Show simple item record

dc.contributor.authorSikora-Fernandez, Dorota
dc.date.accessioned2019-05-14T13:31:56Z
dc.date.available2019-05-14T13:31:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28222
dc.description.abstractHousing deprivation (housing poverty) is defined as the accumulation of shortcomings in basic housing conditions. Housing conditions in Poland, measured inter alia by such indicators as overpopulation of flats, lack of housing equipment in the basic technical infrastructure or their functional qualities, are among the worst in the European Union. An analysis of changes in the level of housing poverty in Poland is possible based on the study of housing conditions. For the purposes of the articles, factors related to the lack of basic infrastructure in apartments and economic factors were selected. The article is of a theoretical and empirical nature. Its purpose is to analyze the level of housing deprivation in Poland based on selected factors.en_GB
dc.description.abstractDeprywacja mieszkaniowa (ubóstwo mieszkaniowe) jest definiowana jako akumulacja niedostatków w podstawowych warunkach mieszkaniowych. Warunki mieszkaniowe w Polsce, mierzone m.in. za pomocą takich wskaźników, jak przeludnienie mieszkań, brak wyposażenia mieszkań w podstawową infrastrukturę techniczną czy ich walory funkcjonalne, są jednymi z najgorszych w Unii Europejskiej. Analiza zmian w poziomie ubóstwa mieszkaniowego w Polsce możliwa jest w oparciu o badanie warunków mieszkaniowych. Na potrzeby artykułu wybrano czynniki związane z brakiem podstawowej infrastruktury w mieszkaniach oraz czynniki ekonomiczne. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego celem jest analiza poziomu deprywacji mieszkaniowej w Polsce na podstawie wybranych czynników.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy; 26
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectHousing povertyen_GB
dc.subjecthousing deprivationen_GB
dc.subjecthousing conditionsen_GB
dc.subjectUbóstwo mieszkaniowepl_PL
dc.subjectdeprywacja mieszkaniowapl_PL
dc.subjectwarunki mieszkaniowepl_PL
dc.titleDeprywacja mieszkaniowa w Polsce na podstawie wybranych czynnikówpl_PL
dc.title.alternativeHousing deprivation in Poland based on selected factorsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number103-116
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAndrzejewski A., 1987, Polityka mieszkaniowa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa: 1–319.pl_PL
dc.referencesBogatsi obywają się bez własnego M, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/bogatsi-obywaja-sie-bez-wlasnego-m/ (dostęp: wrzesień 2018).pl_PL
dc.referencesGospodarka mieszkaniowa w 2016 r. Informacje i opracowania statystyczne, 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKozera A., Stanisławska J., Głowicka-Wołoszyn R., 2017, Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne”, LXII 1 (668): 77–89.pl_PL
dc.referencesLis P., 2015, Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 1999, Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, [w:] Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. – zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, „Biuletyn KPZK”, 190, Warszawa: 21–22.pl_PL
dc.referencesNowa Agenda Miejska, 2016, http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Polish.pdf (dostęp: wrzesień 2018).pl_PL
dc.referencesPrajsnar A., 2018, Równość sposobem na mieszkaniową biedę?, https://forsal.pl/artykuly/ 1235158, rownosc-sposobem-na-mieszkaniowa-biede.html (dostęp: październik 2018).pl_PL
dc.referencesSiedlecka A., Smarzewska A., 2013, Warunki mieszkaniowe jako miernik obiektywnej jakości życia osób niepełnosprawnych, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 102: 155–166.pl_PL
dc.referencesSytuacja gospodarstw domowych w 2017 roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, http://stat.gov.pl (dostęp: wrzesień 2018).pl_PL
dc.referencesWarunki mieszkaniowe w Polsce w 2017 r. Informacje sygnalne, 2018, Główny Urząd Statystyczny.pl_PL
dc.referencesZaniewska H., Thiel M., 2009, Mieszkaniowe obszary problemowe w Polsce, „Architecturae et Artibus”, 1: 99–107.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U., nr 75, poz. 690).pl_PL
dc.referencesUstawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianach Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku (Dz.U., nr 71, poz. 733).pl_PL
dc.referencesUstawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz.U., nr 85, poz. 388).pl_PL
dc.referenceshttp://stat.gov.plpl_PL
dc.referenceshttps://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/main-tablespl_PL
dc.referenceshttps://www.feantsa.orgpl_PL
dc.referenceshttps://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/bogatsi-obywaja-sie-bez-wlasnego-m/pl_PL
dc.contributor.authorEmaildorota.sikora@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.26.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.