Show simple item record

dc.contributor.authorBernaciak, Arnold
dc.contributor.authorSpringer, Agnieszka
dc.contributor.authorWalkowiak, Katarzyna
dc.date.accessioned2018-07-24T13:29:48Z
dc.date.available2018-07-24T13:29:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25363
dc.description.abstractThe purpose of the article is to identify the approach of mayors of cities of the Great Poland voivodeship to the civic participation in public management processes. An attempt is made to determine the relationship between the identified type of leadership (transformational, transactional) and the declared attitude of mayors of cities towards the civic participation. To solve the research problems and achieve research goals, questionnaire surveys were carried out using the standardized MLQ questionnaire (Multifactor Leadership Questionaire). The survey was conducted with mayors of cities of Great Poland voivodeship. 61 people were examined (55%). The results of the research indicate the dominant role of transactional leadership with simultaneous openness and a positive attitude towards the participation of residents in management processes. The results of the conducted research provide input to the discussion on the possibilities of optimizing public management in Poland, including, in particular, the use of available institutional and legal instruments to improve the quality of public services provided.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest identyfikacja podejścia włodarzy miast województwa wielkopolskiego do partycypacji obywatelskiej w procesach zarządzania publicznego. Podjęta zostaje próba określenia zależności pomiędzy identyfikowanym rodzajem przywództwa (transformacyjne, transakcyjne) a deklarowanym podejściem prezydentów i burmistrzów miast do kwestii partycypacji. Dla rozwiązania postawionych problemów badawczych i realizacji określonych celów przeprowadzone zostały badania ankietowe z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza MLQ (Multifactor Leadership Questionaire). Badanie skierowane było bezpośrednio do włodarzy wielkopolskich miast. Objęto nim 61 osób (55%). Wyniki badań wskazują na dominującą rolę przywództwa transakcyjnego z jednoczesną otwartością i pozytywnym stosunkiem wobec udziału mieszkańców w procesach zarządczych. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią głos w dyskusji nad możliwościami optymalizacji zarządzania publicznego w Polsce, w tym w szczególności nad wykorzystaniem dostępnych instrumentów instytucjonalno-prawnych do podnoszenia jakości dostarczanych usług publicznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;24
dc.subjectcity managementen_GB
dc.subjectcivic participationen_GB
dc.subjectleadership stylesen_GB
dc.subjectzarządzanie miastempl_PL
dc.subjectpartycypacja obywatelskapl_PL
dc.subjectstyle przewodzeniapl_PL
dc.titlePartycypacja obywatelska w zarządzaniu miastem z perspektywy wielkopolskich burmistrzówpl_PL
dc.title.alternativeCitizen Participation in City Management from the Perspective of the Mayors of Greater Poland (Poland)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number105-122
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości Instytut Zarządzania, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości, Instytut Zarządzania, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości, Instytut Prawa i Administracji, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesArnstein S.R., 1969, A ladder of citizen partycipation, „Journal of the American Planning Association”, July: 216–224.pl_PL
dc.referencesAvolio B.J., Bass B.M., 1993, Transformational Leadership and Organizational Culture, „Public Administration Quarterly”, 17 (1): 112–121.pl_PL
dc.referencesAvolio B.J., Bass B.M., 2004, Multifactor Leadership Questionnaire. Manual and Sample Set, Mindgarden.pl_PL
dc.referencesBabiak J., 2008, Cechy przywódcze jako determinanty sukcesu organizacyjnego: odradzający się kierunek w badaniach przywództwa w organizacji, „Przegląd Psychologiczny”, 51 (1): 87–97.pl_PL
dc.referencesBarber B.R., 1984, Strong Democracy: Participatory, Politics for a New Age, Berkeley.pl_PL
dc.referencesBass B.M., 1997, Does the transactional-transformational leadership paradigm transcend organizational and national boundaries?, „American Psychologist”, 52 (2): 130–139.pl_PL
dc.referencesCichocki P., 2012, Jaka jest tożsamość wielkopolska, „Przegląd Zachodni”, 1: 91–93.pl_PL
dc.referencesCohen J.,1989, Deliberation and Democratic Legitimacy in The Good Polity, Normative Analysis of the State, Blackwell, New York.pl_PL
dc.referencesCzornik M., 2008, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice: 55–62.pl_PL
dc.referencesDahl R.A.,1956, A Preface to Democratic Theory, The University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesElster J., 1998, Deliberative Democracy, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesFishkin J.S., 1991, Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform, Yale University Press.pl_PL
dc.referencesGutmann A., Thompson D., 2004, Why Deliberative Democracy, Princeton University Press, Princeton, NJ.pl_PL
dc.referencesJanowicz R., 2010, Tożsamość Wielkopolan, [w:] Wyrwicka M. (red.), Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy o sieciach gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.pl_PL
dc.referencesJaworska N., Leszczyńska B., Schimanek T., Stefańska M., 2012, Przejawy obywatelskości Wielkopolan, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U., 1997, nr 78, poz. 483.pl_PL
dc.referencesKubiak A, KrzewińskaA., 2012, Sondaż deliberatywny – inwentarz problemów, „Przegląd Socjologiczny”, 1: 9–30.pl_PL
dc.referencesLangton S., 1978, What is Citizen Participation?, [w:] Citizen Participation in America: Essays on the State of the Art, Lexington Books.pl_PL
dc.referencesMansbridge J., 1990, Democracy and common interests, Social alternatives.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Stawasz D., 2001, Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 147–148.pl_PL
dc.referencesOlech A., 2014, Między zainteresowaniem a zaangażowaniem – aktywność obywatelska i organizacje pozarządowe w Polsce, Analizy i opinie.pl_PL
dc.referencesOlech A., Kaźmierczak T., 2011, Modele partycypacji publicznej, [w:] Olech A. (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa: 102–109.pl_PL
dc.referencesOsiński J., 2008, Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN: 36.pl_PL
dc.referencesPateman C., 1970, Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesSatori G., 1998, Teoria demokracji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSikora J., 2003, Liderzy i elity społeczne w społeczności lokalnej, Studia Samorządowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: 183–185.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole: 1–39.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju kapitału społecznego 2020, Monitor Polski, 2013, poz. 378.pl_PL
dc.referencesSzyja B., 2013, Demokracja skonsolidowana jako efekt tranzycji. Analiza podstawowych pojęć i poglądów, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, 14: 7.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U., 1990, nr 16, poz. 95.pl_PL
dc.referencesWillems J., Van den Bergh J., Viaene S., 2017, Smart City Projects and Citizen Participation: The Case of London, Public Sector Management in a Globalized World, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-16112-5_12 (dostęp: 14.01.2018).pl_PL
dc.referencesWorld Economic Forum, 2013, The Human Capital Report, Geneva.pl_PL
dc.referencesWykrętowicz S., 2012, Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, [w:] Wykrętowicz S. (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań: 11.pl_PL
dc.referencesZybała A., 2012, Polityki publiczne, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa: 293–355.pl_PL
dc.contributor.authorEmailarnold.bernaciak@wsb.poznan.pl
dc.contributor.authorEmailagnieszka.springer@wsb.poznan.pl
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.walkowiak@wsb.poznan.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.24.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record