bytu ludności czy pobożne życzenia? Charakterystyka polityk lokalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. A.Miszczuk, Lublin 1995.ru_RU
dc.referencesTemesi I., Local Goverment in Hungary, [w:] Decentralization: Experimentsand Reform. Local Governms in Central and Eastern Europe, ed. T.M.Horváth, Budapest 2000.ru_RU
dc.referencesVodička K., Cabada L., Politický system České republiky. Historie a současnost, Praha 2011.ru_RU
dc.referencesWojnicki J., Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej: aspekt ustrojowo-politologiczny, Warszawa 2014.ru_RU
dc.referencesZieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.ru_RU
dc.referencesŻmigrodzki M., Administracja publiczna i samorząd terytorialny w Republice Bułgarii, [w:] Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. A.Miszczuk, Lublin 1995.ru_RU
dc.contributor.authorEmailjacekwojnicki@poczta.onet.pl
dc.identifier.doi10.18778/1427-9657.07.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.