Show simple item record

dc.contributor.authorKonieczna, Jadwiga
dc.contributor.editorKonieczna, Jadwiga
dc.contributor.editorKurek-Kokocińska, Stanisława
dc.date.accessioned2017-09-18T08:15:50Z
dc.date.available2017-09-18T08:15:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKonieczna J., Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ jako ośrodek badań bibliologicznych (1945–2015), [w:] Konieczna J., Kurek-Kokocińska S. (red.), Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [107]-125, doi: 10.18778/8088-346-8.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-346-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22565
dc.descriptionW publikacji zaprezentowano problematykę akademickiego kształcenia bibliotekarzy i pracowników książki. Autorzy wiążą wątki dydaktyczno-naukowe z aktualną sytuacją studiów poświęconych kształceniu przygotowującemu do badań i całokształtu prac bibliologicznych w Polsce. Tekstom naukowym towarzyszą materiały dokumentacyjne i fotograficzne związane z jubileuszem 70-lecia Katedry Bibliotekoznawstwa na UŁ oraz I zjazdem absolwentów studiów bibliotecznych.pl_PL
dc.description.abstractIn this article the author resumed the history of the Chair of Library and Information Science of the University of Lodz. She presented changes that in 70s took place in the organisation and working of this institution that, as the first one in Poland, in 1945 took up the education of librarians on the academic level. In the first place the author concentrated so presented main courses of the scientific and research works conducted in the past and at present. The description is supplemented with appropriate photographies.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKonieczna J., Kurek-Kokocińska S. (red.), Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectlibrary and information sciencepl_PL
dc.subjectacademic education of librarianspl_PL
dc.subjectacademic education of specialist of information sciencepl_PL
dc.subjectUniversity of Lodzpl_PL
dc.subjectChair of Library and Informatin Sciencepl_PL
dc.subjecteducating librarianspl_PL
dc.titleKatedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ jako ośrodek badań bibliologicznych (1945–2015)pl_PL
dc.title.alternativeChair of Library and Information Science of the University of Lodz as the centre of bibliological research (1945–2015)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[107]-125pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-382-6
dc.referencesDunin J.: Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX wieku. Łódź 1982.pl_PL
dc.referencesDunin J.: Smolik Przecław. W: Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa 1972, s. 834.pl_PL
dc.referencesFilip M.: Szkic do portretu kulturalnego Łodzi 1945 r. W: Rok 1945 w Łodzi. Studia i szkice. Red. J. Żelazko. Łódź 2008, s. 217–218.pl_PL
dc.referencesHleb-Koszańska H.: Adam Łysakowski. Życie i działalność. „Przegląd Biblioteczny” 1971 z. 1–4, s. 5–51.pl_PL
dc.referencesJaniak J.; Współpraca i specjalizacja bibliotek w koncepcji Bolesława Świderskiego. W: Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego – myśl, praktyka, dydaktyka. Księga pamiątkowa. Red. S. Kurek-Kokocińska. Łódź 2009, s. 77–111.pl_PL
dc.referencesKonieczna J.: Książka dziecięca w życiu i pracy naukowej Janusza Dunina. W: Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina. Red. J. Ladorucki i M. Rzadkowolska. Łódź 2009, s. 226–236.pl_PL
dc.referencesKurek-Kokocińska S.: Bolesław Świderski, o klasyfikacji i katalogach rzeczowych: analiza wykładu sprzed pół wieku na tle fachowego piśmiennictwa. W: Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego – myśl, praktyka, dydaktyka. Księga pamiątkowa. Red. S. Kurek-Kokocińska, s. 113–140.pl_PL
dc.referencesLewkowicz P.: Budownictwo i wyposażenie biblioteczne w sferze zainteresowań Profesor Heleny Więckowskiej. W: Helena Więckowska. Bibliotekarz, historyk, bibliolog. Red. J. Konieczna i M. Rzadkowolska. Łódź 2015, s. 21–33.pl_PL
