Show simple item record

dc.contributor.authorMajewska, Anna
dc.date.accessioned2019-03-04T09:27:03Z
dc.date.available2019-03-04T09:27:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26961
dc.description.abstractIn this analysis, forms of archaeology popularisation with a spatial representation and its output, have been evaluated. On the basis of chosen examples, critical analysis of dominating forms of narration in the archaeology popularisation discourse, especially taking into consideration their landscape aspect (historical geography), has been performed. Permanent and ephemeral relic-preserved spaces and/or heritagescape, have been specified.en_GB
dc.description.abstractW opracowaniu poddano rozważaniu problematykę, posiadających reprezentacje przestrzennie, formy popularyzowania archeologii i jej dorobku. Na wybranych przykładach dokonano krytycznego omówienia dominujących narracji w popularyzacji archeologii, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu krajobrazowego, za sprawą włączenia do analizy perspektywy geograficznej (geografii historycznej). Wyróżniono podział na stałe i efemeryczne przestrzenie zachowanych reliktowo i/lub konstruowanych krajobrazów dziedzictwa (heritagescape).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;25
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjecthistorical geographyen_GB
dc.subjectarchaeology of the contemporary pasten_GB
dc.subjectheritagescapeen_GB
dc.subjectcultural tourismen_GB
dc.subjectopen-airmuseumen_GB
dc.subjecthistorical reenactmenten_GB
dc.subjectgeografia historycznapl_PL
dc.subjectarcheologia współczesnościpl_PL
dc.subjectkrajobraz dziedzictwapl_PL
dc.subjectturystyka historycznapl_PL
dc.subjectskansenpl_PL
dc.subjectodtwórstwo historycznepl_PL
dc.titlePrzeszłości fragmentaryczne, czyli... Jak powracają minione krajobrazy? Wybrane przykłady z popularyzacji archeologiipl_PL
dc.title.alternativeFragmented pasts... How do the historical landscapes return? Selected examples from the popularization of archeologyen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number61-73
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBadji J., Majewska A., (b.d.), Archeologia współczesności i etnografia. Współpraca, doświadczenia, korzyści – przykład badań na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (w druku).pl_PL
dc.referencesBailey G., 2007, Time perspectives, palimpsests and the archaeology of time, „Journal of Anthropological Archaeology”, 26: 198–223.pl_PL
dc.referencesChlebowska D., 2004, Trwała ruina w Polsce koniecznym świadkiem historycznego krajobrazu, ,,Wiadomości Konserwatorskie”, 16: 76–83.pl_PL
dc.referencesDomańska E., 2006, Historie niekonwencjonalne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesDomańska E., 2008, Problem rzeczy we współczesnej archeologii, [w:] Kowalewski J., Piasek W., Śliwa M. (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn: 27–60.pl_PL
dc.referencesFaracik R., 2000, Zabytki archeologiczne jako obiekty zainteresowania turystycznego na przykładzie Krakowa i okolic, „Prace Geograficzne”, 106: 141–149.pl_PL
dc.referencesGarden M.-C.E., 2004, The Heritagescape: Exploring the Phenomenon of the Heritage Site, University of Cambridge (PhD thesis).pl_PL
dc.referencesGarden M.-C.E., 2006, The Heritagescape: Looking at Landscapes of the Past, „International Journal of Heritage Studies”, 12 (5): 394–411.pl_PL
dc.referencesGolka M., 2009, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGraham B., Ashworth G.J., Tunbridge J.E., 2000, A Geography of Heritage, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesHodder I., 2012, Entangled. An Archaeology of the Relationships between Humans and Things, Wiley-Blackwell.pl_PL
dc.referencesKaczmarek K., 2010, Turystyka archeologiczna, „Turystyka Kulturowa”, 1: 4–13.pl_PL
dc.referencesKajda K., Pawleta M., Marciniak A., 2017, Archeologia, dziedzictwo archeologiczne i ich społeczne znaczenie w oczach współczesnych Polaków, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, 22: 71–84.pl_PL
dc.referencesKijowska J., Kijowski A., Rączkowski W., 2011, Krajobraz i polityka – wybrane aspekty wpływu decyzji politycznych na zmiany krajobrazu w Polsce, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych”, 15, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec: 103–115.pl_PL
dc.referencesKobiałka D., 2018, 100 years later: the dark heritage of the Great War at a prisioner-of-war camp in Czersk, Poland, „Antiquity”, 92 (363): 772–787.pl_PL
dc.referencesKobiałka D., Kajda K., 2017, Archeologie współczesności jako odpowiedź na kryzys dyscypliny, „Ochrona Zabytków”, 2 (271): 27–45.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk P., 2014, Archeolog w labiryncie popkultury, „Perspektywy Kultury”, 10: 7–24.pl_PL
dc.referencesMocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2014, Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań, [w:] Krąż P. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze geografii. T. 2, Kraków: 77–101.pl_PL
dc.referencesOlsen B., 2010, In Defense of Things: Archaeology and the Ontology of Objects (Archaeology in Society), Rowman Altamira, Stanford.pl_PL
dc.referencesPawleta M., 2012, Rekonstrukcje i inscenizacje przeszłości w perspektywie turystyki archeologicznej w Polsce, [w:] Garncarski J. (red.), Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna szansą na rozwój turystyki, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno: 364–387.pl_PL
dc.referencesPawleta M., 2015, Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania wytworów wiedzy archeologicznej i archeologii we współczesnej Polsce, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, 20: 373–396.pl_PL
dc.referencesPawleta M., 2016, Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesWejland A.P., Ławrynowicz O. (red.), 2016, Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań, T. 1: Wprowadzenie metodologiczne, Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesWerczyński D., 2011, Archeoturystyka na Dolnym Śląsku. Stan zagospodarowania obiektów i perspektywy rozwoju, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, T. 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 9–32.pl_PL
dc.referencesZalewska A., 2011, Archeologiczny „palimpsest” jako specyficzna postać interakcji teraźniejszości z…, [w:] Marciniak A., Minta-Tworzowska D., Pawleta M. (red.), Współczesne oblicza przeszłości, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań: 115–130.pl_PL
dc.referencesZalewska A., 2014, Prospołeczna, partycypacyjna i „wspólnotowa” archeologia bliskiej przeszłości jako sposób na nadawanie sensu trwaniu (ludzi i rzeczy) oraz jako antidotum na niedostatki wiedzy i trywializację przeszłości, „Studia Humanistyczne AGH”, 13 (2): 19–39.pl_PL
dc.referencesZalewska A., 2015, Między złem a dobrem kultury. Niematerialne wartości materialnych pozostałości po XX-wiecznych konfliktach, [w:] Kobyliński Z., Wysocki J. (red.), Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Dziedzictwo niematerialne i pamięć, Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Warszawa: 157–164.pl_PL
dc.referencesZalewska A.I., 2017, Archeologia czasów współczesnych i (nie)moc działania materialnych śladów Wielkiej Wojny w Polsce, „Ochrona Zabytków”, 2 (271): 47–77.pl_PL
dc.referencesZdziebłowski Sz. (red.), 2014, Cyfrowy Archeolog – podręcznik promocji archeologii w nowych mediach, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesArcheologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914–2014), www.archeomemory.pl (dostęp: 15.06.2018).pl_PL
dc.referencesMiasto i gmina uzdrowiskowa Muszyna: Muszyna.pl, http://muszyna.pl/pl/965/2540/wiesci-muszynskie-wyd-2.html (dostęp: 4.08.2018).pl_PL
dc.referencesNa Jurze, http://najurze.uni.lodz.pl/ (dostęp: 3.11.2018).pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.majewska@op.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.25.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.