Show simple item record

dc.contributor.authorŁaszkiewicz, Edyta
dc.date.accessioned2017-04-05T12:02:23Z
dc.date.available2017-04-05T12:02:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21226
dc.description.abstractThe aim of this research is to analyze the interregional differences in the food consumption in households. In the first part of research an author concentrates on the identification of groups of voivodships which are similar in the consumption structure, while in the second one the attempt to explain the regional differences by contextual variables was presented. The individual data from Polish Households Survey for 2011 were taken in the research. The statistical significant differences in the food products consumption were found at the regional level. It was impossible to explain such inequalities only by individuals’ characteristics and contextual variables. This might suggests the role of other factors, like regional differences in consumption habits, which are connected with the region-specific traditions.en_GB
dc.description.abstractCelem badania jest analiza międzyregionalnych różnic w poziomie spożycia wybranych artykułów spożywczych przez gospodarstwa domowe. W pierwszej części badania skoncentrowano się na identyfikacji grup województw o zbliżonej strukturze konsumpcji, zaś w części drugiej podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn występowania różnic regionalnych. W badaniu skorzystano z danych indywidualnych pochodzących z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych za 2011 r. Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie istotnych statystycznie różnic wojewódzkich w ilości konsumowanych przez gospodarstwa domowe produktów. Różnice te nie zostały w pełni wyjaśnione przez indywidualne cechy gospodarstw domowych i dodatkowe zmienne kontekstowe. Fakt ten może sugerować obecność innych czynników, takich jak regionalne wzorce konsumpcji.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca współfinansowana z grantu Narodowego Centrum Nauki numer UMO-2013/08/T/HS4/00512pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;324
dc.subjectfood consumptionen_GB
dc.subjectconsumption behavioursen_GB
dc.subjecthouseholdsen_GB
dc.subjectspatial heterogeneityen_GB
dc.subjectspatial analysisen_GB
dc.subjectkonsumpcjapl_PL
dc.subjectartykuły żywnościowepl_PL
dc.subjectgospodarstwa domowepl_PL
dc.subjectheterogeniczność przestrzennapl_PL
dc.subjectanalizy przestrzennepl_PL
dc.titleMiędzyregionalne zróżnicowanie poziomu spożycia wybranych artykułów żywnościowychpl_PL
dc.title.alternativeInterregional Differences in the Level of Food Consumptionen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[33]-50
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Department of Spatial Econometrics
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesChristaller W. (1966), Central places in southern Germany, Prentice-Hall.pl_PL
dc.referencesCyrek M. (2013). Przestrzenny wymiar nierówności w zakresie konsumpcji, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” (31), s. 128–145.pl_PL
dc.referencesDong G., Harris R. (2014), Spatial Autoregressive Models for Geographically Hierarchical Data Structures, Geographical Analysis.pl_PL
dc.referencesGayler H.J. (1974), Consumer spatial behaviour and its relation to social class and family status in metropolitan Vancouver, Canada (Rozprawa doktorska, University of British Columbia).pl_PL
dc.referencesGolledge R., Stimson R. (1997), Spatial behaviour, Guilford, London.pl_PL
dc.referencesGoryńska-Goldmann E. (2010), Tendencje zmian w konsumpcji pieczywa w Polsce, „Oeconomia” nr 9(1), s. 73–86.pl_PL
dc.referencesGruszczyński M. (2010), Mikroekonometria, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHałka A. (2011), Determinanty wydatków gospodarstw domowych na usługi związane z wypoczynkiem, „Wiadomości Statystyczne” Nr 5.pl_PL
dc.referencesHuff D.L. (1963), A probabilistic analysis of shopping center trade areas, Land economics, s. 81–90.pl_PL
dc.referencesKurzawa I. (2012), Zastosowanie modelu LA/AIDS do badania elastyczności cenowych popytu konsumpcyjnego w gospodarstwach domowych w relacji miasto–wieś, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 242, 505–512.pl_PL
dc.referencesPanek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSnijders T., Bosker R. (2012), Multilevel analysis: An introduction to basic and advanced multilevel modeling, SAGE, Londyn.pl_PL
dc.referencesStegmueller D. (2013), How many countries for multilevel modeling? A comparison of frequentist and Bayesian approaches, „American Journal of Political Science” 57(3), s. 748–761.pl_PL
dc.referencesWysocki F., Kurzawa I. (2006), Kształtowanie się preferencji konsumpcyjnych artykułów żywnościowych w relacji miasto-wieś, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2(307), s. 49–67.Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B. (2002), Ekonomika konsumpcji: elementy teorii, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailelaszkiewicz@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.324.03
dc.relation.volume4pl_PL
dc.subject.jelD12
dc.subject.jelR21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record