Show simple item record

dc.contributor.authorLeśniewska-Napierała, Katarzyna
dc.date.accessioned2017-09-19T12:52:55Z
dc.date.available2017-09-19T12:52:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22642
dc.description.abstractSmall towns are understood here as settlements with municipal rights having up to 20,000 inhabitants. In Łódź Voivodeship (a unit of Poland’s administrative division) there are 28 such settlements inhabited by almost 210,000 people. The aim of the study is to analyse the potential of the heritage of national minorities in the towns of Łódź Voivodeship. The town of Brzeziny was selected for the study as national minorities played a prominent role in its land development in the past.en_GB
dc.description.abstractMałe miasta rozumiane są jako ośrodki posiadające prawa miejskie i liczące do 20 tys. mieszkańców. W województwie łódzkim funkcjonuje 28 takich ośrodków, zamieszkanych przez niespełna 210 tys. osób. Celem podjętych rozważań jest analiza potencjału dziedzictwa mniejszości narodowych w małych miastach regionu łódzkiego. Jako szczegółowy przykład rozważań wybrano Brzeziny, w których w przeszłości mniejszości narodowe odgrywały niezwykle istotną rolę w rozwoju przestrzennym.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;19
dc.subjecttownsen_GB
dc.subjectcultural heritageen_GB
dc.subjectnational minoritiesen_GB
dc.subjectBrzezinyen_GB
dc.subjectmałe miastapl_PL
dc.subjectdziedzictwo kulturowepl_PL
dc.subjectmniejszości narodowepl_PL
dc.titleThe potential of cultural heritage of national minorities in small towns – the case of Brzezinyen_GB
dc.title.alternativePotencjał dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych w małych miastach – przykład Brzezinpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[105]-120
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policy
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAdamczewski M., Badziak K., Giżejewska J., Kulesza M., 1997, Pieczęcie i herb; rozwój przestrzenny oraz zabytki architektury, sztuki i epigrafiki Brzezin, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny – dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź–Brzeziny: 499–549.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., 2014, Przemiany przestrzenno-funkcjonalne małych miast w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 37 (3): 179–188.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., 2015, Wielokulturowość jako temat współczesnych nauk geograficznych i edukacji geograficznej, Polsko-ukraińska Komisja Ekspertów ds. doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/referat_wielokulturowosc-w-geografii_m.-barwinski.pdf (dated: 15.10. 2015).pl_PL
dc.referencesBroński K., 2006, Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 706: 7–26.pl_PL
dc.referencesBroński K., 2013, Marketing dziedzictwa kulturowego, [in:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (eds.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw: 39–56.pl_PL
dc.referencesCzepczyński M., 2005/2006, Post-socjalistyczne transformacje krajobrazu kulturowego małego miasta na przykładzie Złocieńca (zachodniopomorskie), [in:] Marszał T., Heffner K. (eds.), Małe miasta – studium przypadków, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź: 7–20.pl_PL
dc.referencesDobosz P., 2011, Aspekty prawne systemu ochrony dziedzictwa w Polsce, [in:] Purchla J. (ed.), Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 73–93.pl_PL
dc.referencesFiglus T., 2011, Lokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 11: 145–165.pl_PL
dc.referencesGminny program opieki nad zabytkami dla miasta Brzeziny, 2006, Brzeziny.pl_PL
dc.referencesHerman R., 2014, Zaginione miasto. Archeologia na tropie ewolucji przestrzennej Brzezin, [in:] Tyszler L., Marciniak-Kajzer A., Olędzki M. (eds.), Brzeziny – dzieje miasta i regionu, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Urząd Miasta Brzeziny, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Brzeziny–Łódź: 15–32.pl_PL
dc.referencesJabłoński C., 1997a, Lata okupacji hitlerowskiej w Brzezinach 1939–1945, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny – dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź–Brzeziny: 353–410.pl_PL
dc.referencesJabłoński C., 1997b, Brzeziny w okresie 1945–1995, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny – dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź–Brzeziny: 411–498.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKneifel E., Richter H., 2010, Ewangelicko-luterańska parafia Brzeziny koło Łodzi 1829–1945, Littera – Artur Węgłowski, Łódź.pl_PL
dc.referencesKobojek E., Marszał T., 2014, Local Development and the Role of Small Towns in Space Organisation in Contemporary Poland, [in:] Marszał T. (ed.), Origin Spatial Development of Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 37–60.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Ror-Maziarz P., Bartosiewicz B., 2011, Problemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego (przykład Brzezin), [in:] Heffner K., Marszał T., Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, „Studia KPZK”, 126, Warsaw: 95–104.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Wiśniewski S., 2013, Service Function of Historic Buildings in Small Towns of the Lodz Region, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 151–165.pl_PL
dc.referencesKronenberg M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta – przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKulesza M., 2011, Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce, Wydawnictwo Ibidem, Łódź.pl_PL
dc.referencesKulesza M., Rykała A., 2005/2006, Obraz małego miasta w okresie transformacji systemowej na przykładzie Zelowa w województwie łódzkim, [in:] Marszał T., Heffner K. (eds.), Małe miasta – studium przypadków, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wy-dział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź: 21–35.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1991, Rola społeczności żydowskiej w organizacji przestrzeni miejskiej Łodzi, [in:] Liszewski S., Puś (eds.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944: wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny, 2014, Brzeziny.pl_PL
dc.referencesMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny, 2004, Brzeziny.pl_PL
dc.referencesMurzyn-Kupisz M., 2013, Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego, [in:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (eds.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw: 237–263.pl_PL
dc.referencesNowak T., Rosin R., Wiklak H., 1997, Brzeziny i okolice do schyłku XVI w., [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny – dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź–Brzeziny: 25–74.pl_PL
dc.referencesPurchla J., 2013, Dziedzictwo kulturowe w Polsce: system prawny, finansowanie i zarządzanie, [in:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (eds.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw: 215–235.pl_PL
dc.referencesStępniak A., 2009, Rola społeczności żydowskiej w zagospodarowaniu Brzezin, Master’s thesis developed in the Department of the Built Environment and Spatial Policy, WNG UŁ, academic advisor prof. T. Marszał, Łódź.pl_PL
dc.referencesStrategia promocji miasta Brzeziny na lata 2014–2020, Brzeziny.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju miasta Brzeziny na lata 2014–2020, Brzeziny.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny, 1999–2000, Brzeziny.pl_PL
dc.referencesSzmygin B., 2011, Transformation of the Heritage Protection System in Poland after 1989, [in:] Purchla J. (ed.), Protecting and Safeguarding Cultural Heritage – Systems of Management of Cultural Heritage in the Visegrad Countries, International Cultural Centre, Krakow: 39–59.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr LVI / 295 / 2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014–2020, Brzeziny.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XLII/6/06 Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Brzeziny, 2005, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568).pl_PL
dc.referencesWachowska B., 1997, Brzeziny w okresie drugiej Rzeczpospolitej, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny – dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź–Brzeziny: 278–352.pl_PL
dc.referencesZałącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia „Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014–2020”, 2014, Brzeziny.pl_PL
dc.referencesZamoyski M., 2011, Rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w systemie ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego w Polsce, [in:] Purchla J. (ed.), Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 171–185.pl_PL
dc.referencesŻerek-Kleszcz J., 1997, Brzeziny w XVII i XVIII wieku, [in:] Badziak K. (ed.), Brzeziny – dzieje miasta do 1995 roku, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź–Brzeziny: 75–190.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.19.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record