Show simple item record

dc.contributor.authorRek, Anna
dc.contributor.authorKowalski, Rafał
dc.date.accessioned2019-05-14T13:31:55Z
dc.date.available2019-05-14T13:31:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28220
dc.description.abstractExcess of residential areas is common in almost every commune in Poland, in municipalities adjacent to large cities, this situation is especially noticeable. Suburban municipalities often perform only residential function of large cities, their development proceeds monofunctionally. The reasons for this are the local spatial policy and shortcomings of the spatial planning system in Poland itself. The purpose of the article is to investigate how the spatial policy of the municipality of Aleksandrów Łódzki since 2000 has influenced the development of their residential areas. The work analyzed the planning solutions used by the Municipality of Aleksandrów Łódzki, discussing their positive and negative aspects.en_GB
dc.description.abstractNadpodaż terenów mieszkaniowych występuje niemal w każdej gminie w Polsce, a w gminach sąsiadujących z dużymi miastami zjawisko to jest szczególnie zauważalne. Gminy podmiejskie, często stają się sypialniami dużych miast, przez co ich rozwój przebiega monofunkcyjnie. Przyczynami tego zjawiska są lokalna polityka przestrzenna oraz mankamenty samego systemu planowania przestrzennego w Polsce. Celem artykułu jest sprawdzenie, jak prowadzona od 2000 roku polityka przestrzenna gminy Aleksandrów Łódzki, wpłynęła na rozwój terenów mieszkaniowych na jej obszarze. W pracy przeanalizowano stosowane przez gminę narzędzia planistyczne, omawiając ich pozytywne i negatywne aspekty.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy; 26
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectLocal spatial policyen_GB
dc.subjectresidential areasen_GB
dc.subjectstudy of conditions and directions of spatial developmenten_GB
dc.subjectabsorption of buildingsen_GB
dc.subjectsuburban municipalitiesen_GB
dc.subjectLokalna polityka przestrzennapl_PL
dc.subjecttereny mieszkaniowepl_PL
dc.subjectmiejscowe plany zagospodarowania przestrzennegopl_PL
dc.subjectstudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegopl_PL
dc.subjectchłonność zabudowypl_PL
dc.subjectgminy podmiejskiepl_PL
dc.titleWpływ lokalnej polityki przestrzennej na rozwój terenów mieszkaniowych – studium przypadku gminy Aleksandrów Łódzkipl_PL
dc.title.alternativeThe impact of local spatial policy on development on residential areas – case study of Aleksandrów Łódzki communeen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number65-84
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesGroeger L., 2016, Zagospodarowanie miejskiej przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społeczności lokalnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 29–43.pl_PL
dc.referencesKowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny.pl_PL
dc.referencesNowakowski M., 2013, Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910–2010), Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRek A., 2018, Wpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na lokalną politykę przestrzenną – studium przypadku gminy Rzgów, „Space – Society – Economy”, 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 55–73.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa: 1–240.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., 2014, Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna, [w:] Wolaniuk A. (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej, XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P. (red.), 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, „Biuletyn KPZK PAN”, 252, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZborowski A., Raźniak P., 2013, Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce – ocena procesu, „Studia Miejskie”, 9: 37–50.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U., 1985, nr 14, poz. 60, z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej (Dz.U., 1988, nr 41, poz. 324).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 1994, nr 89, poz. 415).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2018, poz. 1945).pl_PL
dc.referencesMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Aleksandrów Łódzki.pl_PL
dc.referencesPlan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Plan Zagospodarowania Miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi przyjęty Uchwałą Sejsmiku Województwa Łódzkiego nr LV/679/18 z dnia 28.08.2018 roku.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki przyjęte Uchwałą nr XXVIII/281/01 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 18.04.2001 roku.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki przyjęte Uchwałą nr L/517/2013 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28.11.2013 roku.pl_PL
dc.referencesZmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki przyjęta Uchwałą nr XXVIII/283/16 z dnia 29.09.2016 roku.pl_PL
dc.referenceshttp://aleksandrowlodzki.bip.net.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.aleksandrow.sipgminy.pl/pl_PL
dc.referenceshttps://bdl.stat.gov.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailr.m.kowalski@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.26.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.