dc.referencesŁabiszewska I.: Wkład profesor Heleny Więckowskiej w opracowanie zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Batignolskiej. W: Helena Więckowska. Bibliotekarz, historyk, bibliolog. Red. J. Konieczna i M. Rzadkowolska. Łódź 2015, s. 35–51.pl_PL
dc.referencesMigoń K.: Teoria książki w ujęciu Janusza Dunina. W: Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina. Red. J. Ladorucki i M. Rzadkowolska. Łódź 2009, s. 14–25.pl_PL
dc.referencesMigoń K.: Z dziejów nauki o książce, Wrocław 1979.pl_PL
dc.referencesMigoń, K.: Helena Więckowska bibliolog-praktyk. W: Helena Więckowska 1897–1984. Red. J. Andrzejewski. Łódź 1988, s. 29–42.pl_PL
dc.referencesMuszkowski J.: Pierwszy etap wyższych studiów bibliotekarskich UŁ 1945/46–1951/52. „Bibliotekarz” 1953 nr 1, s. 10–13.pl_PL
dc.referencesMuszkowski J.: Wstęp do socjologii książki, „Studia o Książce” 1973 t. 3, s. 89–152.pl_PL
dc.referencesNagórska I.: Augustyniak Jan. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement. Warszawa 1986, s. 12–13.pl_PL
dc.referencesPrzybysz-Stawska M., Walczak-Niewiadomska A.: Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006–2015. Łódź [w druku].pl_PL
dc.referencesPrzybysz-Stawska M., Kurek-Kokocińska S.: Bibliografia pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa UŁ 2000– 2005. „Acta Universitatis Lodziensis” 2007 Folia Librorum 14, s. 81–94.pl_PL
dc.referencesŚwiderski B.: Bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo i terminy pokrewne. Historia, zakres użycia, semantyka. Łódź 1981.pl_PL
dc.referencesŚwiderski B.: Projekt planu współpracy i specjalizacji polskich bibliotek naukowych w zakresie gromadzenia zbiorów. Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesŚwiderski B.: Specjalizacja i współpraca bibliotek szkół wyższych w zakresie gromadzenia zbiorów. W: Materiały z konferencji Rogowskiej w sprawie działalności i rozwoju bibliotek. Warszawa 1962, s. 9–42.pl_PL
dc.referencesŚwiderski B.: W sprawie współpracy bibliotek w zakresie gromadzenia zbiorów. „Roczniki Biblioteczne” 1966 R. 10, s. 481–504.pl_PL
dc.referencesŚwiderski B.: Współpraca bibliotek w zakresie gromadzenia zbiorów. Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesWerno H.: Katedra Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego 1946–1961. „Roczniki Biblioteczne” 1961, s. 383–388.pl_PL
dc.referencesWięckowska H.: Akademickie kształcenie bibliotekarzy. Postulaty raportu o stanie bibliotek i próby ich realizacji, „Przegląd Biblioteczny” 1975 z. 3, s. 219–232.pl_PL
dc.referencesWięckowska H.: Akademickie kształcenie bibliotekarzy. Zarys historyczny. Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesWięckowska H.: Bibliotekoznawstwo. W: Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław 1971, szp. 302–303.pl_PL
dc.referencesWięckowska H.: Bibliotekoznawstwo. W: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław 1986, s. 80.pl_PL
dc.referencesWięckowska H.: Muszkowski Jan. W: Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa 1972, s. 615–616.pl_PL
dc.referencesWięckowska H.: Nowe programy studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na tle światowych tendencji programowych. „Zagadnienia informacji Naukowej” 1976 nr 1, s. 135–149.pl_PL
dc.referencesWięckowska H.: Organizacja, stan i kierunki badań bibliologicznych 1945–1967. „Przegląd Biblioteczny” 1968 z. 1/2, s. 45–77.pl_PL
dc.referencesWięckowska H.: Pierwsza w Polsce Katedra Bibliotekoznawstwa. „Przegląd Biblioteczny” 1969 z. 2/3, s. 113–134.pl_PL
dc.referencesWięckowska H.: Profesor Jan Muszkowski, uczony-bibliolog. „Przegląd Biblioteczny” 1953 z. 2, s. 97–110.pl_PL
dc.referencesWięckowska H.: System kształcenia bibliotekarzy na uniwersytetach polskich. „Przegląd Biblioteczny” 1971 z. 1/4, s. 230–242.pl_PL
dc.referencesŻabski T.: Janusz Dunin – współtwórca nauki o literaturze popularnej. W: Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina. Red. J. Ladorucki i M. Rzadkowolska. Łódź 2009, s. 26–34.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-346-8.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska